Generelt om gasanlæg
Sidst opdateret 28. november 2013
Generelt om gasanlæg

Energinet.dk's gasanlæg består af 924 km kraftige gasledninger af stål, 42 måler- og regulatorstationer samt 4 målerstationer.

Måler- og regulatorstationer
Måler- og regulatorstationerne for gas er etableret langs transmissionsledningerne. Deres hovedfunktioner er:

  • At reducere gastrykket til distributionsnettets operationsniveau
  • At måle gasstrømmen gennem stationen
  • At tilsætte et lugtstof til gassen.

Måler- og regulatorstationerne er udstyret med komponenter, som sikrer mod overtryk i distributionsnettets ledninger og udstyr.

Der er etableret ventilstationer i forbindelse med afgreningerne fra alle stationer, og der er scraperinstallationer på nogle af stationerne. Gennem scraperinstallationerne kan der sendes en såkaldt "rensegris".

Alle stationer er forbundet med det centrale kontrolcenter via SCADA-systemet, som giver adgang til kontinuerlig visning af essentielle funktioner, fjernstyring af regulator set-punkter samt fjernstyring af stationernes udløbsventiler.

Sådan fungerer måler- og regulatorstationen
Naturgas under tryk - op til 80 bar - ledes ind i måler- og regulatorstationen, renses i et filter og forvarmes i en varmeveksler. Trykket sættes ned til 40 eller 19 atmosfæres tryk ved en regulator. Mængden af naturgas måles også på måler- og regulatorstationen.

Måler- og regulatorstationerne er normalt ubemandede, men de overvåges døgnet rundt fra Energinet.dk's kontrolcenter i Egtved og kontrolleres jævnligt.

Daglig drift
Under den daglige drift udsender måler- og regulatorstationen en svag støj. Støjen kommer fra regulatoren og dæmpes af bygningen. Uden for stationen kan støjen høres som en svag rislen eller brummen.

Afblæsning af gas
Ved eftersyn og lignende på måler- og regulatorstationen sker der en afblæsning af naturgas til atmosfæren. Det vil sige, at en begrænset mængde naturgas i installationerne lukkes ud via en ventil. Afblæsningen kan høres som kortvarige, kraftige fløjt.

Gassen varmes
Nedsættelse af trykket har den bivirkning, at temperaturen på gassen falder. For at hindre udfældning, som kan beskadige rørene, opvarmes gassen i et naturgasfyr. Fyret udsender "røg" som et normalt naturgasfyr i et stort parcelhus. "Røgen", der kan ses som hvid damp, er ren vanddamp.

Lugtstof tilsættes
Naturgas er i sig selv lugtfri. Umiddelbart før naturgassen forlader stationen, tilsættes den derfor et stærkt lugtstof, en såkaldt odorant, så forbrugerne kan lugte, hvis der er utætheder i rør og installationer.Odoranten opbevares på måler- og regulatorstationen i tromler. De udskiftes, når de er ved at være tomme. Udskiftningen kan i sjældne tilfælde give anledning til en kortvarig ubehagelig lugt uden for stationen. Lugten kendes fra flaskegas, men er uden for måler- og regulatorstationen ufarlig at indånde.

Kapaciteter og aftag
Leverancerne til hver enkelt M/R-station i transmissionssystemet og til de enkelte forbrugere skal opretholdes i normalsituationer såvel som i nødsituationer ved meget lave døgnmiddeltemperaturer. Dette sikres ved analyser af systemerne og ved vurdering af naturgasaftaget fra hver M/R-station. Hvert komponent på stationerne tilpasses til det forventede kapacitetsbehov.

 

Kontakt

David SandbergTeknik og Proces+4523338959Send mail
David Sandberg

Spørgsmål

Har du konkrete faglige spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig direkte til kontaktpersonen øverst på siden.

Vores generelle kontaktinfo finder du her.