Biogas
Du er her:Skip Navigation Links > Forside > El > Biogas
Sidst opdateret 17. maj 2016
Biogas
Det er Energinet.dk, der træffer afgørelse om pristillæg til elektricitet produceret ved anvendelse af biogas eller forgasningsgas fremstillet ved biomasse. Du kan her læse mere om både pristillæg og nettilslutning

Lov om vedvarende energi § 43 a regulerer pristillæg for elektricitet, som produceres ved biogas og forgasningsgas fremstillet ved biomasse.


Pristillæg
Energinet.dk træffer afgørelse om pristillæg til elektricitet produceret ved anvendelse af biogas eller forgasningsgas fremstillet ved biomasse, jf. § 43a i VE-loven. Pristillæg efter § 43 er betinget af, at den biogas, der anvendes til elproduktion, opfylder kriterierne for bæredygtig produktion, som defineret i bekendtgørelse om bæredygtig produktion af biogas.

Indberetning af biomasse
Energinet.dk træffer en gang årligt afgørelse om ydelse af pristillæg og afgørelsen har virkning for det pågældende indberetningsår. For anlæg, som ikke udelukkende anvender gasser omfattet af lovens § 43 a, stk. 1, træffes afgørelse på grundlag af andelen af brændværdi fra biogas eller forgasningsgas fremstillet ved biomasse i det foregående indberetningsår, beregnet med en decimal af en procent.
Pristillæg til elektricitet produceret ved anvendelse af biogas eller forgasningsgas fremstillet ved biomasse, som nævnt i § 43 a i lov om fremme af vedvarende energi, er betinget af, at tilskudsmodtageren er anmeldt til det register, som er nævnt i § 85 a, stk. 2, nr. 2, i lov om elforsyning (Stamdataregistret).


Tilskudsmodtagere skal én gang årligt indberette oplysninger til Energinet.dk om type og vægt af den biomasse, som er anvendt til produktion af biogas i det forløbne år.


Indberetning skal attesteres af producenten af biogas og indeholde en revisorerklæring, som bekræfter forhold vedrørende de anvendte biomasser samt produktionen og leveringen af biogas. Revisorerklæringen skal påtegnes af en statsautoriseret eller registreret revisor og påtegningen skal vedrøre det anlæg, hvor den biogas, der anvendes til elproduktion, er produceret.


Læs mere om pristillæggets størrelse her

Definition og afgrænsning af termisk biomasseforgasning

Ved biomasse forstås materialer beskrevet i bilag 1 i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse om biomasseaffald, BEK nr. 84 af 26/01/2016.

Termisk forgasning af biomasse betegner en understøkiometrisk oxidering af biomasse til fremstilling af en gasformig blanding indeholdende to eller alle af følgende stoffer: kulstofoxider, metan, brint.

Det er Energistyrelsens opfattelse, at også pyrolysegas, der betegner gas frigivet ved opvarmning af biomassen, vil være berettiget til at modtage støtte, selv om denne gas ikke er produceret ved oxidering af biomassen.

Desuden skal forgasning og efterfølgende forbrænding være adskilt i separate processer, hvor det er muligt at udtage gassen imellem processerne.

Endelig skal det under normal drift kunne eftervises, at produktgassen fra forgasningsprocessen før indløbet til det sted, hvor gassen omsættes, har en nedre brændværdi på minimum 2 MJ/Nm3.

 

Kontakt

VE-administration+4570215074Send mail
VE-administration

Læs mere

Teksten på disse sider er vejledende og indholdet vedrører Energinet.dk´s vejledning af borgere om reglerne og ansøgningsproceduren for pristillæg til elektricitet fremstillet ved biogasanlæg, jf. § 43 a i lov om vedvarende energi (VE-loven).

Spørgsmål

Har du konkrete faglige spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig direkte til kontaktpersonen øverst på siden.

Vores generelle kontaktinfo finder du her.