Indpasning af vindkraftenergi
Sidst opdateret 10. marts 2016
Indpasning af vindkraftenergi
Indpasningen af vindmøller i de danske el- og gassystemer er en af Energinet.dk's store opgaver. Som Danmarks hovedansvarlig for forsyning og transmission af energi har Energinet.dk en nøglefunktion i denne udvikling.

Udbygning og forstærkning af elnettet samt en bred vifte af fleksible og effektive løsninger er centrale indsatsområder, når store mængder vindkraft effektivt skal integreres i energisystemet. Balanceringen af elsystemet er et vigtigt og centralt element i forhold til indpasning af vindkraft, men det er i sig selv ikke et til-strækkeligt mål for effektiv indpasning af vindkraft. Målet er at få maksimeret vindkraftens markedsværdi, hvilket primært skal ske ved:

  • Effektiv indenlandsk anvendelse af vindkraften
  • Fleksibilitet i de øvrige elproduktionsenheder
  • Effektive internationale markeder.

Et stort fleksibelt forbrug betyder sammen med en stærk international infra-struktur og tæt koblede markeder, at der kan skabes en efterspørgsel på el i de perioder, hvor prisen er lav – og vindkraft ofte udgør en forholdsvis stor del af elproduktionen. Energinet.dk ser en række mulige virkemidler, der fremadrettet kan bidrage til effektivt at indpasse vindkraftproduktionen. Virkemidlerne kan deles op i to overordnede kategorier; de virkemidler, der primært bidrager til balanceringen af elsystemet, og de virkemidler, hvis primære fokus er integrati-on af el i andre sektorer i form af et potentielt fleksibelt elforbrug. Sidstnævnte virkemidler kan samtidig også bidrage til balanceringen af elsystemet. Rammen om virkemidlerne er, at de skal fungere på markedsbaserede vilkår.En større anvendelse af elbaserede løsninger som (eksempelvis varmepumper og elbiler), i varme- og transportsektoren vil samtidig medføre en reduktion af CO2 -emissionerne i de ikke-kvoteomfattede sektorer samt medvirke til en øget energieffektivitet.

Figuren skal ikke ses som en samlet plan over indpasningsmuligheder for vind-kraften, men den illustrerer, at der er tale om en bred vifte af muligheder, hvor-af nogle ligger uden for Energinet.dk’s direkte indflydelsesområde. Energinet.dk har i de seneste år haft stort fokus på en række af disse virkemidler, og flere er allerede implementeret. Eksempelvis har en række decentrale kraftvarmeværker etableret elpatroner, og muligheden for negative priser i elmarkedet blev im-plementeret ultimo 2009. Derudover er Skagerrak 4-forbindelsen, der udvider udvekslingskapaciteten mod Norge, blevet endeligt besluttet og myndighedsgodkendt i 2010.

Kontakt

Rasmus Munch SørensenForretningsstøtte og -udvikling+4523338581Send mail
Rasmus Munch Sørensen

Fakta

Se hvordan orkanen i 2005 påvirkede vindkraftproduktionen.
Klik her

Læs mere om Energinet.dk's EnergiKoncept arbejde.
Klik her