Fremtidens Energi
Sidst opdateret 31. januar 2017
Fremtidens Energi
Fremtidens Energi handler om det lange sigte i Energinet.dk’s arbejde med en helhedsorienteret udvikling af el- og gas-systemerne.
Energinet.dk gennemfører en række analyser af energisystemet på det lange sigt. Formålet  med analyserne er:
  • At give input til den langsigtede systemplanlægning for el og gas
  • At styrke viden om systemløsninger, som effektivt kan indpasse stigende mængder vedvarende energi fra vind, sol og biomasse
  • At understøtte forskning og udvikling af nye systemløsninger i et samarbejde med forskningsinstitutioner mv.
Energiscenarier
For at sikre en robust systemplanlægning her Energinet.dk udviklet fire Energiscenarier for 2030. Formålet er at sætte fokus på usikkerheden, som præger vores forventning til fremtiden. Både i forhold til teknologisk udvikling, hastigheden, samt retningen i den grønne omstilling og de internationale rammer. Scenarierne supplerer Energinets analyseforudsætninger med fire alternative beskrivelser af Energisystemet for 2030
Link til scenarie-rapport
 
Energikoncept 2030
Arbejdet med fremtidens energisystem består bla. af i en række koncept-analyser af fremtidige system-tiltag. Disse analyser fokuserer særligt på omkostningseffektiv indpasning af store mængder vedvarende energi. Danmark er placeret i et område (Nordsøregionen), hvor nogle af EU's bedste potentialer for vindkraft er placeret.
Uanset om Danmark selv realiserer en stor vindkraftudbygning eller ej, vurderes det samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt at ruste energisystemet til at udnytte den forventede internationale vindudvikling i regionen. Energinet.dk har udarbejdet rapporten "Energikoncept 2030", der beskriver en række systemmæssige tiltag, der sigter imod at gøre et VE-baseret energisystem med store mængder vindkraft konkurrencedygtigt med en fossil reference.

Energikoncept 2030 - Sammenfatning (3,2 MB)
Betegnelsen Energikoncept 2030 henviser til en tidshorisont, hvor de beskrevne tiltag ved en hensigtsmæssig udvikling kan bringes i spil indenfor de kommende 15 år. Tiltagene skal ses som løsningsveje, der kan understøtte en international og markedsbaseret omstilling af energisystemet.

Tiltagene retter sig særligt mod det lange sigt frem mod 2035 og 2050. En analyse med et så langt sigt er naturligt behæftet med væsentlige usikkerheder. Med antaget udvikling i brændselspriser og teknologi, vurderes det, at der er økonomisk samt teknisk potentiale for, at de fleste typer af energitjenester kan leveres fra en VE-baseret løsning i 2035 til en omkostning, der er på niveau med en fossil løsning. Det betyder dog ikke at systemet forventes fuldt omstillet til vedvarende energi på dette tidspunkt, men at et effektivt sammentænkt energisystem åbner muligheden for at levere en række VE-løsninger som økonomisk er på niveau med de fossile løsninger.

Der er lavet analyser af vind-tidsserier for både Danmark og regionen omkring os. Analyserne peger på, at der er behov for kraftværks-kapacitet i Danmark til at sikre elproduktionskapacitet, når vindkraften i Danmark ikke yder tilstrækkeligt til at dække forsyningen i Danmark. Analysen peger dog på at kombinationen af fleksibelt elforbrug i Danmark sammen med internationalt effektbidrag fra kraftværker og vindkraft i regionen kan bidrage til at sikre effekt tilstrækkeligheden i Danmark.
 
Energinet.dk skal sikre forsyningssikkerheden for el og gas - nu og i fremtiden - baseret på samfundsøkonomske effektive løsninger. Energikoncept 2030 er den første af flere rapporter i et programarbejde, som skal komme med input til den langsigtede systemplanlægning på el- og gasnettet.  De beskrevne tiltag indgår blandt andet som input til forsknings- og udviklingsindsatserne.

Afdelingen for Energianalyse i Energinet.dk står til rådighed ved spørgsmål.

Analyser om Fremtidens Energi
Andre analyser om fremtidens energi:

Kontakt

Anders Bavnhøj HansenForretningsstøtte og -udvikling+4523338767Send mail
Anders Bavnhøj Hansen
Hanne Storm EdlefsenForretningsstøtte og -udvikling+4523338550Send mail
Hanne Storm Edlefsen

Fakta

Energinet.dk analyserer energisystemet for at:

• skabe fundamentet for den bedst
  mulige omstilling til vedvarende
  energi 

• belyse mulige udfaldsrum for
  udviklingen af energisektoren

• sikre værdien af de investeringer, 
  der foretages i energisektorenLæs mere

Projekt Effektiv Omstilling beskæftiger sig med den grønne omstillings rammevilkår på den korte og mellemlange bane.

Strategisk Energiplanlægning er målrettet kommuner og regioners planlægningsarbejde.