Energianalyser
Sidst opdateret 10. februar 2017
Energianalyser
Se seneste nyt om Energinet.dk's energianalyser på denne side.
SENESTE NYT 
 
Februar 2017: Anvendelse af gas i et bæredygtigt energisystem
Det indgår i den danske regerings målsætning, at halvdelen af energiforbruget i år 2030 skal være dækket af vedvarende energi, og i 2050 skal Danmark være et lavemissionssamfund, der er uafhængigt af fossile brændsler.
 
Naturgas er et fossilt brændsel. Og selvom det er næsten historisk billigt og har relativt lav CO2-emission i forhold til kul og olie, vil det være naturligt at drøfte hvilken rolle gassystemet skal spille i en omstilling, der realiserer målene frem mod 2030 og 2050.
 
Gassystemet synes at kunne tilbyde en række styrkepostioner, som kan være centrale for den grønne omstillig, og nogle af disse styrkepostioner er for nylig analyseret af Energinet.dk, og resultaterne er beskrevet i notatform.
 
Læse notatet om anvendelse af gas i et bæredygtigt energisystem her.
 
Oktober 2016: Afdelingen Energianalyse skifter navn til Forskning og Udvikling
Energinet.dk's afdeling Energianalyse er pr. den 1. oktober blevet slået sammen med afdelingen ForskIN og skifter derfor navn til Forskning og Udvikling.
 
Både ForskIN og Energianalyse arbejder med udviklingsrelaterede opgaver og deltager i en række forsknings- og udviklingsprojekter nationalt og internationalt. De har altså i forvejen mange samarbejdsflader og synergier, der styrkes i en fælles forskning og udviklingsafdeling.
Den nye afdeling Forskning og Udvikling vil være under ledelse af Hanne Storm Edlefsen.
 
Oktober 2016: Energiscenarier for 2030
Energinet.dk har udviklet  fire Energiscenarier for 2030. De beskriver fire forskellige udfaldsrum for energisystemet i 2030. Formålet er at sætte fokus på usikkerheden, som præger vores forventning til fremtiden. Både i forhold til teknologisk udvikling, hastigheden, samt retningen i den grønne omstilling og de internationale rammer. Scenarierne supplerer Energinets analyseforudsætninger med fire alternative beskrivelser af Energisystemet for 2030.

Scenarierne er blevet til med input fra eksterne interessenter - rådgivere inden for energibranchen, interesseorganisationer og myndigheder. Scenarierne er en viderebygning på ENTSO-E’s scenarier fra TYNDP2016 og vil blive brugt som input til den kommende TYNDP-proces for både el og gas.
 
Scenarierne skal bruges til at trykprøve analyser og robusthedstjekke det fremtidige transmissionsnet under forskellige forhold. 
 
Baggrundsmateriale: Baggrundsmateriale 04.10.2016
 
September 2016: Notat: Hvad påvirker elpriserne i Danmark?
Energinet.dk har udarbejdet et kort notat, som giver et samlet og forholdsvis enkelt overblik over de centrale faktorer, der påvirker dannelsen af elpriserne i Danmark – og i vore nabolande.
 
 
August 2016: Teknologikataloget for varmeinstallationer er blevet opdateret
Energistyrelsen og Energinet.dk har offentliggjort opdaterede data for en række varmeinstallationer hos slutbrugeren:
- Luft-til-luft varmepumper
- luft-til-vand varmepumper
- Jordvarme
- ventilationsvarmepumper
 
Den nye udgave af teknologikataloget kan findes på energistyrelsens hjemmeside
 
August 2016: Teknologikataloget for el og fjernvarme er blevet opdateret
Energistyrelsen og Energinet.dk har offentliggjort opdaterede data for en række el- og fjernvarmeproducerende teknologier:
- Levetidsforlængelse af centrale kulfyrede kraftvarmeværker
- Konvertering af centrale kulfyrede kraftvarmeværker til biomasse
- Landvind
- Havvind
- Varmepumper
- Gasturbiner, både "simpel cycle" og "combined cycle"
- Gasmotorer
- Gaskedler
 
Den nye udgave af teknologikataloget kan findes på energistyrelsens hjemmeside
 
Juni 2016: Baggrundsanalyse: Hvor gamle bliver landvindmøller?
Langt de fleste af Danmarks vindmøller på land er mellem 15 og 20 år gamle og snurrer stadig lystigt rundt uden tegn på at gå på pension. De gamle landmøller (møller fra før 2003) udgør ca. 1/3 af den samlede danske vindproduktion fra både land og hav, hvorfor deres forventede levetid har stor betydning for den forventede vindproduktion i Danmark de næste mange år. Derfor har Energinet.dk lavet en baggrundsanalyse til dette års analyseforudsætninger om den forventede levetid for de gamle landmøller.

Analysen peger på, at de gamle landmøller trods de nuværende lave elpriser vil fortsætte langt ud over deres 20. leveår og lave støttefri elproduktion mange år frem. Selvom nogle møller vil blive taget ned for at give plads til nye vindmøller, vil over halvdelen af de gamle møller stadig snurre i 2025 og formentlig en tredjedel stadig i 2030.
 
Analysens udskydelse af nedtagningen af gamle landmøller forøger den forventede vindmøllekapacitet på land med mere end 500 MW i 2025.
 
 
 

Opdateret analyse: Solceller og batterianlæg forventes at vinde indpas frem mod 2040
Energinet.dk har opdateret analyse af udviklingsforløb for solceller og batterianlæg. I den opdaterede analyse er inkluderet Energinet.dk's bedste bud på fremtidig udvikling, som anvendes i Energinet.dk's planlægningsgrundlag. Analysen viser, at solcelleanlæg og batterier i husstande forventes at få en markant rolle i fremtidens energisystem.
 
Solcelleanlæg og batterier i kombination med solcelleanlæg (kombianlæg) ventes at blive mere effektive og billigere, og det vil derfor have en privatøkonomisk gevinst for mange at investere i et anlæg. Kapaciteten af solceller og kombianlæg kan vokse fra de nuværende ca. 800 MW til op mod ca 6,5 GW i 2040. Det svarer til, at solcellerne vil kunne dække hele Danmarks elforbrug i en skyfri time.
 
Forventningerne til batteriernes tekniske udvikling er beskrevet i analysen "Batterier i husholdninger", som er en screening af globale udviklingstrends indenfor batterier.
 
Energinet.dk har i notaterne også undersøgt hvilke mulige konsekvenser en markant udbygning med solceller og batterier kan have for elsystemet. Dette vil dog blive analyseret yderligere fremover.
 
Figur fra Solcelle-notatet. Mulige udbygningsforløb for samlet kapacitet for solcelle- og kombianlæg.
 
 
 
Nyhed: Fokus for energianalyser 2016
I afdelingen for energianalyser tager vi ansvaret for en sammenhængende, helhedsorienteret planlægning af fremtidens energisystem meget alvorligt. Derfor søger vi hele tiden efter forhold i energisektoren, der kan influere på vores systemplanlægning eller kan påvirke systemsikkerheden, så der kan tages højde for alle relevante hensyn i vores langsigtede planlægningsarbejde. En del af denne afsøgning fandt sted på det åbne seminar "Analyser til debat", hvor vi den 22. oktober 2015 havde indbudt alle intereserede til at drøfte vores aktuelle og fremtidige analyser. 50 deltagere fra forskningsinstitutioner, konsulenthuse, interesseorganisationer og myndigheder brugte en eftermiddag på at lytte til- og diskutere vores analysearbejde.
På baggrund af blandt andet input fra deltagerne, har vi nu lavet et analysekatalog, som dels sammenkæder de helhedsorienterede energianalyser med Energinet.dk's planlægning og drift af el- og gastransmissionen, dels angiver hvilke emner, Energianalyse forventer at analysere nærmere i 2016.
 
  
Nyhed: Gassens rolle i omstillingen
Energinet.dk har analyseret gassystemets rolle i energisystemet fremover. Gassystemet er karakteriseret ved at gasforbruget de senere år har været faldende og at også gasproduktionen fra Nordsøen forventes at falde i de kommende år.

Til gengæld ses en øget mængde grøn gas baseret på biogas i gassystemet. Udfordringen for gassystemet er at tilpasse det til et lavere gasforbrug samtidigt med at gassystemet omstilles til at gassen i højere grad består af grøn gas produceret decentralt i nettet.

Analysen har sat fokus på gassystemets værdiskabelse for samfundet: gassystemet giver samfundsøkonomisk værdi på 2-3 mia. kr. om året i 2035, som følge af den fleksibilitet og brændselsforsyning som systemet giver.

Gassens rolle i omstillingen (Læs mere)
The role of gas in the green transition (UK version)
Gassystemets gevinst for samfundet i 2035


Integration af vindkraft - Viking Link og andre tiltag for integration af vind
Energinet.dk har bedt EA Energianalyse om at lave en vurdering af forskellige tiltag til at integrere vind. Analysen dækker over både interconnectorer i form af Vikinglink og indenlandske virkemidler fx i form af varmepumper og elpatroner.

En af konklusionerne er:
”..at der generelt er positiv samfundsøkonomi ved at gennemføre de tiltag der er analyseret. Samtidig viser analysen, at en kombinationen af varmepumper, Viking link og elpatroner har størst positiv integrationseffekt. Hertil kommer, at det ene tiltag ikke væsentligt forringer økonomien i de andre.  Det betyder at en ”både og” løsning kan være en økonomisk attraktiv løsning i forhold til at integrere vindkraft på lang sigt.”

Analysen er lavet på baggrund af offentlige tilgængelige data og kan findes i sin fulde ordlyd på EA Energianalyses hjemmeside: http://www.ea-energianalyse.dk/projects-danish/1550_integration_vind_viking_link.html
 
Fra Smart Grid til Smart Energy
I 2010 lavede Dansk Energi og Energinet.dk en analyse af den samfundsøkonomiske værdi af Smart Grid.

Præmissen for analysen var, at Smart Grid ville være fuldt udbygget i 2025.
Forventningerne til hvor hurtigt elbiler og elvarmepumper udbredes i Danmark er imidlertid blevet nedjusteret de seneste fem år.

Analysen er derfor blevet opdateret og har fået et bredere fokus og inddrager desuden udlandet i højere grad. Da fokus er bredere, er overskriften Smart Energy.  

Analysen viser, at den samfundsøkonomiske gevinst i Danmark ved fleksibelt og afbrydeligt elforbrug i 2035 er EUR 113 mio./år.
Se mere på: http://energinet.dk/DA/KLIMA-OG-MILJOE/Energianalyser/Analyser/Sider/Smart-Energy.aspx  
 
 
Gå-hjem-møde om Smart Energy
Dansk Energi og Energinet.dk har analyseret muligheder og behovet for fleksibilitet i hele energisystemet med større grad af vedvarende energi samt øget integration mellem elsektoren og varme-, gas- og transportsektorerne. Kom med til gå-hjem-møde og drøft vilkårene og fremtiden for fleksibelt elforbrug i Danmark.

Se mere på: http://energinet.dk/DA/OM-OS/Konferencer/Sider/Gaa-hjem-moede-Smart-Energy.aspx

Aktuelle analyser:

07-05-2015
Energikoncept 2030 (læs mere)

01-04-201Energinet.dk har udarbejdet rapporten "Energikoncept 2030" der beskriver en række systemmæssige tiltag, der sigter imod at et VE-baseret energisystem med store mængder vindkraft konkurrencedygtigt med en fossil reference.
 
Danmark er placeret i et område, hvor nogle af EU's bedste potentialer for vindkraft er placeret. Uanset om Danmark selv realiserer en stor vindkraftudbygning eller ej, vurderes det samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt at ruste energisystemet til at udnytte den forventede internationale vindudvikling i regionen.

Figur: Et muligt samfundsøkonomisk effektivt omstillingsforløb. Se endvidere bilagsfigur med samlet oversigt over energisystemet.


01-04-2015

Udviklingsforløb for omstilling af individuelle opvarmningsløsninger frem mod 2035
Øget elektrificering er en vigtig del af fremtidens energisystem, og der er et samfundsøkonomisk potentiale for mange flere individuelle varmepumper end der er installeret i dag.

Denne analyse viser først og fremmest, at det er samfundsøkonomisk fornuftigt at varmepumper anvendes til individuel opvarmning i private husstande uden for fjernvarme- og naturgasområder. Imidlertid motiverer den nuværende afgiftsstruktur boligejere til at vælge opvarmningsløsninger, som set med samfundsøkonomiske briller ikke er attraktive. Det skaber en skævvridning af markedet og medfører et unødigt økonomisk tab for samfundet. 

Hent analysen


Figur: Udviklingen i antallet af varmeinstallationer i oliefyrsområder.

01-01-2015
Potentialet for landvind i Danmark i 2030
Landvind er allerede på kort sigt den billigste elproduktionsform i Danmark. Alligevel bliver der kun opstillet få landmøller. En samfundsøkonomisk analyse viser et potentiale for mindst 12 GW landvind som er billigere end tilsvarende elproduktion fra havvind i 2030. Potentialetkan indfries med færre men større møller end den eksisterende bestand af landmøller.

Hent analysen
Figur: Produktionsomkostning pr. kWh landvind fordelt på antal GW installeret ka-pacitet i 2030 sorteret efter levelized cost of electricity. Det ses, at der er potentiale for mere end 12 GW landvind i Danmark, som er billigere end havvind.

 

Kontakt

Hanne Storm EdlefsenForretningsstøtte og -udvikling+4523338550Send mail
Hanne Storm Edlefsen

Fakta

Energinet.dk analyserer energisystemet for at:

• skabe fundamentet for den bedst
  mulige omstilling til vedvarende
  energi 

• belyse mulige udfaldsrum for
  udviklingen af energisektoren

• sikre værdien af de investeringer, 
  der foretages i energisektorenLæs mere

Analyser
Fundament for energianalyser
Om Energianalyse


Abonnement på nyheder
Sådan gør du:
 
  • Klik her for at oprette dig som bruger af vores abonnementsservice
  • Indtast din mailadresse
  • Følg tilsendte link og indtast din mailadresse og adgangskode for at logge ind
  • Du kommer ind på abonnementsoversigten. Spring den over og gå tilbage til siden du er på nu: Nyheder om energianalyser
  • Klik på dette ikon øverst på siden over overskriften
  • Klik ’Send’ og du får en bekræftelse på dit abonnement