Energinet.dk's miljøpåvirkninger
Sidst opdateret 20. april 2017
Energinet.dk's miljøpåvirkninger
Energinet.dk ejer og driver det overordnede el- og gasnet. Ved drift og vedligehold af nettene påvirkes miljøet på forskellig vis. Hvert år opgør Energinet.dk omfanget af miljøpåvirkningerne fra el- og gastransmissionsnettet

 

 

 

Energinet.dk's miljøpåvirkninger relaterer sig primært til driften af det eksisterende el- og gastransmissionsnet. Miljøet påvirkes også ved nye anlægsopgaver. Når Energinet.dk planlægger og udfører anlægsopgaver, igangsættes mange aktiviteter for at nedbringe miljøpåvirkninger og eventuelle gener for naboer under anlægsarbejdet. De fleste anlægsprojekter gennemgår en VVM-proces (Vurdering af Virkning på Miljøet), og når anlægsarbejdet er afsluttet, igangsættes ofte afværgeforanstaltninger for at nedbringe eventuelle gener fra anlæggene. På siden "Anlæg og Projekter" er der oplysninger om igangværende arbejder (se link i højre side).

Herunder introduceres miljøpåvirkningerne ved transmission (transport) af el og gas. På undersiderne i menuen i venstre side er miljøpåvirkningerne beskrevet i detaljer.

Transmission af el
Den væsentligste miljøpåvirkning ved transmission af el skyldes nettab som i transmissionsnettet er ca. 2-3 % af den samlede transporterede mængde el. Derudover kan der være miljøpåvirkninger ved drift og vedligehold i transmissionssystemet, især ved udslip af SF6-gas. Det er en aggressiv drivhusgas, som benyttes bl.a. i højspændingskomponenter og i indendørs stationsanlæg. Udledningen af SF6-gas udgør derfor en relevant miljøpåvirkning ved transport af el. Miljøpåvirkningerne opgøres for hele 400 kV og 132/150 kV-nettet.

Transmission af naturgas 
Miljøpåvirkningerne ved transmission af naturgas og vedligehold af gastransmissionsnettet omfatter fire væsentlige elementer:

  • Direkte udledninger af naturgas, fx. ved reparation af gasrørene
  • Afbrænding af naturgas i M/R-stationer til opvarmning af naturgas ifm. tryksænkningen ved overgangen til distributionsnettene. Afbrændingen medfører udledning af bl.a. drivhusgasser.
  • Elforbrug til kompressorstationen i Egtved. Kompressorstationen hjælper til med at holde trykket i det danske transmissionssystem
  • Tilsætning af lugtstof (odorant) til naturgassen. Lugtstoffet er en svovlforbindelse, og ved afbrænding hos slutbrugeren frigøres SO2 (svovldioxid) 

Derudover er der miljøpåvirkninger ved drift og lagring af naturgassen i Energinet.dk's naturgaslager. Miljøpåvirkningerne ved driften af naturgaslageret opgøres i det lovpligtige årlige grønne regnskab. Se link til naturgaslagerets hjemmeside til højre.   

Tidligere års opgørelser over miljøpåvirkninger ved transmission af el og gas kan findes i de historiske miljørapporter (se link i højre side).

Kontakt

Christian Guldager CorydonQHSE og Compliance+4523338898Send mail
Christian Guldager Corydon

Links