Livscyklusvurdering
Sidst opdateret 22. oktober 2013
Livscyklusvurdering
LCA er en metode til at vurdere hvilke miljøpåvirkninger og ressourceforbrug, der er knyttet til et produkt gennem hele dets livscyklus.

Et livscyklusforløb for et produkt omfatter alle de faser produktet gennemløber "fra vugge til grav" - herunder råmaterialefremstilling, produktion, brug og bortskaffelse samt transport inden for og mellem disse faser. Ved at anvende LCA-tankegangen opnås et mere helhedsorienteret billede af produktets miljøbelastning.

Forbruget af el og varme har typisk stor betydning for miljøbelastningen i mange produkters livscyklus. Tilsvarende er el og varme produkter, der påvirker miljøet gennem hele deres livscyklus. Miljødeklarationen for el, samt de øvrige dataopgørelser i Energinet.dk's årlige miljørapport, omfatter alene de miljøforhold, der kan relateres til omsætningen af brændsler på produktionsanlæggene. Som illustreret i nedenstående figur omfatter en LCA baseret opgørelse af miljøbelastningen fra fx et kulfyret kraftværk derudover bl.a. udvinding og transport af kul til kraftværket samt bygning/vedligehold og skrotning af selve kraftværket.Livscyklusvurdering af dansk el og kraftvarme
En række danske energiselskaber gennemførte i perioden 1997-2000 et større samarbejdsprojekt, der havde til formål at beskrive belastningen af miljøet – fra vugge til grav – af dansk el og kraftvarme. Siden afslutningen af dette første LCA-samarbejde er der imidlertid sket en betydelig udvikling af dels de lovgivnings- og markedsmæssige rammer som energisektoren arbejder indenfor, dels en betydelig teknisk udvikling på produktionsapparat og infrastruktur. Den hidtidige livscyklusvurdering af el og kraftvarme trængte derfor til at blive opdateret.

I fællesskab har Energinet.dk, DONG Energy og Vattenfall i Danmark derfor taget initiativ til at genoptage LCA-samarbejdet med det såkaldte "Ten years after" projekt. Intentionen har været at genoptage modellering og erfaringsudveksling blandt disse tre aktører, for sidenhen, når der var skabt en ny operationel platform, gradvist at udvide samarbejdet – fx med deltagelse af fjernvarmeselskaber eller teknologiproducenter.

Det tidligere LCA-samarbejde blev udarbejdet i Miljøstyrelsens UMIP-værktøj. Værktøjet er efterfølgende opgivet fra udviklernes side og vedligeholdes ikke længere. Som ny PC-platform anvendes GaBi 4, der samtidigt har muliggjort en betydelig mere dynamisk og fleksibel model end tidligere. Som udgangspunkt har projektet gjort brug data og erfaringer fra det tidligere projekt om end emissioner, brændselskæder og systemdata er blevet opdateret til 2008-niveau. Eksempelvis er brændselskæderne for de tungtvejende brændsler kul og naturgas blevet opdateret i forbindelse med projektet.

Resultatet af projektet "LCA af dansk el og kraftvarme 2008" foreligger i en samlet rapportering. Rapporten kan findes under "Læs mere".

Fremtidige LCA projekter
Med det genoptagne LCA-samarbejde har de deltagende selskaber skabt et grundlag for deres videre arbejde med LCA. I det videre perspektiv er det hensigten at LCA-værktøjet vil blive anvendt til at lave årlige LCA-baserede varedeklarationer for el. LCA-værktøjet forventes derudover øget anvendelse i Energinet.dk's miljøarbejde fremover. Enten ved at indgå i projektsamarbejder med energisektorens øvrige aktører eller som beslutningsværktøj i det interne miljøarbejde. 

Kontakt

Christian Friberg B. NielsenQHSE og Compliance+4523338827Send mail
Christian Friberg B. Nielsen

Læs mere