Miljødeklarering af 1 kWh el
Sidst opdateret 27. februar 2017
Miljødeklarering af 1 kWh el
Energinet.dk offentliggør hvert år d. 1. marts en miljødeklaration for el leveret til forbrug i Danmark

Miljødeklarationen beskriver brændselsforbruget og miljøpåvirkningen ved forbrug af én kWh el som en gennemsnitsværdi for det foregående kalenderår.

Året 2016
Produktionen fra vindmøller faldt med ca. 10 pct. fra 2015 til 2016. Vindens energiindhold var i 2015 på vindindeks 114, mens vindindekset for 2016 var på 90.

Der har, totalt set, været et lille fald i importen af el til Danmark i 2016. Faldet dækker over et lille fald i import fra Norge, et stort fald i importen fra Sverige og en stor stigning i importen fra Tyskland. Dette ændrede importmønster, giver lidt mindre vand- og atomkraft i opgørelsen, samt lidt mere kul.

Brændselssammentsætningen af én kWh gennemsnitsstrøm i Danmark bestod i 2016 af 24 pct. kul og brunkul, 8 pct. naturgas, 51 pct. vind, vand og sol, 14 pct. affald, biomasse og biogas, 1 pct. olie og 2 pct. atomkraft.

I regnearket Miljødeklarationer_2004-2016.xlsx kan du finde en beregner hvor det er muligt at indtaste dit elforbrug og beregne dine emissioner ud fra de forskellige opgørelsesmetoder. 

NB! Nedenstående tal er uden nettab i distributionsnettet

Miljødeklaration for el leveret til forbrug 2016 125 % metode 200 % metode

 Emissioner til luft           g/kWh

 CO2  (Kuldioxid - drivhusgas)  243 282
 CH4 (Metan - drivhusgas)  0,10 0,12
 N2O  (Lattergas - drivhusgas)  0,004 0,004

 Drivhusgasser i alt (CO2 -ækvivalenter)

 247 287
 SO2 (Svovldioxid)  0,04 0,05
 NOx  (Kvælstofilter)  0,17 0,22
 CO (kulilte)  0,12 0,16
 NMVOC (Uforbrændte kulbrinter)  0,02 0,02
 Partikler  0,01 0,01
 Restprodukter                g/kWh
 Kulflyveaske  8,6 9,6
 Kulslagge  1,4 1,5
Afsvovlingsprodukter   3,4 3,8
Slagge (Affaldsforbrænding) 7,5 11,4
RGA (Røggasaffald) 1,2 1,8
Bioaske 1,1 1,5
Radioaktivt affald (mg) 0,1 0,06
Brændsler                        g/kWh
Kul 79 88
Olie 1 2
Naturgas 11 13
Biobrændsler 52 69
Affald 41 62
Atomkraft (mg uran) 0,06 0,06
Brunkul 4 4

 

Nettab
Miljødeklarationen skal korrigeres for det tab, der forekommer i transmissions- og distributionsnet ved transport af el fra kraftværkerne og ud til forbrugerne. Miljødeklarationen er som udgangspunkt beregnet for den el, der aftages fra det overordnede transmissionsnet. Energitabet i transmissionsnettet er således allerede indregnet. Tabet i distributionsnettet er derimod ikke indregnet i miljødeklarationen, og bør derfor indregnes med værdier fra det lokale netselskab eller alternativt med en gennemsnitsværdi på 5 %. Nærmere information om indregning af distributionsnettab, kan findes i dokumentet "Retningslinjer for udarbejdelsen af miljødeklaration for el" eller i de foregående års miljørapporter.

Datagrundlag og opgørelsesmetode

Nærmere information om datagrundlag, opgørelsesmetode samt et eksempel på indregning af nettab kan findes under "Læs mere" i dokumentet: Retningslinjer for udarbejdelse af miljødeklaration for el.

Historiske miljødeklarationer for årene 2004-2015 er ligeledes tilgængelige i regnearket "Miljødeklarationer_2004-2016.xlsx".

Energinet.dk gør opmærksom på, at data om fx produktion af el, udveksling med nabolande og lignende systemdata bliver opgjort i januar måned for det foregående år. Efterfølgende kan der forekomme små justeringer af disse data. Normalt vil disse små justeringer være ubetydelige i relation til den årlige Miljørapport og miljødeklarationerne. Der foretages derfor kun nye beregninger af miljødeklarationen i tilfælde af markante ændringer.

Fordeling af emissioner på el og kraftvarme
Størstedelen af den danske elproduktion sker på værker med samproduktion af el og varme. De miljøpåvirkninger, der er forbundet med den kombinerede produktion, fordeles i miljødeklarationen mellem el og varme. Energistyrelsen har til udarbejdelsen af miljødeklarationen fra og med 2006 anbefalet Energinet.dk at benytte 125 %-metoden til fordeling af miljøpåvirkningerne mellem el og varme. Metoden tager udgangspunkt i den såkaldte varmevirkningsgradsmetode, hvor det antages, at varmen er produceret med en virkningsgrad (effektivitet ved omsætning af brændslet til varme) på 125 %.

Af hensyn til elkunder og virksomheder, der har behov for at kunne sammenligne miljøpåvirkninger og miljødeklaration med andre virksomheder, der ikke anvender 125 %-metoden, præsenterer Energinet.dk også tallene beregnet efter 200 %-metoden i ovenstående tabel. Miljødeklarationer anvendt efter de to metoder: Energi-indholdsmetoden og energikvalitetsmetoden er tilgængelige i regnearket "Miljødeklarationer_2004-2016".

Revisorerklæring
Miljødeklarationerne er revisorpåtegnede. Revisorernes erklæring er tilgængelig under punktet læs mere.
 

Kontakt

Christian Friberg B. NielsenQHSE og Compliance+4523338827Send mail
Christian Friberg B. Nielsen