Miljødeklarering af 1 kWh el
Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Sidst opdateret 28. februar 2014
Miljødeklarering af 1 kWh el
Energinet.dk offentliggør hvert år d. 1. marts en miljødeklaration for el leveret til forbrug i Danmark

Miljødeklarationen beskriver brændselsforbruget og miljøpåvirkningen ved forbrug af én kWh el som en gennemsnitsværdi for det foregående kalenderår.

Året 2013
Produktionen fra vindmøller steg med 8 pct. fra 2012 til 2013. Vindens energiindhold var i 2013 lidt under gennemsnitet, mens 2012 var et vindmæssigt gennemsnitligt år. Udbygningen i den installerede kapacitet af vindmøller er forklaringen på den stigende produktion, trods et faldende energiindhold i vinden. 

Hvor 2012 var præget af en lav produktion fra danske kraftværker og en stor import fra Norge og Sverige, var der i 2013 en øget import fra Tyskland og et øget bidrag fra de kulfyrede værker i Danmark.

Brændselssammentsætningen af én kWh gennemsnitsstrøm i Danmark bestod i 2013 af 
38 pct. kul, 10 pct. naturgas, 35 pct. vind, vand og sol, 14 pct. affald, biomasse og biogas,
1 pct. olie og 2 pct. atomkraft.

I regnearket Miljødeklarationer_2004-2013.xlsx kan du finde en beregner hvor det er muligt at indtaste dit elforbrug og beregne dine emissioner ud fra de forskellige opgørelsesmetoder. 


 Miljødeklaration for el leveret til forbrug 2013 125 % metode 200 % metode

 Emissioner til luft           g/kWh

 CO2  (Kuldioxid - drivhusgas)  358 401
 CH4 (Metan - drivhusgas)  0,12 0,15
 N2O  (Lattergas - drivhusgas)  0,005 0,006

 Drivhusgasser i alt (CO2 -ækvivalenter)

 363 407
 SO2 (Svovldioxid)  0,06 0,07
 NOx  (Kvælstofilter)  0,24 0,29
 CO (kulilte)  0,14 0,17
 NMVOC (Uforbrændte kulbrinter)  0,02 0,03
 Partikler  0,01 0,02
 Restprodukter                g/kWh
 Kulflyveaske  11,6 12,7
 Kulslagge  3,7 3,9
Afsvovlingsprodukter   5,2 5,6
Slagge (Affaldsforbrænding) 7,4 10,8
RGA (Røggasaffald) 1,2 1,7
Bioaske 0,9 1,2
Radioaktivt affald (mg) 0,05 0,05
Brændsler                        g/kWh
Kul 123 135
Olie 1 2
Naturgas 14 17
Biobrændsler 48 61
Affald 40 59
Atomkraft (mg uran) 0,06 0,06
Brunkul 13 13
Øvrigt brændsel (olie-ækvivalent) 0,3 0,3

Nettab
Miljødeklarationen skal korrigeres for det tab, der forekommer i transmissions- og distributionsnet ved transport af el fra kraftværkerne og ud til forbrugerne. Miljødeklarationen er som udgangspunkt beregnet for den el, der aftages fra det overordnede transmissionsnet. Energitabet i transmissionsnettet er således allerede indregnet. Tabet i distributionsnettet er derimod ikke indregnet i miljødeklarationen, og bør derfor indregnes med værdier fra det lokale netselskab eller alternativt med en gennemsnitsværdi på 5 %. Nærmere information om indregning af distributionsnettab, kan findes i dokumentet "Retningslinjer for udarbejdelsen af miljødeklaration for el" eller i de foregående års miljørapporter.

Datagrundlag og opgørelsesmetode

Nærmere information om datagrundlag, opgørelsesmetode samt et eksempel på indregning af nettab kan findes under "Læs mere" i dokumentet: Retningslinjer for udarbejdelse af miljødeklaration for el.

Historiske miljødeklarationer for årene 2004-2012 er ligeledes tilgængelige i regnearket "Miljødeklarationer_2004-2013".

Energinet.dk gør opmærksom på, at data om fx produktion af el, udveksling med nabolande og lignende systemdata bliver opgjort i januar måned for det foregående år. Efterfølgende kan der forekomme små justeringer af disse data. Normalt vil disse små justeringer være ubetydelige i relation til den årlige Miljørapport og miljødeklarationerne. Der foretages derfor kun nye beregninger af miljødeklarationen i tilfælde af markante ændringer.

Fordeling af emissioner på el og kraftvarme
Størstedelen af den danske elproduktion sker på værker med samproduktion af el og varme. De miljøpåvirkninger, der er forbundet med den kombinerede produktion, fordeles i miljødeklarationen mellem el og varme. Energistyrelsen har til udarbejdelsen af miljødeklarationen fra og med 2006 anbefalet Energinet.dk at benytte 125 %-metoden til fordeling af miljøpåvirkningerne mellem el og varme. Metoden tager udgangspunkt i den såkaldte varmevirkningsgradsmetode, hvor det antages, at varmen er produceret med en virkningsgrad (effektivitet ved omsætning af brændslet til varme) på 125 %.

Af hensyn til elkunder og virksomheder, der har behov for at kunne sammenligne miljøpåvirkninger og miljødeklaration med andre virksomheder, der ikke anvender 125 %-metoden, præsenterer Energinet.dk også tallene beregnet efter 200 %-metoden i ovenstående tabel. Miljødeklarationer anvendt efter de to metoder: Energi-indholdsmetoden og energikvalitetsmetoden er tilgængelige i regnearket "Miljødeklarationer_2004-2013".

Revisorerklæring
Miljødeklarationerne er revisorpåtegnede. Revisorernes erklæring er tilgængelig under punktet læs mere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Christian Friberg B. NielsenQHSE+4523338827Send mail
Christian Friberg B. Nielsen

Spørgsmål

Har du konkrete faglige spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig direkte til kontaktpersonen øverst på siden.

Vores generelle kontaktinfo finder du her.