Energi og miljø
Sidst opdateret 9. august 2012
Energi og miljø
Energi er forudsætningen for det moderne samfund. El, varme og brændstof til transport er nødvendigt for os mennesker. Produktion og forbrug af energi påvirker miljøet - den påvirkning skal minimeres.

Kul, olie og naturgas (fossile brændsler) har gennem mere end hundrede år været grundlaget for menneskelig vækst og udvikling. Kul og naturgas til el og kraftvarme, olie (benzin og diesel) til transport er fortsat fundamentet for energiforsyning i Danmark og andre lande. Anvendelsen af de fossile brændsler har stor indflydelse på miljøet med udledning af CO2 , affaldsstoffer og restprodukter. Hensyn til klimaudviklingen, miljøpåvirkninger og forsyningssikkerhed gør, at Danmark sigter efter at reducere anvendelsen af fossile brændsler og overgå til en moderne bæredygtig miljøvenlig energi.

For Danmark vil vindkraft, biomasse, biogas og biobrændstoffer blive de nye hovedkilder til vedvarende energiforsyning af el, varme og transport, men også vedvarende energi påvirker miljøet. Vindmøller og vandkraft påvirker naturen, mens biobrændstofferne også udleder affaldsstoffer og restprodukter, selvom de regnes for at være CO2  neutrale.

Energinet.dk tager miljøet alvorligt
Det er et mål for Energinet.dk at bidrage aktivt til at nedbringe miljøpåvirkningerne fra produktion, transport og anvendelse af naturgas, el- og kraftvarme. Det sker på følgende tre hovedområder:

  1. Produktion af el- og kraftvarme skal ske miljøvenligt. Energinet.dk har ikke selv produktionsanlæg, men støtter forskning og udvikling af de nye miljøvenlige teknologier gennem en række støtteprogrammer. Mere information findes her på hjemmesiden under "Forskning". Eksisterende anlæg for produktion af el- og kraftvarme skal nedbringe miljøpåvirkningerne. Energinet.dk udarbejder en årlig miljørapport med status for den samlede miljøpåvirkning samt prognoser for hvordan udledningerne kan nedbringes.
  2. Transport af el og naturgas er kerneaktiviteten for Energinet.dk. Miljøhensyn indgår både i form af hensynsfuld placering af elledninger og gasrør i naturen f.eks. ved at fjerne elmaster og erstatte dem med kabler i jorden, samt reduktion af tab og andre miljøpåvirkninger ved driften af transmissionssystemerne for el og naturgas. Energinet.dk har desuden ansvar for tilslutning af nye vindmøller, havvindmølleparker og anden vedvarende elproduktion, samt integrationen af nye miljøvenlige gasser (f.eks. biogas) til erstatning for naturgas.
  3. Anvendelsen af energi skal ske mere intelligent og med så lille et spild som muligt. Udviklingen af automatiske styringssystemer for el og sammentækning af el og biogas med transport- og varmesektoren er en del af Energinet.dk's strategi for at Danmark i fremtiden får et miljøvenligt og vedvarende energisamfund. I transportsektoren kan forbrug af benzin og diesel erstattes af elbiler og biobrændstoffer. I varmesektoren kan oliefyr erstattes af varmepumper i private husstande, mens de større fjernvarmesystemer kan erstatte kul og olie med el fra vindkraft og biobrændsler.

Som systemansvarlig for det overordnede transmissionsnet for el og gas, tager Energinet.dk aktivt del i omstillingen af vores samfund til vedvarende energi og mindst mulig miljøpåvirkning fra energiforbruget.