Energiø Bornholm - landanlæg på Bornholm

Energiøens landanlæg på Bornholm vil bestå af nedgravede landkabler og en omformerstation, som vil blive anlagt på den sydlige del af Bornholm.

Landskab og arkitektur

Landskab og arkitektur

Energinet holder workshop om indpasning af Energiø Bornholm i...

Aftaler og erstatning

Aftaler og erstatning

Læs mere om erstatning, kompensation, ekspropriation, køb og salg af ejendomme

Anlægsarbejde

Anlægsarbejde

Læs om vores generelle fremgangsmåde, når vi etablerer el- og gasanlæg.

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar

om landanlæg for Energiø Bornholm

Landanlæg Energiø Bornholm

Klik her for at åbne et stort kort 

Landanlægget

Bruttoarealet for højspændingsstationen på Bornholm til energiøen vil formentlig fylde ca. 70-90 hektar. Et areal som inkluderer afskærmende tiltag i form af beplantningsbælter eller lignende. Det vil sige, at anlægget bag hegn vil fylde mindre. De højeste bygninger til anlægget vil være ca. 25 meter høje, men vil ikke udgøre hele anlægget, da der også vil være mindre IT- og kontrol bygninger og udendørs højspændingsanlæg. I det udendørs anlæg kommer vekselstrøm ind fra havvindmøllerne, og i de store bygninger omformes strømmen fra vekselstrøm til jævnstrøm, der sendes til Sjælland og Tyskland. 

Når anlægget er i drift, så kan støjgenerne sammenlignes med lyden fra en lastbil, hvis man står helt tæt på bygningerne, men i naboskel overholdes støjgrænsen på ca. 35-40 decibel. 

Planområder for anlæg på land

Energinet indleder i november 2022 arbejdet med planlægning, dialog og undersøgelser til brug for den lovpligtige udarbejdelse af miljøkonsekvensrapporter for de enkelte landanlæg (kabler og omformerstation). 

Energinet er bygherre, og det er Energinet, der skal eje og drive anlæggene, når de er bygget færdige og er klar til at tage i brug. 

Miljøstyrelsen er myndighed for miljøkonsekvensvurderingen af de enkelte projekter på land (omformerstation og kabler). Inddragelse af borgere og berørte lodsejere vil blandt andet ske i samarbejde med Miljøstyrelsen  i de offentlighedsfaser, som er en fast del af VVM (Vurdering af Virkning på Miljøet).  

Det lilla område på kortet herover viser det område, inden for hvilket planen for Energiø Bornholm angiver, at en placering for landanlægget skal findes. Det orange område viser på tilsvarende måde det projektområde, hvor el-kabler til Energiø Bornholm skal placeres. Bornholms placering midt i Østersøen er grunden til, at øen bliver en energiø og altså opsamlingssted for havvindmøllestrøm. Derfor placeres anlægget ikke på havet som i Nordsøen, hvor der ikke findes en ø i forvejen.

Bor du i disse områder, som der ses af kortet, eller er du bare interesseret, er du velkommen til allerede nu at kontakte Energinets medarbejdere på området - du finder kontakterne her på siden.  

 Overordnet tidsplan

Tid Aktivitet
Nov-dec 2022  Første offentlighedsfase (VVM) 
Forår 2023 Igangsættelse af lokalplan inkl. høringer
Februar 2024 Anden offentlighedsfase (VVM)
Sommer 2024 Miljøtilladelse, hvorefter etableringsfase kan gå i gang

 

Projektinformation

WORKSHOP OM LANDSKABELIG INDPASNING AF ENERGIØ BORNHOLM

Energinet inviterer interesserede borgere til to workshops på Bornholms Højskole omhandlende den kommende omformerstation, og hvordan den bedst passes ind i landskabet. 

Læs mere om de kommende workshops og tilmelding her

Miljøkonsekvens vurdering

Miljøstyrelsen laver en miljøkonsekvensvurdering ud fra en miljøkonsekvensrapport, som Energinet som bygherre skal udarbejde. Energinet skal inden placering af el-anlæg og el-kabler til Energiø Bornholm beskrive og påvise konsekvenser for miljøet i området. 

Inden miljøkonsekvensrapporten udarbejdes, indkalder Miljøstyrelsen idéer og forslag til indholdet af rapporten - i en såkaldt offentlighedsfase. Det kan f.eks. være idéer til, hvilke miljøpåvirkninger der skal tillægges særlig vægt i vurderingen. 

Der bliver i alt to offentlighedsfaser i arbejdet med Energiø Bornholm. 

Læs mere om miljøkonsekvensvurderinger på:

https://mst.dk/natur-vand/miljoevurdering/

Borgermøde på Bornholm

Energinet inviterede til borgermøde i Aakirkebyhallerne den 22. november.

Se præsentationen fra mødet her

Miljø og planlægning