Energiø Bornholm - landanlæg på Sjælland

Energiøens landanlæg på Sjælland vil bestå af nedgravede landkabler, evt. forstærkninger af det eksisterende elnet på 400 kV-niveau og en omformerstation med tilslutning til det eksisterende elnet på 400 kV-niveau.

Dialog og planlægning

Dialog og planlægning

Planlægning af anlægsprojekter og inddragelse af naboer og lodsejere.

Anlægsarbejde

Anlægsarbejde

Læs om vores generelle fremgangsmåde, når vi etablerer el- og gasanlæg.

Aftaler og erstatning

Aftaler og erstatning

Læs mere om erstatning, kompensation, ekspropriation, køb og salg af ejendomme

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar

om landanlæg for Energiø Bornholm

Landanlæg Sjælland

Klik her for at åbne et stort kort

Planområder for anlæg på land

Energinet indleder i 2022 arbejdet med planlægning, dialog og undersøgelser til brug for den lovpligtige udarbejdelse af miljøkonsekvensrapporter for de enkelte landanlæg (kabler og omformerstation). 

Energinet er bygherre, og det er Energinet, der skal eje og drive anlæggene, når de er bygget færdige og er klar til at tage i brug. 

På kortet herover vises det område i Høje Taastrup og Ishøj kommuner hvor den kommende omformerstation kan placeres. Omformerstationen skal modtage strømmen fra Energiø Bornholm og lave den om fra jævnstrøm til vekselstrøm og koble strømmen på det østdanske højspændingsnet på 400 kV-niveau.   

Miljøstyrelsen er myndighed for miljøkonsekvensvurderingen af de enkelte projekter på land (omformerstation og kabler). Inddragelse af borgere og berørte lodsejere vil blandt andet ske i samarbejde med Miljøstyrelsen  i de offentlighedsfaser, som er en fast del af VVM (Vurdering af Virkning på Miljøet).  

 Overordnet tidsplan

Tid Aktivitet
Nov-dec 2022  Første offentlighedsfase (VVM) 
Forår 2023 Supplerende høring
Februar 2024 Anden offentlighedsfase (VVM)
Sommer 2024 Miljøtilladelse, hvorefter etableringsfase kan gå i gang

Projektinformation

Miljøkonsekvens vurdering

Miljøstyrelsen laver en miljøkonsekvensvurdering ud fra en miljøkonsekvensrapport, som Energinet som bygherre skal udarbejde. Energinet skal inden placering af el-anlæg og el-kabler til Energiø Bornholm beskrive og påvise konsekvenser for miljøet i området. 

Inden miljøkonsekvensrapporten udarbejdes, indkalder Miljøstyrelsen idéer og forslag til indholdet af rapporten - i en såkaldt offentlighedsfase. Det kan f.eks. være idéer til, hvilke miljøpåvirkninger der skal tillægges særlig vægt i vurderingen. 

Der bliver i alt to offentlighedsfaser i arbejdet med Energiø Bornholm. 

Læs mere om miljøkonsekvensvurderinger på:

https://mst.dk/natur-vand/miljoevurdering/

Borgermøde Høje Taastrup 7. november 2022

Høje Taastrup Kommune og Reerslev Landsbylaug inviterede mandag den 7. november 2022 til borgermøde om den kommende station ved Solhøj.

Du kan hente præsentationen fra mødet her (pdf)

Borgermøde i Høje Taastrup d. 23 november 2022

Energinet inviterede til borgermøde d. 23. november på Zleep Hotel i Høje Taastrup kl. 18:30. 

Se præsentationen fra mødet her

Miljø og planlægning