Gå til hovedindhold

Nyhedsbrev nr. 3: VVM-tilladelse og endelig stationsplacering

Publiceret d. 17.4.2016 02.00
VVM-tilladelse er modtaget 12. april 2016, og der er nu fuld gang i lodsejeforhandlingerne.

Den 12. april 2016 modtog Kriegers Flak VVM-tilladelse fra Naturstyrelsen til de anlæg, der skal bygges på land. Samtidig er det nu fastlagt, hvor den nye højspændingsstation skal bygges. Stationen skal bygges i Bjæverskov ved den eksisterende station.

Placeringen påvirker selvsagt kabelruten, som nu ikke længere skal gå vest for Herfølge men i stedet nord for Bjæverskov. Du kan se den nye kabelrute her.

I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse, hvordan Energinet.dk indgår aftaler med de lodsejere, der bliver påvirket af kabelruten. Derudover introducerer vi et nyt tiltag - Mød en projektdeltager. Her kan du komme tæt på menneskene, der løser de mange opgaver i projektet.

Lodsejerforhandlinger er i fuld gang

Inden der graves til kablerne, der skal sende strømmen fra Kriegers Flak Havmøllepark ind i elnettet, skal der laves aftaler med de lodsejere, der bliver påvirket af anlægsarbejdet. Forhand-lingerne er i fuld gang.

- Vi er klar over, at vi ikke kan undgå at være til gene for de lodsejere, der ejer den jord, hvor kablet skal graves ned, men vi vil tage alle praktiske forholdsregler for at minimere generne. Lodsejerne vil også få erstatning for en række forhold, når kablet graves ned på deres ejendom, udtaler Steen Rasmussen fra Energinet.dk.

Frivillige aftaler gennem dialog
Energinet.dk har indgået aftale med tre landinspektører fra landinspektørfirmaet LE34 A/S, som på Energinet.dk's vegne vil tage ud og forhandle med de berørte lodsejere. På det første møde vil projektet og den foreslåede kabelrute på lodsejerens ejendom blive præsenteret. Lodsejeren har mulighed for at komme med forslag til justering af kabelruten, eks. under hensyntagen til vådområder, adgangsveje, byggeplaner, hoveddræn og lignende. Hvis det er tilfældet, tager Energinet.dk forslaget med hjem og forsøger om muligt at indarbejde dette i kabelruten. Herefter vil forhandlerne besøge lodsejeren igen med henblik på at opnå enighed om den endelige kabelrute. 

- Energinet.dk bestræber sig på at indgå frivillige aftaler med lodsejerne. Vi håber, at vi gennem en god og åben dialog kan nå til enighed om en aftale og et erstatningsbeløb, siger Steen Ras-mussen. Skulle det ske, at en frivillig aftale ikke kan opnås, vil Energinet.dk undersøge mulighe-den for en voldgift. Er dette kke muligt, vil næste skridt være en ekspropriation. Herefter vil en uvildig afgørelse fastsætte erstatningsbeløbet.

Bekymringer for dræn og markarbejde
Energinet.dk har fokus på de bekymringer, som lodsejerne typisk giver udtryk for, nemlig dræn og kablets påvirkning af arbejde på markerne.

- Vi undersøger alle muligheder for at lægge kabelruten, så vi tager hensyn til eventuelle dræn. Med hensyn til arbejde på marken, så undgår vi desværre ikke altid at være til gene her, men vi opfordrer lodsejerne til at arbejde på deres jord, nøjagtigt som de ville have gjort under normale omstændigheder. De steder, hvor der kan være tale om tab, giver Energinet.dk erstatning, for eksempel for tabte afgrøder, fortæller Steen Rasmussen.

Inden de sidste forhandlinger er gennemført i efteråret 2017, vil Steen og hans team af forhandlere have talt med tæt på 200 lodsejere, og det er Steens målsætning, at alle lodsejere føler sig godt behandlet undervejs.

Mød en projektdeltager

- Det er mig magtpåliggende, at den enkelte lodsejer føler sig hørt og forstået, uanset om han ejer et lille fritidslandbrug eller et stort gods, siger Steen Rasmussen, som er ansvarlig for indgåelse af aftaler med lodsejere.

Steen Rasmussen er den mand i Energinet.dk, der har det store overblik og styrer slagets gang i de mange lodsejerforhandlinger, der er en del af processen, når et nyt kabel skal etableres. Selv om han ikke personligt deltager i alle forhandlinger, så er han tovholder på processen og giver støtte og indspark til de forhandlere, der på Energinet.dk's vegne taler med de enkelte lodsejere.

Stor forståelse for nødvendigheden af nye kabler
- Jeg har arbejdet med lodsejerforhandlinger de sidste 30 år, og det har altid været spændende, fortæller Steen Rasmussen. - De aftaler, vi indgår med lodsejerne, er vigtige for, at projektet kan buldre derudaf, og for at at vi kan etablere de kabler, der er med til at sikre Danmarks elforsyning mange år frem.

Steen Rasmussen har gennem årene oplevet en større samfundsforståelse for nødvendigheden af at give plads til kabler, som kan understøtte den høje forsyningssikkerhed, vi har i Danmark.

- Generelt har lodsejerne og naboerne i de berørte områder forståelse for nødvendigheden af arbejdet, og det er vigtigt, at denne forståelse bliver mødt med åbenhed om omfanget af arbejdet, pointerer Steen Rasmussen.

Lodsejerne skal føle sig godt behandlet
- Vi skal ikke gøre arbejdet større end det er, men det er vigtigt for mig, at lodsejerne er helt klar over, hvad det indebærer, når gravemaskinerne kommer ud på deres jord for at starte arbejdet med kabelnedgravningen, fortæller Steen Rasmussen.

På de borgermøder, der bliver afholdt forud for lodsejerforhandlingerne, gøres der derfor meget ud af at fortælle, hvordan Energinet.dk graver kabler ned, og det giver borgerne positive tilbage-meldinger på.

- Det aller vigtigste for mig er, at de aftaler, vi indgår, er gode, og at lodsejerne føler sig hørt og forstået. En god og ligeværdig dialog er altafgørende, og det er mig magtpåliggende, at lodseje-ren føler sig godt behandlet - uanset om han er fritidslandmand eller godsejer, slutter Steen Ras-mussen.

 

Energinet.dk fik i 2017 ny hjemmeside. Alle nyheder publiceret på www.energinet.dk 2005-2016 kan læses her på hjemmesiden, men de kan mangle billeder, grafer, links mv. Nyheder fra arkivet kan derfor se anderledes ud, end da de oprindeligt blev publiceret. Vi beklager de tilfælde, hvor manglende links, grafer mv. virker meningsforstyrrende.