Gå til hovedindhold
Som en del af Baltic Pipe opfører Energinet en kompressorstation uden for Everdrup på Sydsjælland

Status på arbejdet på og omkring den kommende kompressorstation

Byggeriet af kompressorstationen er godt i gang. Der er etableret skurby, og vi opfører de forskellige bygninger til de tekniske anlæg.

Se en video om byggeriet her

Husk, at der ikke er adgang på byggepladsen uden tilladelse.

Se de seneste nyheder her

Information om Covid-19

Sundhed og sikkerhed har højeste prioritet i Energinet. Arbejdet med Baltic Pipe udføres derfor med særlige tiltag for at mindske smitterisikoen. Energinet følger regeringens og sundhedsmyndighedernes anbefalinger og tilpasser løbende retningslinjer for anlægsarbejder efter dem. Eventuelle udenlandske eksperter og arbejdere bliver grundigt instrueret i regler og retningslinjer. Læs mere om hvordan vi håndterer coronavirus her

Vigtige milepæle i projektet

Her kan du få overblik over de forskellige faser i opførelsen af kompressorstationen.
Du kan læse mere om de enkelte faser og se, hvornår vi forventer at udføre arbejdet.

Geotekniske forundersøgelser

Forud for anlægsarbejdet gennemføres der en række geotekniske forundersøgelser for at kortlægge jordbundsforhold og pejle grundvandsniveau langs den planlagte rute.

De geotekniske boringer i forbindelse med kompressorstationen er udført

Arkæologiske undersøgelser

Inden vi kan gå i gang med anlægsarbejdet, laver vi arkæologiske undersøgelser langs hele den planlagte rute for at sikre eventuelle fortidsminder. Der er behov for, at nogle af forundersøgelserne laves, inden der er gennemført ekspropriation på den enkelte ejendom. Det er de lokale museer, der laver de arkæologiske undersøgelser. De fjerner mulden med gravemaskine og undersøger, om der er tegn på væsentlige fortidsminder. Hvis de finder noget, bliver det markeret, og museet vil vurdere, om der er behov for større arkæologiske undersøgelser, som de så laver på et senere tidspunkt. Når de arkæologiske forundersøgelser er færdige, lægges mulden på plads, så arealerne igen kan benyttes.

De arkæologiske undersøgelser i forbindelse med kompressorstationen er gennemført

Besigtigelse og ekspropriation

Energinet kan på samfundets vegne få ret til at lægge nye gasledninger og opføre gasstationer. Rettighederne til det får vi ved at foretage en ekspropriation.

I efteråret 2019 blev der afholdt besigtigelse og ekspropriation for det område, hvor kompressorstationen og vej-adgange skal ligge. 

De nødvendige del-arealer for kompressorstationen blev eksproprieret, inden anlægsarbejdet gik i gang i december 2019

.

 

Anlægsarbejde

Der er anlagt en ny adgangsvej fra Rønnedevej til arealet, hvor kompressorstationen skal ligge. 

Byggeriet af selve stationen er gået i gang i 2020 – først procesanlægget og senere administrationsbygning og lagerbygning.

Sideløbende med Energinets byggeri anlægger vores samarbejdspartner Cerius en transformerstation på samme areal.

I 2020 og 2021 vil der desuden blive gravet i lokalområdet ved Everdrup, fordi gasrørledningen skal føres til og fra kompressorstationen. Læs mere om ledningsarbejdet på hjemmesiden Baltic Pipe Sjælland

Byggeriet af selve kompressorstationen begyndte i sommeren 2020

Afslutning af anlægsarbejde

Når byggeriet af stationen er færdigt, retablerer vi de omkringliggende arealer. Der vil også blive test og fejlretning, som kan give støj i korte perioder.

Vi lægger stor vægt på at få arealet rundt om stationen til at se pænt ud med tilstrækkelig beplantning ud fra æstetiske og arkitektoniske krav, ligesom vi naturligvis lever op til det, vi har lovet naboerne og Miljøstyrelsen.

Vi tjekker også, at vi lever om til Miljøstyrelsens krav om støjreduktion, både af hensyn til naboerne og til arbejdsmiljøet på stationen. 

KOMPRESSORSTATIONEN SKAL VÆRE FÆRDIG I FORÅRET 2022 TIL TEST OG INDKØRING

BEPLANTNING SKER IFØLGE DE FORELØBIGE PLANER I 2021

Seneste nyt fra Baltic Pipe - Everdrup

Her kan du se de seneste nyheder fra Baltic Pipe - Everdrup og abonnere på nyhederne.
Nyheder om Baltic Pipe - Everdrup Kompressorstation
Vi har samlet svar på de oftest stillede spørgsmål om kompressorstationen ved Everdrup
 • Hvordan bliver adgangsvejen til kompressorstationen?
  Tilkørslen i både anlægs- og driftsfasen vil foregå ad en ny adgangsvej, som bliver etableret fra Rønnedevej. Løsningen er valgt af hensyn til beredskab og trafiksikkerhed i området.
 • Hvordan inddrager I naboerne?
  Vi har holdt et borgermøde i Næstved om kompressorstationen. Vi har besøgt lodsejere og de nærmeste naboer. Vi har holdt et 'Åbent hus' i Everdrup, hvor borgerne kunne møde de fagpersoner, som arbejder med kompressorstationen.  Vi stiller os til rådighed for spørgsmål og tager gerne input med hjem. Vi har oprettet en separat hjemmeside til kompressorstationens interessenter, med tilhørende nyhedsmail.  
 • Er det farligt at bo tæt på kompressorstationen?

  Hvis det var farligt, ville Energinet ikke få lov til hverken at bygge eller drive stationen. Vi sætter sikkerhed højest, både i planlægning, udførelse og drift. Kompressorstationen bliver bygget og drevet i henhold til lovgivning og standarder, der sikrer et meget højt sikkerhedsniveau. Materialevalg, dimensionering og udførelse hviler på omfattende erfaringer både i og udenfor Danmark

  Der er aldrig sket ulykker på det danske transmissionsnet, som i øvrigt har eksisteret i over 40 år.

   

 • Tager I hensyn til hasselmusene, der lever i området?
  Vi vil gerne tage mest muligt hensyn til hasselmusen - og ikke kun fordi vi er forpligtede af lovgivningen. Derfor vælger vi blandt andet beplantning ud fra hensyn til hasselmusene.
 • Hvor meget kommer kompressorstationen til at støje?
  Energinet har meget stort fokus på støjdæmpning, og Mljøstyrelsens krav til støj skal overholdes. Vi udfører støjberegninger både før og efter opførelsen.
 • Hvordan lyder støj fra et kompressoranlæg?

  Støjen kan nok bedst sammenlignes med støj fra et ventilationsanlæg.

 • Hvorfor skal I bruge så stort et areal til kompressorstationen?
  Stationen kommer kun til at fylde cirka en tredjedel af det område, vi har sat af til projektet. Vi vil gerne have god plads til at indpasse stationen bedst muligt i landskabet, bl.a. så vi kan tilpasse arkitektur, plante træer osv.
 • Hvorfor skal kompressorstationen ligge ved Everdrup?

  Det er nødvendigt at lave en kompressorstation for at kunne hæve gastrykket i rørene, så de store mængder gas kan sendes over Østersøen. Men det er ikke nemt at finde en god placering til en stor kompressorstation. Uanset, hvor den placeres, vil det medføre, at nogen kan se den eller får den i nærområdet. Af tekniske årsager skal kompressorstationen ligge i nærhed af det sørør, der skal krydse Østersøen. Energinet har undersøgt flere steder og vurderet fordele og ulemper. Vurderingen indeholder både landskabelig påvirkning, nærhed til beboelse, miljøforhold og tekniske og økonomiske vurderinger. Energinet har vurderet, at en placering ved motorvejen ved Everdrup samlet set er den mest hensigtsmæssige – man kan også sige den mindst ringe placering.

 • Hvad gør Energinet for at indpasse kompressorstationen i landskabet?
  Vi har stort fokus på at indpasse kompressorstationen bedst muligt i landskabet. Vi arbejder med valg af materialer og farver, afskærmende beplantning og terrænændringer. Det foregår i dialog med Næstved Kommune og naboerne til den kommende kompressorstation.
 • Hvor kan jeg finde information fra tidligere borgermøder?

  I forbindelse med 2.offentlige høringsfase i Baltic Pipe inviterede Energinet til en række borgermøder om projektet. Mødet i Næstved den 4. marts 2019 handlede om kompressorstationen ved Everdrup. Præsentationen fra borgermødet i Næstved kan ses her