Feasibility-studie af brintinfrastruktur

Med den politiske PtX-aftale fra d. 15. marts 2022 er det besluttet, at behovet for dansk brintinfrastruktur skal afdækkes.

Energinet har påbegyndt arbejdet med et feasibility-studie der skal afdække grundlaget for brintinfrastruktur i Jylland med kobling til det fremtidige tyske brintnet samt et brintlager i Ll. Torup i Nordjylland. Det første skridt blev taget d. 3. maj 2022, hvor Energinet inviterede danske PtX-interessenter til et indledende dialogmøde om potentialerne for brintinfrastruktur. På aktørmødet blev forskellige forslag til brintinfrastruktur fremlagt, og værdiskabelsen af både rørinfrastruktur og lagring af brint blev diskuteret. 

Feasibility-studiet blev igangsat d. 20. juni 2022 og kører frem til starten af 2023. Studiet er inddelt i tre arbejdsspor som fokuserer på henholdsvis markedsrammer, teknik og design samt et spor for samfunds- og selskabsøkonomisk analyse af brintinfrastruktur. Energinet vil løbende involvere markedets aktører i arbejdet. 

Sporet for markedsrammer skal arbejde på et udkast til en markedsmodel for transport af brint via infrastrukturen. Det indebærer elementer som fx vilkår for balancering og tarifstrukturer. Der skal derudover arbejdes med en metode og proces for eventuel bindende tilsagn fra markedsaktører.

Teknik & design-sporet vil kigge ind i tekniske og sikkerhedsmæssige forhold for etablering af nye rørforbindelser samt konvertering af eksisterende naturgasrørledninger til transport af brint. De tekniske undersøgelser skal udmønte sig i designkoncepter, overblik over myndighedsprocesser og tilladelser samt omkostningsoverslag, indkøbs- og etableringsstrategi, og tidsplaner.

Sporet for forretningsmodel, planlægning og samfundsøkonomi vil undersøge mulige forretningsmodeller for brintinfrastruktur, og hvordan finansiering ved opbygningen af den første infrastruktur kan findes. Finansieringsbehovet skal afklares, og der skal udvikles en metode til at beregne de samfundsøkonomiske effekter ved at etablere brintinfrastruktur.

Afhængig af resultaterne vil feasibility-studiet kunne efterfølges af et modnings- og – på sigt – et etableringsprojekt, såfremt dette besluttes.

De politiske beslutninger om bl.a. rollefordeling på brintinfrastruktur, betyder at Energinet gennemfører feasibility-studiet på vegne af de(n) kommende operatør(er) af brintinfrastruktur.

Nedenfor ses den foreløbige tidsplan, som dog tager forbehold for udfaldet og tidspunktet af de politiske beslutninger.

tidsplan

Hvordan kan en fremtidigt dansk brintinfrastruktur se ud?

Som en del af feasibility-studiet skal der gives et bud på, hvor de første danske brintrør kan komme til at ligge. På dialogmødet i maj blev aktørerne præsenteret for de første tanker herom, som vist på kortet nedenfor.

Backbone

  Kortet viser ét bud på den backbone som et af flere alternativer som undersøges i studiet. 

For Energinet er det afgørende at brintinfrastrukturen sammentænkes med udviklingen af elsystemet helt fra starten. Dette for at sikre, at den fulde samfundsøkonomiske værdi af PtX i Danmark høstes, som også står centralt i PtX-aftalen. Elektrolysekapaciteten og brintinfrastruktur skal udbygges i samspil med det øvrige energisystem med henblik på at få gavn af den fleksibilitet, som anlæggene kan tilbyde systemet. Elektrolysen bør producere brint i timer med høj VE-elproduktion og dermed lave elpriser, og omvendt slukke, når VE-ressourcer er knappe, og priserne deraf er høje.

Samplacering af vedvarende energi (VE) og fleksible elektrolyseanlæg vil reducere behovet for elnetudbygning betragteligt. Derudover muliggør en brintinfrastruktur, som planlægges i samspil med elnettet, at VE-kapaciteten kan overstige spidsbehovet for el, da elektrolysen kan aftage strømmen i perioder med overkapacitet på markedet. Den rette brintinfrastruktur er således et vigtigt værktøj til at integrere de enorme mængder VE, der er planer om at opføre over de kommende år.

Eksternt samarbejde

Energinets arbejde med brintinfrastruktur foregår i samarbejde med aktørerne gennem hele værdikæden. 

Energinet gennemfører f.eks. i et samarbejde med Evida og Energistyrelsen en markedsdialog, som skal bidrage til at afdække PtX-aktørernes interesse i brintinfrastruktur. Det forventes, at resultaterne af markedsdialogen offentliggøres senere på efteråret. Der kan læses mere om markedsdialogen samt findes link til deltagelse her: Invitation til markedsdialog om brintinfrastruktur | Energinet

Dertil har Energinet d. 31. august 2022 indgået en samarbejdsaftale med Gasunie Deutschland om i fællesskab at undersøge mulighederne for forsyning af Tyskland med dansk grøn brint. Læs mere om dette her: Energinet og Gasunie styrker samarbejdet om brintinfrastruktur | Energinet

Interessentinvolvering

Som opfølgning på dialogmødet d. 3. maj 2022 planlægges der endnu et dialogmøde, hvor aktørerne inviteres til at drøfte de foreløbige resultater af studiet. Ved ønske om at blive tilføjes til invitationslisten eller blot høre mere om arrangementet kan der sendes en mail til Tine Lindgren på TIL@energinet.dk.

Ved generel interesse for studiet kan der rette henvendelse til Steen Brostrup Knudsen på SKU@energinet.dk. Dertil kan der findes et overblik over kontaktpersoner ved Energinet, som beskæftiger sig med forskellige områder inden for PtX ved at klikke her.