Gå til hovedindhold
Markedsforskrifterne er de danske regler for aktørerne på elmarkedet. De er nødvendige, for at elmarkedet kan fungere og afregningen gennemføres korrekt. De omfatter bl.a. vilkår for leverandørskift, daglig planhåndtering, balanceafregning samt normer for overførsel af data mellem aktører. Markedsforskrifterne retter sig primært mod balanceansvarlige aktører, elleverandører og netvirksomheder. Ændringer i forskrifter og tilhørende vejledninger fremgår af en log, der er tilgængelig under NYTTIGE LINKS i højre side.
Definerer begrebet "balanceansvar" og gennemgår indholdet af "Aftale om balanceansvar", som nye aktører skal undertegne for at blive balanceansvarlige aktør.
Beskriver hvordan Energinet har organiseret regulerkraft- og balancemarkedet, herunder specificeres reglerne for afregning af regulerkraft og balancekraft. Henvender sig primært til virksomheder, som er aktive i engrosmarkedet.
Behandler de forretningsmæssige regler for daglig planhåndtering mellem Energinet og balanceansvarlige aktører. Henvender sig primært til virksomheder, som er aktive i engrosmarkedet.
Fastlægger de nærmere krav til net- og transmissionsvirksomhedernes afregningsmålinger, og hvordan disse aggregeres til energiopgørelser til afregningsformål. Henvender sig primært til netvirksomheder og måleoperatører.
Rollerne på elmarkedet

Hvem er hvem på elmarkedet? Og hvilke aktører tager sig af hvilke opgaver?

 

Fastlægger tekniske krav til elmåling i Energinets område med tilhørende installationer og kontrolrutiner. Henvender sig primært til netvirksomheder og måleoperatører.
Indeholder vilkår for, hvornår Energinet kan påbyde nedregulering, og hvordan den efterfølgende kompensation beregnes, herunder fastlæggelse af størrelsen af ikke-leveret produktion forårsaget af nedreguleringen.
Fastsætter normen for datakommunikation - det vil sige overførsel af aktørplaner, måletidsserier mv. - mellem Energinet og markedets aktører og mellem markedets aktører indbyrdes. Henvender sig både til netvirksomheder og balanceansvarlige aktører samt it-leverandører.
Fastlægger reglerne for leverandørskift mv. og relationerne mellem kunde, elleverandør og netvirksomhed i denne forbindelse. Henvender sig primært til elleverandører og netvirksomheder.
Fastsætter regler for måling og skabelonafregning på detailmarkedet. Henvender sig primært til elleverandører, netvirksomheder og måleoperatører.
Indeholder generelle og specifikke krav vedr. håndtering af abonnementer, gebyrer, tariffer og elafgifter i DataHub med henblik på afregning mellem netvirksomhed, Energinet og elleverandør.
Fastsætter regler for stamdata i DataHub. Henvender sig primært til netvirksomheder og elleverandører.