Tariffer | Energinet

Tariffer og gebyrer

Energinets aktiviteter finansieres via tariffer. En tarif er en afgift, som forbrugere, producenter og balanceansvarlige betaler.

Energinets tariffer for el dækker omkostninger til drift, afskrivninger, finansiering og administration. 
 • Forbrugstariffer (forbrugerne betaler)

  Som udgangspunkt afregnes tariffer for forbrug på bruttoforbruget.

  Forbrugstariffer  Øre/kWh
  Transmissionsnettarif* 5,3
  Systemtarif

  4,4

  Balancetarif for forbrug 0,187
   Aktuelle tariffer og gebyrer for 2020.

   

  Transmissionsnettarif

  Transmissionsnettariffen for forbrug dækker Energinets omkostninger til drift og vedligehold af det overordnede elnet (132/150 og 400 kV-nettet) og drift og vedligehold af udlandsforbindelserne.

  *Kunder med egne 132/150 kV transformere, der afregnes på 132/150 kV-siden afregnes til en reduceret Transmissionsnettarif . I 2020 er den fastsat til 5,0 øre/kWh.

  Systemtarif

  Systemtariffen for forbrug dækker omkostninger til forsyningssikkerhed og elforsyningens kvalitet herunder reservekapacitet, systemdrift m.v.

  Balancetarif for forbrug

  Tariffen dækker en andel af Energinets samlede omkostninger til systemydelser og håndtering af balancemarkedet.

 • Produktion (Producenterne betaler)
   Produktion Øre/kWh 
   Indfødningstarif 0,3
   Balancetarif for produktion 0,112

  Aktuelle tariffer og gebyrer for 2020

   

  Som udgangspunkt afregnes tariffer for produktion på baggrund af nettoproduktionen.

  For nettoafregnede egenproducenter gælder nogle særlige regler for afregningen. Egenproducenter skal ikke betale:

  • PSO-tarif, transmissionsnettarif og systemtarif af den del af deres forbrug, som de dækker ved egenproduktion
  • Indfødningstarif for den del af deres produktion som anvendes som egenproduktion

  Regler om nettoafregning administreres af Energistyrelsen

  Indfødningstarif

  Indfødningstariffen for produktion dækker Energinets omkostninger til drift og vedligehold af det overordnede elnet (132/150 og 400 kV-nettet) og drift og vedligehold af udlandsforbindelserne. 

  Solceller, vindmøller og decentrale værker, der fortsat er omfattet af aftagepligten betaler ikke indfødningstarif

  Balancetarif for produktion

  Tariffen dækker en andel af Energinets samlede omkostninger til systemydelser og håndtering af balancemarkedet.

 • Balanceansvar (Balanceansvarlige aktører betaler)
   Balanceansvar  Pris
   Gebyr for balancekraft 0,1 øre/kWh
   Månedligt gebyr 1.500 kr./måned

  Aktuelle tariffer og gebyrer for 2020.

   

  Månedligt gebyr

  Månedligt gebyr for at agere på balancemarkedet dækker dele af Energinets administrative omkostninger ved afregning af balanceansvarlige aktører.

  Gebyr for balancekraft

  Gebyret dækker en andel af Energinets samlede omkostninger til systemydelser og håndtering af balancemarkedet, og dele af Energinets administrative omkostninger ved afregning af balanceansvarlige aktører.

 • Historiske tariffer

  Vi har samlet Energinets el-tariffer siden 2005, hvor Energinet blev dannet.

  Få et samlet overblik over de historiske el-tariffer her

 • Kommende tariffer

  Energinets tariffer fastsættes som udgangspunkt for et år ad gangen af Energinets bestyrelse. Tarifferne for 2021 forventes fastsat på bestyrelsesmøde den 19. november 2020.

  Energinet vil ultimo august 2020 udmelde et indikativt bud på tariffer for 2021 her på hjemmesiden.
 • Udvikling af tarifdesign

  Energinet iværksatte i 2018 et fælles projekt med DSO’erne (eldistributionsselskaberne) med henblik på i fællesskab at udvikle tarifdesignprincipper, som hænger sammen på tværs af niveauerne i elsystemet. Nærmere oplysninger om projektet kan findes her:

  https://energinet.dk/El/Elmarkedet/Samarbejde-paa-elmarkedet/Faelles-DSO-TSO-tarif-samarbejde

  Herudover er Energinet i gang med bl.a. at udvikle netprodukter (tarifkategorier) for begrænset netadgang i transmissionsnettet. Alle tarifmetoder skal godkendes af Forsyningstilsynet, og når der foreligger godkendte metoder vil Energinet oplyse herom her på siden.

Din elregning

Energinets tariffer opkræves af din elleverandør og vil typisk enten stå som selvstændige linjer på regningen eller sammen med betaling for transport af el til netselskabet.

Forstå din elregning (eksternt link)