Tariffer | Energinet

Tariffer

Energinet fastsætter tarifferne for forbrug og produktion, som elforbrugeren betaler via sin elleverandør. 

På denne side kan du læse mere om tariffer.

Aktuelle, kommende og historiske tariffer og gebyrer

Aktuelle tariffer

 

Forbrugstariffer Øre/kWh
Transmissionsnettarif1 4,4
Systemtarif 3,6
Forbrugstariffer i alt 8,0

1 Transmissionsnettariffen gælder ved afregning på 50/10 kV-siden af 132/150 kV-transformere og indeholder derfor omkostninger til 132/150 kV-transformerne.

 

Særlige tariffer Øre/kWh
Transmissionsnettarif 132/150 kV2 4,1
Indfødningstarif, produktion3 0,3

2 Transmissionsnettarif 132/150 kV gælder for kunder med egne 132/150 kV transformere, der afregnes på 132/150 kV-siden.

3 Indfødningstariffen gælder ikke for solceller, vindmøller og decentrale værker, der fortsat er omfattet af aftagepligten. Indfødningstariffen afregnes som udgangspunkt på baggrund af nettoproduktionen med den balanceansvarlige for den pågældende produktion.

 

Balancegebyrer og balancetariffer  
Månedligt gebyr 1500 kr./måned
Gebyr for balancekraft vedr. forbrug og handel  1,00 kr./MWh 
Balancetarif for forbrug 1,63 kr./MWh

Balancetarif for produktion

0,86 kr./MWh

 


PSo-tariffen

Fra 1. januar 2018 beregnes og udmeldes PSO-tariffen af Energistyrelsen (ens.dk).


Kommende tariffer

Energinets bestyrelse har den 28. november 2019 godkendt tariffer for 2020

 

Forbrugstariffer Øre/kWh
Transmissionsnettarif 1)   5,3
 Systemtarif 4,4

1) Transmissionsnettariffen gælder ved afregning på 50/10 kV-siden af 132/150 kV-transformere og indeholder derfor omkostninger til 132/150 kV-transformerne.

 

 

Særlige tariffer  Øre/kWh
 Transmissionsnettarif 132/150 kV 2)   5,0
 Indfødningstarif, produktion 3)  0,3

2) Transmissionsnettarif 132/150 kV gælder for kunder med egne 132/150 kV transformere, der afregnes på 132/150 kV-siden.

 

3) Indfødningstariffen gælder ikke for solceller, vindmøller og decentrale værker, der fortsat er omfattet af aftagepligten.

 


De nye balancegebyrer, som gælder fra 1. januar 2020 er:

 
Balancegebyrer og balancetariffer    
Månedligt gebyr opkræves hos balanceansvarlige aktører 1500 kr./måned
Gebyr for balancekraft vedr. forbrug og handel opkræves hos balanceansvarlige aktører  1,00 kr./MWh
Balancetarif for forbrug   1,87 kr./MWh
Balancetarif for produktion  1,12 kr./MWh

Historiske tariffer

Vi har samlet Energinets el-tariffer siden 2005, hvor Energinet blev dannet. Få et samlet overblik i dette regneark.

Hvad dækker tarifferne?

Energinets tariffer for el dækker omkostninger til drift, afskrivninger, finansiering og administration. Tarifferne i den danske energisektor reguleres af Lov om Energinet.dk og overvåges af Forsyningstilsynet.

 

Tariffer for forbrug

• Transmissionsnettariffen for forbrug dækker Energinets omkostninger til drift og vedligehold af det overordnede elnet (132/150 og 400 kV-nettet) og drift og vedligehold af udlandsforbindelserne.

• Systemtariffen for forbrug dækker omkostninger til forsyningssikkerhed og elforsyningens kvalitet herunder reservekapacitet, systemdrift m.v.

• PSO-tariffen for forbrug dækker primært støtte til vedvarende energi og decentrale værker samt forskningsmidler og administration af disse. Herudover dækker den Energinets omkostninger til miljøvenlig energi.

• Balancetarif for forbrug dækker omkostninger til indkøb af reserver (systemydelser)

 

Tariffer for produktion

• Balancetarif for produktion dækker omkostninger til indkøb af reserver (systemydelser)

• Indfødningstariffen for produktion dækker Energinets omkostninger til drift og vedligehold af det overordnede elnet (132/150 og 400 kV-nettet) og drift og vedligehold af udlandsforbindelserne.

 

Gebyrer

• Gebyr for balancekraft for forbrug og handel dækker omkostninger til indkøb af reserver (systemydelser)

• Månedligt gebyr for at agere på balancemarkedet dækker Energinets administrative omkostninger ved afregning af balanceansvarlige aktører


Hvad afregnes tarifferne på?

Afregningsgrundlaget for tariffer afhænger af, om tariffen er for forbrug eller produktion. Som udgangspunkt afregnes tariffer for forbrug på bruttoforbruget, mens tariffer for produktion afregnes på baggrund af nettoproduktionen.

For nettoafregnede egenproducenter gælder nogle særlige regler for afregningen. Egenproducenter skal ikke betale:

  • PSO-tarif, transmissionsnettarif og systemtarif af den del af deres forbrug, som de dækker ved egenproduktion
  • indfødningstarif for den del af deres produktion som anvendes som egenproduktion

Egenproducenter med anlæg med en installeret effekt over grænsen for PSO-fritagelse skal dog betale en reduceret PSO-tarif for den del af deres forbrug, som de dækker ved egenproduktion. Reduktionen svarer til omkostningerne ved støtte til vedvarende energi og decentrale værker.

Refusion af PSO-afgift

En elleverandør kan søge om refusion af PSO-afgift efter tab på debitorer. Du kan læse mere om hvornår og hvordan i dokumenterne til højre.