Gå til hovedindhold

Modernisering af tarifdesign

Den grønne omstilling er i fuld gang og elektrificeringen øger behovet for fleksibilitet i elsystemet og på tværs af sektorer. Samtidig påvirker omstillingen også omkostningsdriverne for Energinet. Energinet ser som følge heraf et behov for at modernisere Energinets tarifdesign og er derfor i gang med at udvikle en række ændringer af tarifdesignet.

Modernisering af tarifdesign
 • Ny tarifmodel for producentbetaling - geografisk differentieret – anmeldt april 2022

  De reguleringsmæssige ændringer, der er lagt op til med Klimaaftalen fra 2020, vil gøre det muligt at opkræve geografisk differentierede indfødningstariffer og tilslutningsbidrag fra producenterne. Energinet forventer at anvende disse muligheder til at give incitamenter til hensigtsmæssig placering i nettet, og dermed færre udgifter til netudbygning samt mere omkostningsægte tarifering for indfødning. 

  Energinet har den 8. april 2022 anmeldt en ny tarifmodel for elproducenter til Forsyningstilsynet. Forsyningstilsynet skal godkende tarifmetoden, inden den kan finde anvendelse. 

  På baggrund af umiddelbare tilbagemeldinger fra Forsyningstilsynet har Energinet lavet en mindre revidering af tarifmodellen, hvor uklarheder er blevet præciseret. Energinet har anmeldt denne let reviderede tarifmodel den 10. juni 2022.

  Du finder de anmeldte dokumenter i tabellen herunder.

  Titel
  Høringsnotat - Producenttarif 2022 
  Metodebeskrivelse for producentbetaling, revideret juni 2022

 • Nettarif

  TSO-DSO MODEL
  Ny tarifmodel, hvor Energinets nettarif opkræves hos netselskaberne i stedet for direkte hos slutkunderne i distributionsnettene. Dette vil gøre det muligt at give omkostningsægte prissignaler i snitfladen mellem distributions- og transmissionsnettet.

  KAPACITETSBETALING
  Energinets omkostninger til transmissionsnet er i høj grad drevet af kapacitetskrav og dermed faste omkostninger. Energinet vil indføre en kapacitetsbetaling (DKK/MW/år). Samtidig reduceres kWh-tariffen tilsvarende. Det vil være mere omkostningsægte, da omkostningerne ikke varierer med den forbrugte energimængde.

  TIDSDIFFERENTIERING
  Indførsel af en lavpriszone om natten vil give kunder et økonomisk incitament til i højere grad at bruge nettet, når belastningen er lav, og derved bidrage til en mere effektiv udnyttelse af nettet.

  BEGRÆNSET NETADGANG
  Mulighed til transmissionstilsluttede forbrugskunder for at tilvælge afbrydelighed – ”Begrænset netadgang” – til gengæld for en reduceret tarif. Mindsker behovet for netudbygning og bidrager til at udnytte eksisterende net bedre.

  Energinet metodeanmeldte metoder for den første version for afbrydelighed den 31. maj 2020. Forsyningstilsynet skal godkende tarifmetoden, inden den kan finde anvendelse.

  Forsyningstilsynet satte spørgsmålstegn ved enkelte dele af metoden. Energinet har nu revideret metoden for at tage hensyn til disse betænkeligheder. Den reviderede metode er genanmeldt til Forsyningstilsynet den 16. juni 2022.

  Du finder den senest anmeldte model i tabellen herunder.

  Titel
  Metodeanmeldelse - Energinets netprodukter for begrænset netadgang 
 • Systemtarif

  Opkrævningsmodellen for systemtariffen ændres, så opkrævningen i højere grad afspejler omkostningsdriverne, og så forbrugerne i højere grad kommer til at betale systemtarif ift. de omkostninger, som de enkelte kundegrupper giver anledning til. 

  Ved de foreslåede ændringer af systemtariffen indføres der et fast bidrag (abonnement), hvilket vil bidrage til at sænke prisen for at bruge en ekstra kWh. Der indføres også en særlig kundekategori for storforbrugere med et forbrug over 100 GWh. Disse kunder betaler samme kWh pris som alle øvrige forbrugere for de første 100 GWh af deres forbrug, mens de får en betydeligt reduceret kWh-betaling for den del af deres forbrug, der er ud over de første 100 GWh.

  Energinet har den 23. juni 2022 anmeldt denne nye tarifmodel for systemtarif. Forsyningstilsynet skal godkende tarifmetoden, inden den kan finde anvendelse. 

  Du finder den anmeldte model i tabellen herunder.

  Titel
  Metodeanmeldelse - Systemtarif - Ny opkrævningsmodel
 • Øjeblikstarifering af egenproducenter

  Energinets tarifering af egenproducenter afviger fra gruppe til gruppe. Dette skal harmoniseres, således at der ikke gøres forskel på tariferingsmåden, og at alle derved bidrager til at dække omkostningerne til det kollektive net. Det betyder, at alle egenproducenter fremover vil blive afregnet efter deres øjeblikkelige træk på nettet.

  Energinet har anmeldt metode for øjeblikstarifering af nettoafregnede egenproducenter til Forsyningstilsynet den 21. juni 2022.

  Følgende dokumenter er fremsendt til Forsyningstilsynet i forbindelse med anmeldelsen:

  Titel
  Metodeanmeldelse - øjeblikstarifering af nettoafregnede egenproducenter
  Høringsnotat - ny metode for øjeblikstarifering af nettoafregnede egenproducenter
 • Forenkling af balancetarifferne
  Energinet opkræver i dag balancetariffer for både produktion og forbrug. Omkostningerne vedrører nogle af de samme omkostninger, som opkræves via systemtariffen og særligt forbrugernes regning kan forenkles ved at lægge disse tariffer sammen