Gå til hovedindhold

Modernisering af tarifdesign

Den grønne omstilling er i fuld gang og elektrificeringen øger behovet for fleksibilitet i elsystemet og på tværs af sektorer. Samtidig påvirker omstillingen også omkostningsdriverne for Energinet. Energinet ser som følge heraf et behov for at modernisere Energinets tarifdesign og er derfor i gang med at udvikle en række ændringer af tarifdesignet.

Modernisering af tarifdesign
 • Nettarif
  TSO-DSO MODEL
  Ny tarifmodel, hvor Energinets net-tarif opkræves hos netselskaberne i stedet for direkte hos slutkunderne i distributionsnettene. Dette vil gøre det muligt at give omkostningsægte prissignaler i snitfladen mellem distributions- og transmissionsnettet.

  KAPACITETSBETALING
  Energinets omkostninger til transmissionsnet er i høj grad drevet af kapacitetskrav og dermed faste omkostninger. Energinet vil indføre en kapacitetsbetaling (DKK/MW/år). Samtidig reduceres kWh-tariffen tilsvarende. Det vil være mere omkostningsægte, da omkostningerne ikke varierer med den forbrugte energimængde.

  TIDSDIFFERENTIERING
  Indførsel af en lavpriszone om natten vil give kunder et økonomisk incitament til i højere grad at bruge nettet, når belastningen er lav – og derved bidrage til en mere effektiv udnyttelse af nettet.

  BEGRÆNSET NETADGANG
  Mulighed til transmissionstilsluttede forbrugskunder for at tilvælge afbrydelighed – ”Begrænset netadgang” – til gengæld for en reduceret tarif. Mindsker behovet for netudbygning og bidrager til at udnytte eksisterende net bedre.
 • Systemtarif
  Systemtariffen vil fortsat, efter indførelse af en TSO-DSO-model, blive opkrævet hos alle elsystemets forbrugere uanset tilslutningsniveau.

  Opkrævningsmodellen for systemtariffen ændres, så opkrævningen i højere grad kan afspejle omkostningsdriverne. En anvendelse af fx et fast bidrag vil bidrage til at sænke prisen for at bruge en ekstra kWh.
 • Geografisk differentieret producentbetaling
  De reguleringsmæssige ændringer, der er lagt op til med Klimaaftalen fra 2020, vil gøre det muligt at opkræve geografisk differentierede indfødningstariffer og tilslutningsbidrag fra producenterne. Energinet forventer at anvende disse muligheder til at give incitamenter til hensigtsmæssig placering i nettet, og dermed færre udgifter til netudbygning samt mere omkostningsægte tarifering for indfødning. 
 • Øjeblikstarifering af egenproducenter
  Energinets tarifering af egenproducenter afviger fra gruppe til gruppe. Dette skal harmoniseres, således at der ikke gøres forskel på tariferingsmåden, og at alle derved bidrager til at dække omkostningerne til det kollektive net. Det betyder, at alle egenproducenter fremover vil blive afregnet efter deres øjeblikkelige træk på nettet.
 • Forenkling af balancetarifferne
  Energinet opkræver i dag balancetariffer for både produktion og forbrug. Omkostningerne vedrører nogle af de samme omkostninger, som opkræves via systemtariffen og særligt forbrugernes regning kan forenkles ved at lægge disse tariffer sammen