ModerniseringNV-30-min

Modernisering af tarifdesign

Energinet er i dag godt i gang med at ændre tarifdesignet, så det bedre synliggør omkostningerne i elsystemet, og hvor en væsentlig større del af omkostningerne kan allokeres mere specifikt til de elforbrugere og producenter, som giver anledning til omkostningerne – og hvor mere korrekte prissignaler til brugerne understøtter et fortsat effektivt elsystem og en omkostningseffektiv grøn omstilling.

Status på energinets tarifdesign

Den grønne omstilling er i fuld gang, og elektrificeringen øger behovet for fleksibilitet i elsystemet samt konvertering til andre energiformer. Omstillingen påvirker blandt andet Energinets omkostninger til elinfrastruktur, hvor vi ser ind i massive investeringer for at understøtte den stærkt stigende efterspørgsel på transport af energi.

Ændrede produktions- og forbrugsmønstre har afstedkommet en række udfordringer og uhensigtsmæssigheder ved den hidtidige tarifstruktur, som ikke er ændret siden 1990'erne, hvor elsystemet hovedsageligt bestod af store centrale kraftværker, der blev dimensioneret efter og placeret nær forbruget. I dag, og i stigende grad i fremtiden, består elproduktionen hovedsageligt af decentralt placerede vindmøller og solceller langt væk fra de større byer og elforbruget. Med elektrificeringen i andre sektorer er der også kommet nye typer elforbrug som el-til-varme og Power-to-X (PtX), som typisk er langt mere prisfleksibelt end det klassiske elforbrug. En mere tidssvarende tarifbetaling skal medvirke til, at de aktører, der kan og vil levere denne fleksibilitet, også får værdi heraf, således vi mest optimalt får udnyttet kapaciteten i elnettet. Energinet har pligt til at understøtte energipolitiske mål og fortage en samfundsøkonomisk helhedsorienteret planlægning, og har i sit virke som en selvstændig offentlig virksomhed pligt til at dække sine selskabsøkonomiske omkostninger gennem tarifopkrævning. Derfor er det vigtigt, at tarifferne udformes, så de dækker Energinets omkostninger, giver korrekte incitamenter for aktørerne og så vidt muligt afspejler de omkostninger forbundet med energitransporten og de øvrige opgaver, Energinet udfører.

Nettarif

Energinet arbejder hen mod en tarifmodel, hvor omkostninger, der relaterer sig til infrastrukturen, opkræves via et effektabonnement (kr./MW/år) og hvor det alene er omkostningerne til nettabet i transmissionsnettet, der opkræves via en fortsat energitarif (øre/kWh). I første omgang vil vi indføre kapacitetsbetaling for elkunder tilsluttet direkte på transmissionsnettet, som Energinet har et kontraktligt kundeforhold til.

 

På lidt længere sigt er hensigten, at den samlede tarifering af nettariffen overgår til en TSO-DSO-model, så Energinet ikke længere opkræver nettarif fra forbrugskunder tilsluttet i distributionsnettene; men derimod fra netselskaberne (herefter DSO’erne), som Energinet har den direkte, fysiske snitflade med. Dermed vil nettariffen, som dækker omkostningerne ved transmissionsnettet, alene blive opkrævet ved Energinets direkte kunder, som fysisk er tilsluttet transmissionsnettet. Det vil sige de største elforbrugere og DSO’erne.

 

 

KAPACITETSBETALING EFTER AFTALT TRÆKNINGSRET FOR FORBRUGERE I TSO-NETTET

Energinet har efter behørig aktørdialog udarbejdet en samlet metode for ny nettarif for transmissionstilsluttede forbrugere. Den nye metode er anmeldt til Forsyningstilsynets godkendelse 27. september 2023 med henblik på, at metoden kan træde i kraft 1. januar 2025.

 

Materialer brugt i aktørdialogen kan downloades her:

Titel
Nettarif Aktørmøde 6. februar 2023
Ny Opkrævningsmodel For Nettariffen, notat til interessentmøde februar 2023

 

 

KAPACITETSBETALING EFTER REALISERET EFFEKTTRÆK FOR FORBRUGERE TILSLUTTET PÅ- ELLER OVER 10KV I DSO-NETTENE

Energinet har sammen med DSO'ernes interesseorganisation Green Power Denmark udarbejdet grundprincipperne for en TSO-DSO-model. Implementeringen af en TSO-DSO-model vil dog have en længere implementeringstid og forventes først at kunne være realiseret fra 2027.

 

For at give de store aktører i DSO-nettene mere retvisende rammevilkår som prosumere (fx egenproducenter/direkte linjer) gennem en kapacitetsbaseret nettarif, og for at undgå en forskelsbehandling i forhold til transmissionstilsluttede kunder, som fra 1. januar 2025 forventes at overgå til ny nettarif med kapacitetsbetaling, er der behov for at lave en overgangsmodel indtil en TSO-DSO-model kan træde i kraft.

 

Derfor arbejder Energinet på, at tarifdesignet, der er ved at blive indført for transmissionstilsluttede kunder, i en periode udbredes og tilpasses til at gælde for kunder på- eller over 10 kV i distributionsnettet, samt at denne midlertidige model kan fungere som 'trædesten' for en DSO-model. Det vil sige med et effektabonnement og energitarif for alle kunder i distributionsnettene over 10 kV, og med behørig hensyntagen til, at det ikke konflikter med den kommende TSO-DSO-model.

 

Ved at ændre tarifdesignet midlertidigt for denne kundegruppe, ønsker Energinet og Green Power Denmark at skabe mere ens vilkår for store elforbrugere, uanset om de er tilsluttet i transmissions- eller distributionsnettet.

 

Notat brugt i aktørdialogen kan downloades her:

Titel
NOTAT TIL INTERESSENTMØDE JUNI 2023 OVERVEJELSER OM NY OPKRÆVNINGSMODEL FOR NETTARIF FOR DSO TILLSUTTEDE KUNDER

 

Udkast til metodeanmeldelsen kan du se her - høringsperioden for denne er afsluttet:

Titel
Metode nettarif for forbrug i distributionsnettet
Metodeanmeldelse: nettarif for forbrug i distributionsnettet

 

 

FORELØBIG UÆNDRET NETTARIF FOR DE MINDSTE KUNDER I DSO-NETTENE

Indtil TSO-DSO-modellen realiseres vil de mindste kunder, tilsluttet lavspænding (Blav og C-niveau) i distributionsnettene fortsat skulle betale den nuværende nettarif til Energinet, altså en fortsat energibetaling (øre/kWh). På længere sigt vil små forbrugeres andel af betalingen til transmissionsnettets omkostninger blive opkrævet gennem en DSO og videre afregnet gennem DSO'ens nettarifbetaling til Energinet.