Miljødeklarationer | Energinet

Miljødeklarationer

Strømmen er sammensat af el fra mange kilder og det har forskellige miljøpåvirkninger.

Alle elkunder kan få oplyst en deklaration på deres el.

Gennemsnitsdeklaration for El

Her kan du finde data til dit grønne regnskab eller klimaregnskab, samt detaljerede oplysninger om deklarationer opgjort efter alternative metoder - med og uden nettab, samt brændselssammensætninger.

Miljødeklarering af 1 kWh el

Energinet offentliggør hvert år en miljødeklaration for el leveret til forbrug i Danmark.

Miljødeklarationen er en gennemsnitsdeklaration. Under fanebladet retningslinjer for miljødeklarationen kan du finde flere oplysninger om, hvordan miljødeklarationen er beregnet. 

Historiske deklarationer tilbage til 2004, brændselsammensætninger og beregninger inkl. nettabet i distributionsnet kan findes her

Kort notat om miljødeklarationen 2018

Retningslinjer for miljødeklarationen

Miljødeklarationen for el er beregnet som en gennemsnitsdeklaration, på basis af indmeldinger fra danske el- og kraftvarmeproducenter, produktionsdata fra vore nabolande, samt markedsdata.

For en nærmere beskrivelse af metoden, kan du hente dokumentet retningslinjer for udarbejdelse af miljødeklarationen for el

Revisors erklæring til miljødeklarationen

Miljødeklarationen benyttes af en rækker offentlige og private instanser, og Energinet har derfor valgt at få deklarationen revisorpåtegnet.

Du kan finde revisors erklæring her

Elproduktion og -transport har forskellige miljøpåvirkninger, som Energinet deklarerer.

 

Generel deklaration

Energinet offentliggør hvert år en generel deklaration.

Du finder den seneste til højre under Dokumenter. Den generelle deklaration er beregnet ud fra elproduktionen i Danmark inklusive nettab og er korrigeret for udveksling af el med nabolandene samt elsalget til de elkunder, der har købt individuelt deklareret elektricitet.

Principperne for beregning af den generelle deklaration er baseret på en frivillig europæisk standard, og beregningen bliver udført i koordinering med andre europæiske lande. Dataudveksling m.m. på europæisk plan sker gennem AIB (Association of issuing bodies).

Energinet udarbejder ligeledes en årlig miljødeklaration for el. Miljødeklarationen beskriver den miljøpåvirkning, som forbruget af én kWh gennemsnitselektricitet giver anledning til. Fra og med 2019 vil denne deklaration blive udgivet timeopløst, således at det er muligt at inkludere forbrugsprofilen i beregning af miljøbelastningen. Ved henvendelse til Energinet vil det være muligt at rekvirere timedata for 2018.

Der tages forbehold for revisorerklæring, som er under udarbejdelse.

Individuel deklaration

Som elhandler skal du lave individuelle deklarationer for elleverancer med en særlig miljømæssig profil fx vindmøllestrøm. Desuden skal du dokumentere oplysningerne i dine individuelle deklarationer.

Du kan finde nærmere information om, hvordan du udarbejder og dokumenterer oplysningerne i dine individuelle deklarationer i dokumentet: Retningslinjer for udarbejdelsen af individuelle deklarationer.

Sådan udarbejder du deklarationen

Udarbejdelsen af en individuel deklaration omfatter beregning af miljøpåvirkningen ved elfremstilingen af det individuelle produkt samt udfyldelsen af standardskemaet for den individuelle deklaration.

Til beregning af miljøpåvirkningen stiller Energinet et særligt regneark til rådighed. Når du indtaster brændselsfordelingen, foretages der automatisk en beregning af den tilhørende miljøpåvirkning. Resultaterne kan du efterfølgende kopiere til standardskemaet for den individuelle deklaration.

Sådan dokumenterer du oplysningerne

Du skal kunne dokumentere oplysningerne i dine individuelle deklarationer. Dette indebærer dokumentation for henholdsvis brændselsanvendelsen og elsalget af det individuelle elprodukt. Dokumentet Retningslinjer for udarbejdelsen af individuelle deklarationer forklarer i detaljer, hvordan du laver dokumentationen.

Ved individuel mærkning af elleverancer baseret på vedvarende energikilder (VE) eller højeffektiv kraftvarme kræves dokumentation i form af oprindelsesgarantier.

Orientering af Energinet

Hvis du har solgt individuelt deklareret elektricitet i et givent kalenderår, skal du indsende følgende til Energinet i det efterfølgende år:

  • Registrering og afgivelse af fuldmagt (deadline den 31. marts).
  • Forhåndsopgørelse (deadline den 31. marts).
  • Årlig redegørelse (deadline den 1. juli).

Leverancerne fra elhandleren til Energinet er nærmere beskrevet i dokumentet: Retningslinjer for udarbejdelsen af individuelle deklarationer og er nødvendige for, at Energinet effektivt kan opfylde sine forpligtelser i forhold til Elmærkningsbekendtgørelsen.

Materialer til frit brug

Forsynings- og handelsselskaber kan frit anvende materialet, hvor der er gjort plads til adresse, logo osv.:

Registrering og afgivelse af fuldmagt

Dokumentation af elsalg af individuelle deklarationer

Hvor kommer strømmen fra

Strøm kan opgøres og deklareres på mange måder, da sammensætningen kommer fra vidt forskellige kilder. Læs mere om, hvordan strømmen i Danmark er sammensat og deklareret.
Hvor kommer strømmen fra