Gå til hovedindhold

UDBUD - PILOTPROJEKT TIL TEST AF KONCEPT FOR HANDEL MED LOKAL FLEKSIBILITET

Publiceret d. 9.12.2019 08.30

For English version – Click here

Tilmelding til workshop for pilotprojekt - Klik her

Formål

Energinet skal udbygge transmissionsnettet i samme hastighed som udbygningen af den vedvarende energiproduktion og forbrug. Det er ikke altid muligt, og nødvendigvis heller ikke samfundsøkonomisk optimalt, at udbygge transmissionsnettet hurtigt nok til at dække behovet. Det giver lokale flaskehalsproblemer i transmissionsnettet, som ikke kan håndteres via de eksisterende markedsmekanismer. En løsning til håndtering af flaskehalsproblemerne er at beordre en regulering af lokal produktion og forbrug. Energinet ønsker at reducere anvendelse af beordringer og vil derfor afprøve et koncept for markedsbaseret handel med lokal fleksibilitet. Målsætningen er at nedreguleringen af produktion fra VE fremover skal ske via anvendelse af et lokalt marked, hvor konkurrencen bliver afgørende for hvilken produktion, der nedreguleres eller hvilket forbrug der kan øges.

Peter Markussen, afdelingsleder i Fleksibilitet & Systemydelser i Energinet Elsystemansvar tilføjer:

Et lokalt marked for fleksibilitet giver konkurrence og synliggør mulighederne for levering af fleksibilitet lokalt og er en ekstra forretningsmulighed for markedsaktørerne. Piloten giver Energinet erfaring med udmelding af behov i samarbejde med DSO’erne og aktørerne får erfaring med indmelding af lokale bud og efterfølgende afregning. Projektet er udviklet i samarbejde med Dansk Energi, DSO’er og aktører i markedet inden for rammerne af DSO/TSO samarbejdet mellem Energinet, Dansk Energi og de danske netselskaber. Målet er på sigt også at se på muligheden for at lignende handel med fleksibilitet kan ske på DSO-niveau.

Signe Horn Rosted, områdeleder i Forretning & Elmarked i Energinet Elsystemansvar tilføjer:

Projektet er et godt eksempel på behovet for samarbejde mellem Energinet, Dansk Energi og DSO’erne for at løse udfordringerne med øget integration af VE. Samtidig giver piloten gode erfaringer at bygge videre på til også dække behov for fleksibilitet i distributionsnettet.

 

Baggrund

Energinet har på nuværende tidspunkt flaskehalsproblemer i transmissionsnettet på Lolland og Sydsjælland i timer med høj vindproduktion og ønsker at anvende det eksisterende marked til lokal nedregulering af produktion eller opregulering af forbrug. Ved at tilføje en specifik geografisk placering til bud i det eksisterende regulerkraftmarked opnås mulighed for lokal op- og nedregulering. De specifikke geografiske placeringer er nærmeste transformerstation i transmissionsnettet. Nedregulering forstås i elmarkedet som en reduktion af energien i nettet, dvs. enten en reduktion af produktion eller en forøgelse af forbrug.

Implementering af et koncept for handel med lokal fleksibilitet er komplekst når det gælder forsyningssikkerhed hos Energinet og distributionsselskaberne, markedslikviditet og informations-/kommunikationskrav. Pilotprojektet vil derfor kun foregå ved normal drift i transmissionsnettet samt ved intakt net i distributionsnettet og når der er fuld bemanding i distributionsselskabets kontrolcenter for at sikre at den potentielle påvirkning af forsyningssikkerheden holdes til et minimum. Både under og efter pilotprojektet vil der blive foretaget evalueringer og justeringer til konceptet ved opnået erfaring og behov for ændringer.

I pilotprojektet gives der dispensation fra gældende krav på markedet, da rammerne for pilotprojektet indebærer en minimumsbudstørrelse på 1 MW, krav om geografisk information for bud hvis de skal anvendes til lokale reguleringer, rampebetingelser ved aktiveringer og bududvælgelse på baggrund af geografisk placering indenfor et prisområde. Pilotprojektet afprøves på Lolland i de mest overbelastede stationer i transmissionsnettet, hhv. Vestlolland (VLO), Rødby (RBY) og Radsted (RAD) fra foråret 2020. Kun regulerbare anlæg placeret under disse stationer som kan leve op til kravene for reguleringen og informationsudveksling kan deltage.

Energinet indbyder interesserede parter til at deltage i pilotprojektet, hvor formålet er at teste konceptet for handel med lokal fleksibilitet og endeligt ved en succesfuld test at metodeanmelde og implementere konceptet i markedet. Beskrivelsen af konceptet og detaljer omkring pilotprojektet kan findes i medfølgende notat. Interesserede parter bedes sende beskrivelse af anlæg/portefølje af anlæg, som de ønsker at deltage med i pilotprojektet. Beskrivelsen skal indeholde dokumentation om anlæg/portefølje, de fysiske enheder og deres placering, aggregeringsværktøj, volumen og budstørrelser. Anlægget/porteføljen skal demonstrere overholdelse af rampekrav for at kunne deltage.

 

Rammerne for pilotprojekt

Leverandøren og Energinet afholder egne omkostninger til implementering af funktioner der skal bruges i forbindelse med testperioden, fx kommunikation, styringsudstyr osv.

Eventuelt provenu til deltageren skal opnås i eksisterende markeder/produkter, for en begrænset mængde i en tidsbegrænset testperiode.

Testperioden vil være et halvt år med forventet start 1. april 2020. Det skal inden for testperioden være muligt at opsamle tilstrækkelig driftserfaring til, at der kan ske en afsluttende evaluering af pilotprojektet. Ved deltagelse i pilotprojektet forpligter aktøren sig til at levere en skriftlig evaluering af pilotprojektet, der giver inputs til den endelige udarbejdelse og udformning af markedsrammerne, der eventuelt implementerer konceptet for handel med lokal fleksibilitet med potentielle ændringer. En opsamlende rapport for alle projekter vil efterfølgende blive offentliggjort af Energinet til deling af den opnåede viden.

Hvad får aktøren ud af at deltage?

  • First-mover erfaring med fremtidige markedskrav
  • Mulighed for at give input til udformning af fremtidige markedskrav, baseret på egne udfordringer og erfaringer
  • Mulighed for at afprøve ideer under eventuelt lempede markedskrav i testperioden

Hvilke risici kan aktøren have?

  • Risiko for at kravene, der er blevet afprøvet, ikke bliver til en del af de fremtidige markedsregler, da Energinet ikke kan garantere et specifikt markedsdesign.
  • Det endelig markedsdesign kan kræve tilpasninger af udstyr, eller i værste fald helt udelukke udstyr fra markedet efter testperioden, hvis denne ikke lever op til de implementerede krav (fx hvis leverandøren i testperioden har fået dispensation fra krav, der ikke efterfølgende kan opfyldes af den pågældende leverandør)

 

Ansøgning

Interesserede aktører bedes sende en ansøgning på 2-3 sider med beskrivelse af projektet og ideen. Ansøgningen sendes til TRM@energinet.dk senest 15. februar 2020.

Energinet stræber generelt efter, at projekter repræsenterer forskellige ideer og teknologier, således at der indhentes erfaringer fra et differentieret udsnit af energisektoren. Energinet udvælger deltagerne i pilotprojektet ud fra at få testet flest mulige typer af teknologi, test af både små og større porteføljer, samt troværdigheden for set-up.

Energinet vil give en tilbagemelding på, hvorvidt ansøgningen fra den enkelte aktør er blevet udvalgt til deltagelse i pilotprojektet senest den 1. marts 2020. Energinet og de udvalgte aktører laver fælles projektplaner herefter, så pilotprojektet kan starte op 1. april 2020. Herudover testes anlæggenes reguleringsegenskaber og kommunikation mellem de involverede parter også i denne måned.