Implementering af ny elforsyningslov - markedsgørelse og behovsvurdering | Energinet
Den nye elforsyningslov samt systemansvarsbekendtgørelsen vil betyde udvikling i blandt andet markedsgørelse og behovsvurderingen fra Energinet. På denne side findes informationer om processen nu og fremadrettet.

Aktivitetsplan

Her kan du se aktiviteter i forbindelse med implementeringen af den nye elforsyningslov. 

Ny elforsyningslov

Den 1. juli 2018 trådte den nye elforsyningslov i kraft. I loven fremgår det, at der skal ske en yderligere markedsgørelse af systemydelser samt udarbejdes en årlig behovsvurdering. Loven er yderligere uddybet i Systemansvarsbekendtgørelsen, som trådte i kraft 1. januar 2019.


Energinet ser frem til fortsat at øge anvendelsen af markeds-baserede indkøb og indbyder i den forbindelse til en række dialogmøder og workshops, for at skabe en fælles forståelse for, og god implementering af den nye elforsyningslov.

Dialogmødeforløb

1. møde (Opstartsmøde): 25. september 2018

Indledende dialog om behovsvurdering og markedsgørelse. 

På mødet søgte Energinet Elsystemansvar input til en diskussion om markedsgørelse. Derudover var fokus at udarbejde en beskrivelse af, hvilke metoder og analyser, der ligger bag behovsvurderingen, hvad der kan ændre Energinets behov, samt at efterspørge input til hvilke parametre, der er vigtige for aktørerne i behovsvurderingen. 

Referat

Præsentation

2. møde: 13. november 2018

Hovedemnet på dette møde var behovsvurderingen, som udkom den 1. januar 2019. Energinet søgte input til ændringer og forbedringer til den foreløbige behovsvurdering. Derudover arbejdede deltagerne med processen fra nettets fysik til udbud af ydelser. Slutteligt udviklede Energinet, i samarbejde med markedsaktørerne, en langsigtet tidsplan for produktbeskrivelse og markedsgørelse af nogle af ydelserne.  

Referat

Præsentation

 

Bekendtgørelsen træder i kraft

Bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af transmissionsnettet mv. er trådt i kraft 01.01.2019.

For at imødekommende det eksisterende arbejde i de nedsatte arbejdsgrupper for spændingsregulering og nedregulering er behovsvurderingen 2019 udskudt til 01.04.2019.

 

Arbejdsgruppe for spændings-regulering

Formålet med arbejdsgruppen er at udvikle en produktdefinition for spændingsregulering, herunder spændingsregulering og reaktiv kompensering i normaldrift, dynamisk spændingsregulering i fejlsituationer samt Mvar.

 

Produktdefinitionen skal benyttes i Energinet Elsystemansvars Behovsvurdering, hvor målet er, at produktdefinitionen kan inkluderes i Version 1. Produktdefinitionen skal ligeledes bruges i det videre arbejde med fremskaffelse af behovet og herunder en potentielt markedsgørelse.

 

Arbejdsgruppen består af deltagere fra centrale og decentrale kraftværker, repræsentanter fra vindmølleindustrien, Dansk Energi samt Energinet Elsystemansvar og Energinet Eltransmission.

 

Materiale og andet vil blive offentliggjort nedenfor.

 

Referat 29. januar 2019

Præsentation 29. januar 2019

 

Referat 6 december 2018

Præsentation 6. december 2018

Pilotprojekt

Pilot – Udbud af spændingsregulering på Lolland - NB: Frist for budgivning forlænget til 30. august 2019.

Energinet har behov for spændingsregulerende egenskaber for at opretholde en stabil drift i elsystemet. Spændingsregulerende egenskaber kan leveres både fra kraftvarmeværker, vindmøller, solceller samt Energinet Eltransmissions egne enheder.

Energinet skal, ifølge Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet m.v. så vidt muligt indkøbe ydelser på markedsbaserede metoder og tilpasse produktdefinitioner og krav, for at sikre størst mulig konkurrence. Nedenstående pilotprojekt skal medvirke til at sikre input til, at Energinet Elsystemansvar opfylder denne bekendtgørelse.

 

Pilotprojekt for markedsgørelse af spændingsregulering

Energinet Elsystemansvar igangsatte i efteråret 2018 et projekt der skal beskrive behovet for systemydelser, samt øge markedsgørelsen. Der blev i den forbindelse udgivet et udkast til en behovsbeskrivelse for behovet for systemydelser i 2019. Nedenstående pilotprojekt er et resultat af behovsbeskrivelsen og en prioritering af nye produkter for markedsgørelse, som er sket i samarbejde med markedsaktørerne.

I forbindelse med udarbejdelse af behovet for systemydelser blev der nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af både centrale kraftvarmeværker, decentrale kraftvarmeværker, vindmølleorganisationer samt Dansk Energi. Rammerne for pilotprojektet er udarbejdet i samarbejde med arbejdsgruppen.

Baggrund for behov

Der er udfordringer med høje spændinger i området omkring Rødby og Radsted.

Det har bl.a. været nødvendigt at udkoble kablet imellem Rødby og Radsted for at holde spændingen nede. Da der i fremtiden er et større behov for kablet vil det ikke være hensigtsmæssigt at udkoble kablet. Der er et behov for reaktiv effekt på omkring 25-40 Mvar for at kunne holde spændingen nede.

Formål med pilotprojekt

I et forsøg på at opnå den bedst samfundsøkonomiske opfyldelse af Energinet Elsystemansvars behov for spændingsregulering i normaldrift, udbydes nedenstående pilot.

Elsystemansvar har ikke tidligere haft erfaring med at udbyde spændingsregulering i normaldrift, og udbyder derfor denne pilot for at samle erfaringer med både den tekniske specifikation og markedsløsninger. Pilotprojektet er derfor en del af udviklingen af et nyt marked, når behovet opstår i lokale geografisk afgrænsede områder.

Pilotprojektet er målrettet alle relevante enheder og anlæg, herunder også Eltransmissions egne anlæg.

Udbuddet er afgrænset til at dække et område elektrisk tæt på Radsted og Rødby på Lolland. Udbuddet er ligeledes afgrænset til at vare 12 måneder gældende fra senest 1. juni 2019 til senest 1. juni 2020.

 

Ansøgning

Interesserede aktører bedes sende en ansøgning med en beskrivelse af anlæg og tilslutningspunkt samt vedhæftet tilbudsskema. Ansøgningen sendes til ASK@energinet.dk og MNC@energinet.dk senest 1. april 2019. NB: Frist for budgivning forlænget til 30. august 2019.

Energinet Elsystemansvar vil give en tilbagemelding på, hvorvidt ansøgningen fra den enkelte aktør er blevet udvalgt til deltagelse i pilotprojektet senest den 1. maj 2019. Energinet og den / de udvalgte aktører laver herefter en fælles projektplan, således pilotprojektet kan starte op senest 1. juni 2019.

For mere information om pilotprojektet, information om betingelser samt tekniske krav og specifikationer se nedenstående dokument.

 

Udbud af pilotprojekt på Lolland

 

Skema til tilbudsgivning til pilotprojekt på spændingsregulering

 

 

 

 

 

  Metoder for Reguleret pris og Cost plus

  Metoder for Reguleret pris og Cost plus

   

  Energinet udarbejder i perioden januar til og med maj 2019 metoder for Reguleret pris og Cost plus, jf. Systemansvarsbekendtgørelsen.

   

  4. marts: Workshop 1 om metoder for Reguleret pris og Cost plus

   

  18. marts – 1. april: Præhøring af metoder for Reguleret pris og Cost plus

   

  11. april: Workshop 2 om Reguleret pris og Cost plus

   

  16. april – 17. maj: Høring af metoder for Reguleret pris og Cost plus

   

  31. maj: Anmeldelse af Reguleret pris og Cost plus til Forsyningstilsynet

  Behovsvurdering for systemydelser

   Behovsvurdering for systemydelser beskriver Energinets vurdering af behov for systemydelser og status for markedsgørelse. 

   

  Størstedelen af Energinets behov for systemydelser er allerede markedsgjort og indkøbes i kontinuerte markeder eller via løbende udbud. I 2018 anvendte Energinet 804 mio. kr. til fremskaffelse af systemydelser

   

  Behovsvurderingen for systemydelser indeholder fire principper, der beskriver, hvordan Energinet Elsystemansvar opgør behov for ydelser til efterfølgende markedsgørelse af fremskaffelsen. Det mest grundlæggende for behovsvurderingen for systemydelser er tydelig opgørelse af behov som en ydelse, og en klar og teknologineutral produktbeskrivelse af ydelsen, som grundlag for markedsgørelse.

   

  Energinet Elsystemansvar anvender pilotprojekter, som led i markedsgørelse af behovet for en given systemydelse. Det gør det muligt at teste og opnå erfaring i dialog med markedsaktørerne inden markedsløsningen foldes yderligere ud og systemydelsen er endeligt markedsgjort.

   

  Behovsvurderingen for systemydelser er udarbejdet i dialog med aktører gennem høring og workshops. Næste udgave offentliggøres 1. november 2019.

  Endelig høring af metoder for Cost plus og Reguleret pris

  Endelig høring af metoder for Reguleret pris og Cost plus vil finde sted fra den 30. april til den 20. maj 2019.

  Høringssvar skal sendes til MNC@energinet.dk og LKB@energinet.dk senest 20. maj 2019.

  Metoderne vil blive anmeldt til Forsyningstilsynet den 31. maj 2019.

  Behovsvurdering for systemydelser 2019

  Behovsvurdering for systemydelser 2019

   

  Energinet offentliggør rapport for Behovsvurdering for systemydelser, der beskriver Energinets vurdering af behov for systemydelser og status for markedsgørelse.

   

  Rapporten og behovsvurderingen skal bidrage til effektivt at sikre forsyningssikkerheden på kort og langt sigt gennem markedsbaseret indkøb af systemydelser. Størstedelen af Energinets behov for systemydelser er allerede markedsgjort og indkøbes i kontinuerte markeder eller via løbende udbud. I 2018 anvendte Energinet 804 mio. kr. til fremskaffelse af systemydelser

   

  Behovsvurderingen for systemydelser indeholder tre principper, der beskriver, hvordan Energinet Elsystemansvar opgør behov for ydelser til efterfølgende markedsgørelse af fremskaffelsen. Det mest grundlæggende for behovsvurderingen for systemydelser er tydelig opgørelse af behov som en ydelse, og en klar og teknologineutral produktbeskrivelse af ydelsen, som grundlag for markedsgørelse.

   

  Energinet Elsystemansvar anvender pilotprojekter, som led i markedsgørelse af behovet for en given systemydelse. Det gør det muligt at teste og opnå erfaring i dialog med markedsaktørerne inden markedsløsningen foldes yderligere ud og systemydelsen er endeligt markedsgjort.

   

  Behovsvurderingen for systemydelser er udarbejdet i dialog med aktører gennem høring og workshops. Næste udgave offentliggøres 1. november 2019.