Tariffer

Energinet fastsætter tarifferne for forbrug og produktion, som elforbrugeren betaler via sin elleverandør. 

På denne side kan du læse mere om tariffer.

Aktuelle, kommende og historiske tariffer og gebyrer

Aktuelle tariffer

 

Forbrugstariffer Øre/kWh
Transmissionsnettarif1 5,9
Systemtarif 2,4
PSO-tarif2

16,9

Forbrugstariffer i alt 25,2

1 Transmissionsnettariffen gælder ved afregning på 50/10 kV-siden af 132/150 kV-transformere og indeholder derfor omkostninger til 132/150 kV-transformerne.

2 PSO-tariffen er fastsat ud fra elpriser for 4. kvartal 2017 på 21,8 øre/kWh i Vestdanmark og 23,5 øre/kWh i Østdanmark.

 

Særlige tariffer Øre/kWh
Transmissionsnettarif 132/150 kV3 5,7
Indfødningstarif, produktion4 0,3
Reduceret PSO-tarif for nettoafregnede egenproducenter  0,5 

3 Transmissionsnettarif 132/150 kV gælder for kunder med egne 132/150 kV transformere, der afregnes på 132/150 kV-siden.

4 Indfødningstariffen gælder ikke for solceller, vindmøller og decentrale værker, der fortsat er omfattet af aftagepligten. Indfødningstariffen afregnes som udgangspunkt på baggrund af nettoproduktionen med den balanceansvarlige for den pågældende produktion.

 

Balancegebyrer og balancetariffer  
Månedligt gebyr 1500 kr./måned
Gebyr for balancekraft vedr. forbrug og handel  1,00 kr./MWh 
Balancetarif for forbrug 1,31 kr./MWh

Balancetarif for produktion

0,59 kr./MWh

 


Hvad er PSO?

PSO er en tarif, som forbrugerne betaler via elregningen.

En stor del af pengene går til at dække det pristillæg, Energinet udbetaler som støtte til produktion af vedvarende energi og drift af decentrale værker samt forskning i miljøvenlig energiproduktion.

Kommende tariffer

Energinet har beregnet foreløbige tariffer for 2018

 

Forbrugstariffer Øre/kWh
Transmissionsnettarif 1)   3,8
 Systemtarif  4,2

1) Transmissionsnettariffen gælder ved afregning på 50/10 kV-siden af 132/150 kV-transformere og indeholder derfor omkostninger til 132/150 kV-transformerne.

 

 

Særlige tariffer  Øre/kWh
 Transmissionsnettarif 132/150 kV 2)   3,6
 Indfødningstarif, produktion 3)  0,3

2) Transmissionsnettarif 132/150 kV gælder for kunder med egne 132/150 kV transformere, der afregnes på 132/150 kV-siden.

 

3) Indfødningstariffen gælder ikke for solceller, vindmøller og decentrale værker, der fortsat er omfattet af aftagepligten.

 

 

PSO-tariffen beregnes og udmeldes fremadrettet af Energistyrelsen (ens.dk).

 

 

De nye balancegebyrer, som gælder fra 1. januar 2018, er:

 

Balancegebyrer og balancetariffer    
Månedligt gebyr 1500 kr./måned
Gebyr for balancekraft vedr. forbrug og handel  1,00 kr./MWh
Balancetarif for forbrug   1,44 kr./MWh
Balancetarif for produktion  0,69 kr./MWh

Historiske tariffer

Vi har samlet Energinets el-tariffer siden 2005, hvor Energinet blev dannet. Få et samlet overblik i dette regneark.

Hvad dækker tarifferne?

Energinets tariffer for el dækker omkostninger til drift, afskrivninger, finansiering og administration. Tarifferne i den danske energisektor reguleres af Lov om Energinet.dk og overvåges af Energitilsynet.

 

Tariffer for forbrug

• Transmissionsnettariffen for forbrug dækker Energinets omkostninger til drift og vedligehold af det overordnede elnet (132/150 og 400 kV-nettet) og drift og vedligehold af udlandsforbindelserne.

• Systemtariffen for forbrug dækker omkostninger til forsyningssikkerhed og elforsyningens kvalitet herunder reservekapacitet, systemdrift m.v.

• PSO-tariffen for forbrug dækker primært støtte til vedvarende energi og decentrale værker samt forskningsmidler og administration af disse. Herudover dækker den Energinets omkostninger til miljøvenlig energi.

• Balancetarif for forbrug dækker omkostninger til indkøb af reserver (systemydelser)

 

Tariffer for produktion

• Balancetarif for produktion dækker omkostninger til indkøb af reserver (systemydelser)

• Indfødningstariffen for produktion dækker Energinets omkostninger til drift og vedligehold af det overordnede elnet (132/150 og 400 kV-nettet) og drift og vedligehold af udlandsforbindelserne.

 

Gebyrer

• Gebyr for balancekraft for forbrug og handel dækker omkostninger til indkøb af reserver (systemydelser)

• Månedligt gebyr for at agere på balancemarkedet dækker Energinets administrative omkostninger ved afregning af balanceansvarlige aktører


Hvad afregnes tarifferne på?

Afregningsgrundlaget for tariffer afhænger af, om tariffen er for forbrug eller produktion. Som udgangspunkt afregnes tariffer for forbrug på bruttoforbruget, mens tariffer for produktion afregnes på baggrund af nettoproduktionen.

For nettoafregnede egenproducenter gælder nogle særlige regler for afregningen. Egenproducenter skal ikke betale:

  • PSO-tarif, transmissionsnettarif og systemtarif af den del af deres forbrug, som de dækker ved egenproduktion
  • indfødningstarif for den del af deres produktion som anvendes som egenproduktion

Egenproducenter med anlæg med en installeret effekt over grænsen for PSO-fritagelse skal dog betale en reduceret PSO-tarif for den del af deres forbrug, som de dækker ved egenproduktion. Reduktionen svarer til omkostningerne ved støtte til vedvarende energi og decentrale værker.

Refusion af PSO-afgift

En elleverandør kan søge om refusion af PSO-afgift efter tab på debitorer. Du kan læse mere om hvornår og hvordan i dokumenterne til højre.