Gå til hovedindhold
Alle private elkunder i Danmark vil senest i slutningen af år 2020 kunne blive afregnet time for time, når de bruger strøm. Det samme er gældende for årsafregnede ejere af fx solceller og husstandsvindmøller
 • Hvad betyder en omlægning til flexafregning for mig?

  Hvis du ejer et elproducerende anlæg vil flexafregning betyde, at dit netselskab hver time laver en opgørelse over, om du bruger eller leverer strøm fra eller til det kollektive forsyningsnet.

  I timer med sol eller vind og lavt forbrug vil du typisk levere strøm til nettet, mens du, når der fx hverken er sol eller vind, bruger strøm fra nettet.

  Når du leverer til nettet, vil du blive afregnet for den strøm du producerer, mens du til gengæld skal købe strømmen, når du trækker på nettet. Dit salg til nettet vil med flexafregning blive afregnet til timespotprisen for strøm, mens den pris, du skal købe strømmen til, afhænger af den aftale, du har med din elleverandør.

  Da du fremover skal betale den pris, der er aftalt mellem dig og din elleverandør, og samtidig skal betale moms for dit køb af strøm, vil du med overgangen til flexafregning opleve en øget udgift til el.

  Ændringen skyldes, at en afgørelse fra SKAT har fundet den nuværende praksis, hvor momsen er en del af nettoficeringen, ulovlig.

  Du vil fortsat kun skulle betale systemtarif og PSO, samt elafgift af dit nettoårsforbrug.

  Se hvilken økonomisk betydning overgangen til flexafregning har i konsekvensberegningen til nederst til højre.


 • Hvordan bliver min elproduktion afregnet fremover?

  Med flexafregning vil den strøm, du producerer, og som leveres til det kollektive forsyningsnet, blive solgt løbende via aftagepligten til timespotprisen, ekskl. moms.

  Se evt. eksemplerne i konsekvensberegningen til højre her på siden.


 • Hvorfor skal jeg flexafregnes?

  Energistyrelsen har den 19. juni 2018 truffet afgørelse vedr. flexafregning af årsafregnede solcelle- og vindmølleejere.

  Afgørelsen betyder, at årsafregnede anlæg fremover vil blive afregnet time for time.

  Energistyrelsen udsendte den 21. december 2018 "Vejledning om beregning af nettoafregning og opgørelse af egenproducentens køb og salg af elektricitet på elmarkedet". De første anlæg overgik på den baggrund til flexafregning pr. 1. januar 2019.

  I vejledningen fastslår Energistyrelsen, at årsafregnede anlæg kan overgå til flexafregning pr. den 1. i hver måned. Det betyder, at anlæg skal overgå til flexafregning pr. den dato, hvor anlægget frem til nu er blevet årsopgjort.

  Baggrund
  Reglerne om årsbaseret nettoafregning fremgik frem til 2012 af den til enhver tid gældende elafgiftslov og nettoafregningsbekendtgørelse. I 2012 blev der indgået en politisk aftale, der stoppede ordningen med årsbaseret nettoafregning, og eksisterende godkendelser i nettoafregningsgruppe 6 blev ved lov nr. 1390 af 23. december 2012 ændret til en 20 årig overgangsordning.

  Ved lov nr. 642 af 12.06.2013 blev elforsyningsloven § 20, stk. 2 vedtaget af Folketinget. Bestemmelsen fastslår, at der kan fastsættes regler om udskiftning eller opgradering til fjernaflæste målere. Reglerne fastsættes af energi-, forsynings- og klimaministeren efter forelæggelse for et af Folketinget nedsat udvalg. Efterfølgende har Energistyrelsen udstedt bekendtgørelse om fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet for slutforbruget.

  Efter bekendtgørelsens § 1, stk. 1 skal netvirksomhederne opsætte timeaflæste målere hos alle elkunder (både forbrug og produktion). Målet med dette har været at sikre en øget fleksibilitet for det danske elforbrug og understøtte den grønne omstilling. Timeaflæste målere skal opsættes ved alle elkunder inden udgangen af 2020. Der har siden udstedelse af ovennævnte bekendtgørelse været dialog mellem elbranchen, myndighederne og politikerne om, hvordan det skal gribes an for kunder på årsbaseret nettoafregning (gruppe 6).

  Energistyrelsen meddeler i en pressemeddelelse af den 19. juli 2018 ”Flexafregning: Afklaring for solcelleejere”, at flexafregning er den eneste gangbare løsning for årsnettoafregnede egenproducenter.

  En arbejdsgruppe med deltagelse fra Energistyrelsen og den danske elbranche havde undersøgt, om der med baggrund i lovgivningen var mulighed for at undtage de årsnettoafregnede egenproducenter fra ovennævnte regler om flexafregning. På baggrund af dette arbejde konkluderede Energistyrelsen, at dette ikke var muligt, bl.a. som følge af en afgørelse fra Landsskatteretten fra 2016, der fastslog, at egenproducenter ikke længere kunne opretholde årsnettoafregning af momsen på elindkøb. • Kan jeg blive flexafregnet, hvis jeg har et anlæg på den årsbaserde nettoafregningsordning?

  Alle elforbrugere i Danmark skal inden udgangen af 2020 være overgået til timeafregning også kaldet flexafregning. Der har dog været tvivl om, hvorvidt årsafregnede anlægsejere skulle flexafregnes. Energistyrelsen har den 19. juni 2018 truffet afgørelse vedr. flexafregning af årsafregnede solcelle- og vindmølleejere.

  Afgørelsen betyder, at årsafregnede anlæg fremover vil blive afregnet time for time.

  Energistyrelsen udsendte den 21. december 2018 "Vejledning om beregning af nettoafregning og opgørelse af egenproducentens køb og salg af elektricitet på elmarkedet". De første anlæg overgik på den baggrund til flexafregning pr. 1. januar 2019.

  I vejledningen fastslår Energistyrelsen, at årsafregnede anlæg kan overgå til flexafregning pr. den 1. i hver måned. Det betyder, at anlæg skal overgå til flexafregning pr. den dato, hvor anlægget frem til nu er blevet årsopgjort.


 • Kan jeg undgå flexafregning?

  Alle slutforbrugere i Danmark skal inden udgangen af 2020 være overgået til flexafregning. Dette er også gældende for de årsafregnede anlægsejere.


 • Hvor ofte får jeg udbetalt den produktion, jeg løbende leverer til nettet?

  Forventningen er, at de fleste produktionsanlæg vil blive afregnet for eventuel produktion på månedsbasis med udbetaling ved udgangen af den efterfølgende måned.


Et eksempel på flexafregning af anlæg på den årsbaserede ordning
Hvem skal jeg kontakte?

Elleverandøren,
hvis du har spørgsmål om:

 • Din elregning (også elafgift, PSO, transportbetaling m.v.)
 • Din elaftale
 • Dine måledata (dit målte forbrug og din målte produktion)


Energistyrelsen,
hvis du har spørgsmål om:

 • Batteriløsninger til lagring af overskudsproduktion
 • Udbetaling af pristillæg for din eventuelle overskudsproduktion på årsbasis
 • Dine klagemuligheder

E-mail: ens@ens.dk

www.ens.dk

Tlf.: 33 92 67 00


Produktionselleverandøren (Vindstød),
hvis du har spørgsmål om:

 • Udbetaling af spotpris for den strøm, du løbende leverer til det kollektive net

E-mail: ve@vindstoed.dk

www.vindstoed.dk/VE

Tlf.: 88 63 88 65

 

SKAT eller din revisor, 
hvis du har spørgsmål om:

Beskatning af dit anlæg eller dettes produktion

Tlf. (SKAT): 72 22 28 28