Grøn gas markedsmodel grafisk illustration

Oprindelsesgarantier for vedvarende gas

Energinet udsteder oprindelsesgarantier for vedvarende gas (grøn gas) tilført det kollektive gasnet og sikrer, at gassen kan sælges fra producent til forbruger. Energinets oprindelsesgarantier følger kravene i VE-direktivets artikel 19.

 

Som kunde køber du typisk den grønne gas fra en gasleverandør.

Har du spørgsmål til oprindelsesgarantier på biogas?

Vi har samlet nogle af de ofte stillede spørgsmål og svarene herunder.

Anlæg - Hvilke biogasanlæg får udstedt oprindelsesgarantier i Danmark?

De biogasanlæg, der får udstedt oprindelsesgarantier kan ses på denne liste:

Liste over kontohavere med anlæg

Dokumentation - Kan man få et fysisk dokument, der dokumenterer oprindelsen?

Oprindelsesgarantierne udstedes ikke i fysisk form, men kontohaveren kan downloade en annulleringsbekræftelse i form af en pdf til dokumentation for annullerede oprindelsesgarantier, som kan anvendes som fysisk bevis for salg af et antal oprindelsesgarantier til en slutkunde. Slutkunden kan få dokumentation på biogassen fra sin leverandør.

Dokumentation - Hvordan sikrer Energinet, at dokumentationen for biogassen er korrekt?

Én gang årligt indberetter ejeren af opgraderingsanlægget oplysninger om type og vægt af den biomasse, som er anvendt til produktionen af biogas i det forløbne år. Oplysningerne skal påtegnes af en revisor i en revisorerklæring, som skal sendes til Energinet senest 1. december hvert år.

Dokumentation - Hvilken information kan man få fra en oprindelsesgaranti?

Registret for oprindelsesgarantier indeholder følgende oplysninger for det anlæg, hvor oprindelsesgarantien stammer fra:

 • Biogasanlæggets CVR-nummer 
 • Biogasanlæggets beliggenhed
 • Biogasanlæggets kapacitet i kWh/år 
 • Biogasanlæggets opstartsdato
 • Biogasanlæggets type:
 • Uspecificeret
 • Baseret på lossepladsgas
 • Spildevandsbaseret
 • Landbrugsbaseret 
 • Baseret på organisk affald
 • Baseret på proces-/industriaffald
 • GSRN for Målepunkt for Pristillæg
 • Om der er ydet pristillæg i henhold til naturgasforsyningslovens § 35 c 
 • Om anlægget har modtaget investeringsstøtte
 • Udstedelsesansvarlig  
 • Udstedelsesdato
 • Udstedelsesland  
 • Oprindelsesgarantiens identifikationsnummer 
 • Enhedsangivelse på 1 MWh
 • Produktionsperiode for gassen
 • Udløbsdato (12 måneder efter sidste dato i produktionsperioden)
 

Grundlag - Hvilke gasmængder danner basis for oprindelsesgarantierne?

Data til dannelse af oprindelsesgarantier fremkommer ved, at netejer – typisk Evida  - løbende måler energien af den bionaturgas, som biogasanlægget leverer til gassystemet. Målingerne indhentes af Energinet og danner basis for antallet af oprindelsesgarantier, der skal udstedes hver måned.

Handel - Hvad skal man gøre for at handle med oprindelsesgarantier?

Man skal oprettes som kontohaver i registret for oprindelsesgarantier.

Enhver virksomhed med et CVR-nummer kan som udgangspunkt få en konto.

Send en email med virksomhedsnavn, CVR og kontaktperson til gascertifikat@energinet.dk

Handel - Hvem handler med oprindelsesgarantier?

Både ejere af opgraderingsanlæg og andre virksomheder med en konto i Energinets register for oprindelsesgarantier kan handle med oprindelsesgarantier:
 
Ejere af opgraderingsanlæg


Andre virksomheder 

Kan al produktion af biogas tilført gasnettet få tildelt oprindelsesgarantier?

Ja – det er pålagt Energinet at udstede oprindelsesgarantier for produktion af vedvarende energi baseret på biogas.  Dog er energiproducenter - dvs. ejeren af opgraderingsanlægget - ikke forpligtede til at anmode om udstedelse af oprindelsesgarantier.

Kontrol - Hvordan kontrollerer Energinet, at oprindelsesgarantierne kun sælges en gang?

Kontohavere, som har fået udstedt eller overdraget oprindelsesgarantier i det foregående kalenderår, skal en gang årligt erklære at kontoen med oprindelsesgaranter er retvisende i relation til beholdning og annulleringer af oprindelsesgarantier. Revisorerklæring skal indsendes til udsteder (Energinet) senest den 1. juli.

Krav til aktører - Hvilke krav stiller Energinet til virksomheder, der ønsker en konto til oprindelsesgarantier?

Følgende kriterier danner basis for optagelse i Energinets register:

A. Disse virksomheder optages som udgangspunkt uden yderligere dokumentation:

 • Den producent der leverer biogas til gasssystemet og har en underskrevet tilslutningsaftale med Evida eller Energinet,
 • Bionaturgassælgere, gasleverandører eller shippere/transportkunder på det danske gasmarked, eller virksomheder, 
 • Virksomheder, der er kendt og anbefalet af andre europæiske registre

B. Energinet vurderer ansøgere, som ikke falder ind under ovennævnte kategorier ud fra ”Know Your Customer” kriterier, og kan kræve yderligere dokumentation f.eks. til bekræftelse for en virksomheds økonomiske sundhed.

 

Levetid - Hvornår udløber oprindelsesgarantierne automatisk i registret?

Oprindelsesgarantier kan overdrages mellem kontohavere og sælges inden udløbstiden på 12 måneder fra sidste dato i produktionsmåneden. Oprindelsesgarantier, der ikke er annulleret, udløber 12 måneder efter sidste dag i produktionsmåneden.

Oprindelsesgarantierne udløber automatisk og slettes i registret, når de er udløbet.

Pris - Hvad koster oprindelsesgarantier?

Oprindelsesgarantier handles på forhandlede vilkår, så prisen fastsættes individuelt efter udbud og efterspørgsel på markedet og alt efter anvendelse.

Kontakt venligst en af handlerne.

 

Registrering - Hvordan registreres oprindelsesgarantierne inden de sælges til en forbruger?

Energinet administrerer et register for oprindelsesgarantier, som er en web-baseret database med adressen cmo.grexel.com til formålet. Energinet udsteder oprindelsesgarantierne til kontohavere i registret. Kontohavere er ejere af biogasopgraderingsanlæg eller virksomheder, der handler med biogas.

For hver MWh bionaturgas udsteder Energinet en oprindelsesgaranti, der bliver elektronisk øremærket med et unikt identifikationsnummer (GSRN). 

Støtte - Kan man få oprindelsesgarantier fra anlæg, som ikke har fået støtte?

Oprindelsesgaranter bliver generelt udstedt på basis af den mængde opgraderet biogas, der modtager produktionsstøtte i form af pristillæg fra Energistyrelsen. Derfor vil biogassen som udgangspunkt have modtaget støtte og blive registreret som sådan. Det er dog muligt for opgraderingsejer helt eller delvist at frasige sig pristillægget hos Energistyrelsen. Når Energinet modtager dokumentation herfor fra Energistyrelsen, kan Energinet herefter udstede oprindelsesgaranter til det angivne biogasanlæg for den givne periode med indikation af, at anlægget ikke har modtaget produktionsstøtte.

Helt støttefri produktion kræver dog, at anlægget ikke tidligere har modtaget investeringsstøtte.

 

Udstedelser - Hvordan får ejeren af opgraderingsanlægget tildelt oprindelsesgarantier?

Når anlægget er oprettet i registeret for oprindelsesgarantier hos Energinet, kan opgraderingsanlægget få udstedt oprindelsesgarantier.

Udfyld først en anmodningsblanket til formålet : Anmodningsblanket

Ejeren af biogasopgraderingsanlægget skal være angivet i en tilslutningsaftale med Evida eller Energinet, som har oprettet og tildelt den pågældende producent et identifikationsnummer i form af et GSRN-nummer for målepunkt for pristillæg. Dette nummer er bestemmende for tilslutningspunktet for biogassen til gasnettet. GSRN skal oplyses sammen med andre stamdata ved optagelsen i registret.

Yderligere spørgsmål?

Fik du ikke svar på dit spørgsmål er du velkommen til at skrive til os.
Send en mail

Generel information om oprindelsesgarantier

En oprindelsesgaranti er et certifikat, der dokumenterer og garanterer oprindelsen af energi fra vedvarende energikilder.

Generelt om oprindelsesgarantier