kontrolcenter-9
Energinets kontrolcenter over eltransmissionssystemet. Foto: Maria Tuxen Hedegaard

Energinet forventer uændrede eltariffer i 2022

Elforbrugernes tariffer til Energinet ventes at udgøre 11,2 øre per kWh i 2022, hvilket er på samme niveau med 2021. Den grønne omstilling skaber i de kommende år store forandringer og kræver nytænkning, når danskernes strøm skal sikres. Det foreløbige skøn er derfor forbundet med usikkerhed.

Elforbrugernes betaling, for at Energinet på samfundets vegne kan drive og udvikle eltransmissionsnettet samt sikre danskerne strøm i stikkontakterne, ventes i 2022 at blive på i alt 11,2 øre pr. kilowatt-time. Det er samme niveau som i år. I 2021 udgør net- og systemtarifferne til sammen 11,0 øre/kWh og balancetarif for forbrug 0,2 øre/kWh. Balancetariffen har ikke i tidligere år indgået i de indikative udmeldinger, men det vil den fremover gøre.

Det foreløbige skøn over Energinets tariffer for næste år er dog forbundet med usikkerhed og dækker over et udfaldsrum fra 10,8 til 12,0 øre/kWh, jf. Tabel 1.

"Vi er i Danmark nået mere end halvvejen i at omstille elsystemet til grøn energi, men det betyder også, at vi er i en overgangsperiode, hvor nogle af de værktøjer, der i årtier har været med til at sikre danskerne tårnhøj forsyningssikkerhed, er på vej ud, og vi skal opfinde nye. Det udfordrer ikke blot teknikken, men giver også et ændret omkostningsbillede for Energinet", siger Signe Horn Rosted, vicedirektør og leder af Energinets Forretning og Marked.

De endelige eltariffer offentliggøres på Energinets hjemmeside i november 2021.

 

Positive og negative udviklinger bag uændret tal

Bag det foreløbige skøn om uændrede tariffer er der både ting, som påvirker tariffremskrivningen positivt og negativt.

Fx trækker øgede udgifter til netudbygning i forbindelse med tilslutning af ny, grøn energi op. For at indfri ambitionerne om et helt grønt elsystem skal mange nye solcelleanlæg og vindmøller kobles på nettet. Rundt om i landet har mange planer om nye anlæg.

Også øgede omkostninger til at sikre, at danskerne hele tiden har strøm i stikkontakterne, stiger, da Energinets omkostninger til at balancere elnettet og sikre forsyningssikkerheden stiger.

Omvendt har Energinets indtægter fra blandt andet udlandsforbindelserne de senere år været højere end forventet. Dette vil i det nye år bidrage til at reducere tarifferne. 

Desuden stiger det danske elforbrug. Når vi samlet set bruger mere strøm, stiger tarifgrundlaget for Energinet, hvilket dækker øgede udgifter og påvirker tarifbetalingen i en positiv retning.

Forsyning på en ny måde
En af de store usikkerhedsposter for både de endelige 2022-tariffer, men også tarifferne for årene derefter, er udgifterne til at opretholde forsyningssikkerheden, forklarer Signe Horn Rosted. Udgifterne til de såkaldte "systemydelser" svinger nemlig meget. 

For at sikre at der altid er strøm i stikkontakterne, er det ikke nok, at der bliver produceret nok strøm, fx fra vind og sol, samt at elnettet er udbygget og kan transportere strømmen frem til forbrugerne. Elsystemet skal også være stabilt og i balance. Der skal altid være overensstemmelse mellem elproduktion og elforbrug, og derfor skal det hele tiden være muligt at justere balancen i elsystemet fx ved at skrue op og ned for produktion og forbrug. 

Hidtil har de traditionelle kraftværker stået klar med reservestrøm, op- og nedregulering, frekvensregulering mv., men i takt med at de lukker eller kører i færre og færre timer, skal andre løsninger og leverandørtyper tage over for at sikre balancen i et mere grønt elsystem. De nye markeder for systemydelser, der er etableret, er præget af lav likviditet, og der er kun kommet få nye leverandører til.
I overgangsårene, indtil markederne er mere modne, er der færre til at levere systemydelser. Samtidig ser Energinet i de kommende år ind i et stigende behov for flere systemydelser. Det får omkostningerne til at stige.

"Vi arbejder benhårdt på at sikre fremtidens grønne forsyning på nye måder. Blandt andet samarbejder vi med helt nye sektorer og virksomheder. Der er mange steder i samfundet, hvor man kan skrue op og ned for produktion og forbrug, fx ved at lade elbiler op, når det blæser, eller at maskiner eller ventilationsanlæg hurtigt kan skrue op eller ned, hvis elsystemet har behov for det. Selv om det tegner positivt, så tager det tid at få nye aktører på banen og udvikle nye markeder, og i overgangsårene kan det skabe udsving og især påvirke prisen på systemydelserne", siger Signe Horn Rosted.

Energinet holder torsdag den 23. september fra kl. 14.30 til kl. 15.15 et kort informationsmøde om det foreløbige skøn for 2022-tarifferne. Alle interesserede kan tilmelde sig onlinemødet. På mødet vil Energinet forklare om baggrunden for tariffernes niveau og svare på spørgsmål.

KONTAKT

FAKTA

Energinet laver årligt en tidlig udmelding over skønnet af de kommende års tariffer, så elforbrugerne får en indikation af betalingen per kilowatt-time. Skønnet er dog forbundet med usikkerhed.

De endelige tariffer for det efterfølgende år fastlægges senere og meldes ud i november. Viser de endelige eltariffer sig at være stigende i forhold til den nuværende forventning, vil det blive varslet i henhold til gældende regler.


LÆS MERE
Baggrundsmateriale om skøn over tarifferne for 2022

FREMTIDENS FORSYNING
Vil du se eksempler på Energinets arbejde med at sikre fremtidens forsyning på nye, grønne måder, så læs og se med her:

Siemens og Energinet har knækket kode til balancering af fremtidens grønne elsystem
Succes fra Lolland skal bredes ud til egne af landet med meget vind og sol

Energinet jagter fleksibilitet i ukendt farvand (energiwatch.dk)
Energi-maraton skal få grønt brintanlæg til at balancere elnettet | Energinet
Video: Danfoss og Energinet: Hvordan sikrer vi strøm i stikkontakterne i fremtidens elsystem?

 

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.