Nationale stakeholdere | Energinet Gå til hovedindhold

Aktuelle aktørfora

Herunder kan du se en liste over de stående aktørfora, som Energinet har etableret som led i vores samarbejdsmodel.

TSO-DSO Koordineringsudvalg

TSO-DSO Koordineringsudvalgets opgave er at drøfte overordnede strategiske problemstillinger, der går på tværs af transmission og distribution på tværs af de faglige udvalg (Netsamarbejdsudvalget og Markedssamarbejdsudvalget) og udstikke en fælles strategisk kurs for at drive og udvikle elsystemet til samfundets bedste nu og i fremtiden.

Udvalgets medlemmer er repræsentanter for netselskaberne, Dansk Energi og Energinet.

Kommissorium

Sammensætning af udvalget

 

 


Netsamarbejdsudvalget

Den teknologiske, regulatoriske og politiske udvikling i forhold til elsystemet går meget hurtigt og nødvendiggør i højere og højere grad et godt og effektivt samarbejde mellem netselskaberne og Energinet.

Netsamarbejdsudvalget tager udgangspunkt i den tekniske samarbejdsflade mellem transmissionsnettet og distributionsnettet. Udvalget sikrer gensidig informationsudveksling og diskuterer koordination og prioritering af aktiviteter, der har betydning for udvikling og drift af det samlede elsystem.

Udvalgets medlemmer er repræsentanter fra netselskaberne, Dansk Energi og Energinet. Der afholdes møder fire gange om året.

Vedligeholdelsesfora

Fora om vedligeholdelse har løbende dialog om vedligeholdelse og tekniske løsninger for vedligeholdelse i grænseflader mellem transmission og distribution. Deltagere er medarbejdere i Energinet og netselskaberne.


Økonomi- og aftaleforum for elanlæg

Forummet har til formål at skabe rammer for dialog og beslutninger vedrørende aftaler om højspændingsstationerne. Herunder renoveringer, ændringer af fælles lokaler samt andre økonomiske og juridiske forhold vedrørende stationsbygninger og anlæg med fælles interesse. Deltagere er Energinet og repræsentanter fra netselskaberne.


Koordineringsgrupper for netplanlægning

Grupperne koordinerer planlægning og udvikling af transmissions- og distributionsnettet. Herunder udveksling af informationer om lokal udvikling inden for forbrug og produktion af energi. Der er én gruppe for hvert netselskab, der er tilsluttet transmissionsnettet.


Aktørfora for elmarkedet

Energinet har adskillige faste samarbejdsfora for aktører på elmarkedet. Her har elmarkedets aktører mulighed for at holde sig opdateret om markedsudviklingen.

Du kan læse mere om samarbejdet på elmarkedet her.

 

Aktørfora for gasmarkedet

Energinet har 5 faste fora for aktører på det danske gasmarked (GAS aktørforum, Industriforum, Offshore Forum, Detailmarkedsforum og Grøn Gas Forum). Her har gasmarkedets aktører mulighed for at holde sig opdateret om udviklingen på gasmarkedet.

Du kan læse mere om aktørfora for gasmarkedet her.

 

Danske Elselskabers Beredskabsudvalg

Udvalget koordinerer elselskabernes beredskabsopgaver i overensstemmelse med Elforsyningsloven og Beredskabsbekendtgørelsen. Energinets beredskabsafdeling varetager formandskabet.