Analyseforudsætninger og teknologikataloger

Analyseforudsætninger og teknologikataloger

Analyseforudsætningerne er fundamentet i vores arbejde mod den effektive grønne omstilling

Analyseforudsætningerne udarbejdes af Energistyrelsen til brug for Energinets arbejde med planlægning af udviklingen i transmissionsnettet.  

Analyseforudsætningerne er et centralt sæt af forudsætninger, der angiver et sandsynligt fremtidigt udviklingsforløb for det danske el- og gassystem og benyttes på tværs af Energinets arbejde, inklusiv i modeller, energianalyser, budgetter, business cases, internationalt samarbejde m.m.

Energistyrelsens Analyseforudsætninger baseres på en lang række antagelser, som opdateres årligt. Analyseforudsætningerne indeholder bl.a. antagelser om udviklingen i:

 • Elproduktionskapaciteter
 • El- og gasforbrug
 • Brændsels- og CO2-kvotepriser

På baggrund af ovenstående er det muligt for Energinet via Energinets markedsmodeller, SIFRE og BID3, at generere elpriser, produktionsmix, flow på udlandsforbindelser og meget andet for danske og europæiske prisområder. Resultaterne bruges til at vurdere effekterne ved ændringer af elsystemet og kan opgøres til brug i f.eks. business cases, publikationer og andre specifikke anvendelser.

 

Energinets offentliggørelser i forbindelse med Analyseforudsætningerne

Energinet udarbejder og offentliggør hvert år en elprisfremskrivning samt det maksimale effektforbrug på baggrund af Analyseforudsætningerne. Links til disse publikationer kan findes under hver enkelt udgivelse.

 

Elpriser

Elprisen i Danmarks to prisområder, Øst- og Vestdanmark, genereres i SIFRE, mens elprisen for Danmarks nabolande (og øvrige europæiske prisområder) genereres i BID3. Energinet offentliggør gennemsnitlige årlige elpriser for Danmark og vores nabolande samt timepriser og VE-vægtede årspriser for de danske prisområder. Med udgivelse af data følger et notat, som giver en beskrivelse af elprisudviklingen og baggrund for denne. 

 

Det maksimale effektforbrug

Det maksimale effektforbrug er et kvalificeret bud på den maksimale belastning af systemet Det bruges af Energinet til at planlægge og etablere et tilstrækkeligt eltransmissionsnet og er det højeste timeforbrug på tværs af året for de enkelte forbrugskategorier fra Energinets markedsmodel SIFRE.

 

Sådan arbejder Energinet med forudsætninger

Energinet har til opgave at udvikle infrastrukturen i energisystemet ud fra en langsigtet og helhedsorienteret planlægning. Forudsætningsgrundlaget for Energinets arbejde med at fremme den grønne omstilling af energisystemer til en rimelig pris samtidig med at en høj forsyningssikkerhed sikres baseres på forudsætninger om ind- og udland samt øvrige data. Energinet forholder sig desuden til nyeste udvikling bl.a. gennem arbejde med følsomheder og scenarier, når forudsætningerne anvendes i Energinets analyse.

Figuren herunder illustrerer et udsnit af Energinets arbejde med forudsætningsgrundlaget.

Oversigt over Energinets arbejde med analyseforudsaetninger maj 2022

Her følger en kort beskrivelse af hvordan Energinet arbejder med Analyseforudsætningerne og andre forudsætninger i modellerne. Afhængighederne, som hører til Energinets model- og analysearbejde, samt hvordan Energinet forholder sig til en hurtig omskiftelig omverden er forsøgt belyst.

 

 

Proces for arbejde med analyseforudsaetninger maj 2022

 

 • OFFENTLIGGØRELSE AF ANALYSEFORUDSÆTNINGER

  Analyseforudsætningerne offentliggøres årligt af Energistyrelsen typisk i efteråret.

   

 • IMPLEMENTERING AF ANALYSEFORUDSÆTNINGER

  Analyseforudsætninger implementeres i Energinets beregningsmodel SIFRE.

  Energinet supplerer viden fra Analyseforudsætningerne med mere konkret viden f.eks. om afgifter, vejrprofiler, udledningsparametre og kapacitetsudbygning. Derved sikres det, at energisystemet modelleres optimalt og med relevant kvalitetssikret data.

   

 • IMPLEMENTERING AF ANDRE FORUDSÆTNINGER

  Analyseforudsætninger suppleres af forudsætninger for det øvrige europæiske system. Disse forudsætninger kommer fra Energinets samarbejde med andre europæiske TSO’er indenfor el og gas (ENTSO-E og ENTSOG). Forudsætningerne implementeres sammen med Analyseforudsætningerne i Energinets markedsmodel BID3.

  Energinets markedsmodeller er internt afhængige og supplerer derfor hinanden da de har forskellige styrker, der til sammen skaber det bedste grundlag for Energinets arbejde med sikring af fremtidens energisystem.

  SIFRE-BID3 maj 2022

   

  Modelimplementering af seneste forudsætninger i Energinets markedsmodeller er typisk færdigt ved udgang af året.

   

 • ANALYSEARBEJDE

  Når de senest offentliggjorte forudsætninger er modelimplementeret kan der analyseres el- og gasforbrug, og -produktion, handel med nabolande, elpriser, osv. samt indrapporteres data til internationalt samarbejde.

  Modeloutput fra markedsmodellerne indgår også i Energinets netmodeller for el og gas. Læs mere om forudsætninger for elnetplanlægning her og generelt om gasnettet her.

  Energinet kan herfra udarbejde analyser baseret på disse forudsætninger såsom business cases f.eks. for Energiøerne og udlandsforbindelser, rapporter såsom miljøredegørelsen og redegørelser for el- og gasforsyningssikkerhed, langsigtet udviklingsplan og internationale samarbejde.

   

 • PERSPEKTIV

  Med den enorme hastighed der ses i den grønne omstilling, er det vigtigt at Energinet hurtigt kan få relevant ny viden om udvikling indarbejdet i Energinets forudsætningsgrundlaget efterhånden, som vi får ny information. Derfor bruges Energinets forudsætningsgrundlag som en reference, mens der udarbejdes følsomheder og scenarier, hvor det er nødvendigt.

  Sådan sikres det at Energinet forholder sig til at omverdenen hele tiden ændrer sig.

   

  Teknologikataloger for energiteknologier

  Teknologikataloger for energiteknologier, som udgives af Energistyrelsen og udarbejdes løbende efter behov, og bruges til Energistyrelsens Analyseforudsætninger og i Energinets modeller. Katalogerne indeholder bl.a. viden om teknik og økonomi for en række energiteknologier. Energinet inddrages som interessent i forbindelse med ekstern kommentering til nye og reviderede kapitler.

  Link til Teknologikataloger på Energistyrelsens hjemmeside findes i højre side.

   

  Kontakt os gerne hvis du har yderligere detaljer, spørgsmål eller kommentarer til Energinets arbejde med forudsætninger.