ForskEL og ForskVE: Støtte til forskning, udvikling og demonstration

ForskEL-programmet er et PSO-finansieret forsknings-, udviklings og demonstrationsprogram, der støtter eksterne projekter, der med fokus på elsystemet udvikler løsninger til en effektiv grøn omstilling af energisystemet. ForskEL udbydes ikke mere. Sidste afsluttede udbud af ForskEL var i 2015 (2016-puljen). Udbuddet af ForskEL 2017 er overdraget til EUDP.

ForskVE var en midlertidig ordning, der blev etableret i 2008 og løb over 2 x 4 år. Sidste udbud af ForskVE-midler var i 2014 (2015-puljen).

Alle projekter under ForskEL og ForskVE er beskrevet på energiforskning.dk.

ForskEL udbydes ikke længere

I forbindelse med PSO-forhandlingerne i 2016 er det besluttet at ForskEL-programmet nedlægges med virkning fra og med ForskEL 2017. ForskEL 2017 overdrages til EUDP, der tildeles 130 mio. kr. over finansloven.

Der henvises til EUDP og de øvrige energiforskningsprogrammer for ansøgning om støtte til forsknings-, udviklings- og demonstrationsprojekter indenfor energisystemet.

Igangværende projekter under ForskEL 2016 og tidligere påvirkes ikke af ændringen og er stadig administreret af ForskEL-sekretariatet.

EUDP

ForsKEL/ForskVE: Når du har fået støtte

Når du modtager støtte til dit projekt gennem ForskEL eller ForskVE stiller Energinet forskellige krav i forhold til projektets administration.

Energinet har løbende opdateret kravene til de støttede projekter. De krav, der var gældende for det udbud hvor dit projekt modtog støtte, er som udgangspunkt gældende i projektets løbetid.

Herunder finder du oplysninger om de krav der stilles. 

 • Projektopstart
 • Projektopstart
 • Perioderapporter
 • Slutrapportering
 • Regler
 • Formidling
 • Fakturering

Projektopstart

Projekter, der er prioriteret til støtte, skal indgå kontrakt med Energinet om gennemførelsen af projektet.

Projektet skal selv kontakte Energinet for at starte kontraktforhandling.

Forhandlingen af kontrakten kan inkludere ændringer til projektets omfang, tidsplan, rapporteringsfrekvens, økonomiske ramme, etc.

Når kontrakten er underskrevet kan projektet begynde.

For at støtte kan udbetales til projektet, skal der foreligge en samarbejdsaftale, som er underskrevet af alle parter i projektet. Projektet skal selv udfærdige samarbejdsaftalen.

Perioderapporter

Det er en forudsætning for udbetaling af støtte at der rapporteres til Energinet. 

Perioderapportering gennemføres i henhold til projektaftalen og skal indeholde en kort faglig redegørelse i forhold til projektets tidsplan. Når perioderapporten og den økonomiske opgørelse er evalueret og godkendt af Energinet, kan e-faktura sendes til betaling. Perioderapporter offentliggøres ikke af Energinet.

Bemærk at afrapporteringer, inkl. skabeloner, justeres for de enkelte udbud. Du kan hente en tom version af skabelonen til projektøkonomien her.

Projekter støttet fra og med udbud 2014 skal rapportere til Energinet årligt. Årsrapporten følger kalenderåret og indsendes i januar måned. Hent skabelonen til årsrapporten her.

Projekter støttet fra og med udbud 2015 skal perioderapportere i regnskabsarket, samt årsrapportere som beskrevet herover.

Regnskaber skal uploades til ForskEL-portalen.

Læs vejledning til ForskEL portalen her: ForskEL 2017 - The ForskEL Portal - Online procedures.

Slutrapportering

Slutrapportering skal være leveret ved projektets slutdato. Her skal redegøres for de resultater, der er opnået i projektet samt de opstillede mål. Slutrapporten bliver evalueret fagligt af eksterne eksperter. Hent skabelon til slutrapporten her.

Projektholder er ansvarlig for, at projektets 'Data Sheet' på ForskEL-portalen opdateres ved projektets afslutning.

Senest to måneder efter projektets afslutning skal der foreligge et revisorpåtegnet slutregnskab i overensstemmelse med reglerne for påtegning af regnskaber.

Når der foreligger en positiv faglig evaluering samt en revisorpåtegning, betragtes projektet som afsluttet.

Energinet.dk vil derefter offentliggøre slutrapporten på Energiforskningsportalen.

Regler

Som projektholder er du underlagt de regler og retningslinjer, der gælder i forhold til PSO-programmerne samt anden national og EU regulering i øvrigt. Det er den projektansvarlige, som skal sikre, at projektet efterlever gældende regler.

Regelsættet er bilag til kontrakten for projektet.

Det seneste regelsæt kan hentes her. Tidligere regelsæt kan findes i oversigten over tidligere udbud længere nede på siden.

Formidling

Det skal fremgå af projektansøgningen, hvordan projektet har tænkt formidlingen gennemført. Det materiale, der er brugt til formidling, skal sendes til ForskEL-programmet som dokumentation.

Når projektet formidler de opnåede resultater offentligt, skal det anføres, at der modtages PSO-støtte fra ForskEL- henholdsvis ForskVE-programmet.

Hent ForskELs logo her:

ForskEL-logo (jpg).

 

Hent ForskVEs logo her:

ForskVE-logi (jpg)

Fakturering

Det er en forudsætning for udbetaling af støtte at der rapporteres til Energinet.dk. Det gøres periodevist gennem projektets levetid samt ved en afsluttende rapportering.

I kontrakten til projektet findes IO-nummeret, der skal anvendes som reference på den e-faktura, der skal sendes til Energinet ved anmodning om udbetaling.

Kontakt ForskEL-sekretariatet

Tidligere udbud af ForskEL

ForskEL har været udbudt i mange år. I fanerne herunder kan du finde udbud, regelsæt og planen for støtte fra tidligere udbud.

 • ForskEL 2016
 • ForskEL 2016
 • ForskEL 2015
 • ForskEL 2014
 • ForskEL 2013
 • ForskEL 2012
 • ForskEL 2011
 • ForskEL 2010
 • ForskEL 2009
 • ForskEL 2008
 • ForskEL 2007

Tidligere udbud af ForskVE

ForskVE har været udbudt i mange år. I fanerne herunder kan du finde udbud, regelsæt og plan for støtte fra tidligere udbud.

 • ForskVE 2015
 • ForskVE 2015
 • ForskVE 2014
 • ForskVE 2013
 • ForskVE 2012
 • ForskVE 2011
 • ForskVE 2010
 • ForskVE 2009
 • ForskVE 2008