Energiø Bornholm

Bornholm skal være energiø og dermed opsamlingssted for grøn strøm fra havvindmøller i Østersøen. På øen skal strømmen omformes til jævnstrøm , som kan transporteres over lange afstande i sø- og landkabler. I første omgang er der planer om elforbindelser til Sjælland og Tyskland. Men på sigt kan der blive tale om elforbindelser til flere lande i Østersø-regionen . Energiø Bornholm kan dermed blive centrum for en meget stor udbygning af havvind i Østersøen i de kommende årtier.

Landskab og arkitektur - workshop 2

Vær med når Energinet holder den anden workshop om landskabelig indpasning af Energiø Bornholm den 2. februar på Bornholms Højskole.

Tilmeld dig workshoppen her
Landanlæg Bornholm

Landanlæg Bornholm

Se planområder og tidsplan

Landanlæg på Sjælland

Landanlæg på Sjælland

Se planområder og tidsplan

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar

om landanlæg for Energiø Bornholm

Nyheder om energiøer

Nyheder om energiøer

Nyheder om energiøer

Projektet

Det er politisk besluttet at etablere 3 GW havvindmøller i Østersøen syd for Bornholm. Via et omformeranlæg på Bornholm skal den grønne strøm forbindes til Sjælland og Tyskland.

Energinet er bygherre for de eltekniske anlæg og kabler, som skal binde strøm fra havvindmøllerne sammen med det danske elnet og sende strøm til Tyskland. 

Frem mod etablering arbejder Energinet med at udvikle og planlægge tekniske løsninger samt forberede indkøb af de omfattende kabelanlæg, eltekniske komponenter, mv.

Energinet samarbejder med tyske 50Hertz om forberedelsen af en fælles hybrid elforbindelse mellem Danmark og Tyskland via Energiø Bornholm. 

Læs Energinets business case for Energiø Bornholms elinfrastruktur. Den giver interesserede et billede af den samfundsøkonomiske værdi af energiøens elinfrastruktur og hvilken konkret løsning, som er den fortrukne. 

Projektledelse

Miljøvurdering på Bornholm og Sjælland

Inden Energinet kan få tilladelse til at bygge de el-anlæg, der er en vigtig del af Energiø Bornholm skal konsekvenserne af projektet for miljøet vurderes - en såkaldt Miljøkonsekvensvurdering. For stationerne ved Solhøj og Bornholm, samt kablerne der forbinder de stationer er Miljøstyrelsen myndighed.

På Bornholm vil de nye elanlæg bestå af nedgravede elkabler og en ny højspændingsstation på det sydlige Bornholm. Kablerne vil ikke være synlige i landskabet, da de netop graves ned. Der vil dog være få brugsrestriktioner efter de er lagt - i et bælte på ca. 7 meter, hvor jorden kan dyrkes, men ikke med afgrøder med dybe rødder. Ved kyst og under sårbar natur, fx. vandløb laves underboringer - altså små tunneler - hvor kables føres igennem, så man undgår at grave oppefra.

På Sjælland vil de nye el-anlæg bestå af nedgravede elkabler, eventuelt forstærkninger af det eksisterende højspændingsnet og en ny højspændingsstation, der kobler strømmen fra Energiø Bornholm til det danske højspændingsnet (400 kV) på Sjælland.

Både på Bornholm og på Sjælland vil højspændingsstationerne være såkaldte omformerstationer, der kan omforme strømmen fra jævnstrøm til vekselstrøm og omvendt.

Miljøvurdering
Miljøstyrelsen afholder i forbindelse med miljøkonsekvensvurderingen af el-anlæggene til Energiø Bornholm to høringsfaser, henholdsvis 1. og 2. offentlighedsfase. 1. offentlighedsfase er en idefase der ligger tidligt i processen, hvor alle interesserede kan sende ideer og forslag. 1. offentlighedsfase afholdes fra 4. november til 5. december 2022.

Efter 1. offentlighedsfase udarbejdes en miljøkonsekvensrapport, som belyser alle væsentlige miljøkonsekvenser af projektet. I begyndelsen af 2024 sendes miljøkonsekvensrapporten, samt et udkast til en miljøtilladelse i høring i den 2. offentlighedsfase. Herefter behandles høringssvar, hvorefter miljøtilladelsen kan gives midt i 2024. I begge offentlighedsfaser inviterer Energinet og Miljøstyrelsen til borgermøder, hvor man kan høre mere om projektet og få svar på sine spørgsmål.

Læs mere om miljøvurderingen af Energiø Bornholm på Miljøstyrelsens hjemmeside

Miljø og planlægning

Sådan kan omformerstationen se ud

Vi har her illustreret, hvordan en omformerstation kan komme til at se ud på Bornholm og på Sjælland. Landskabet er et tilfældigt sted i Danmark.

Højreklik på billedet og vælg 'åbn billede på ny fane', hvis du vil se billedet mere tydeligt. 

 

Se flere visualiseringer af anlæg her. 

Fakta om landanlægget

Det viste anlæg er det mulige anlæg til at håndtere 3 GW på Bornholm (den største stiplede kasse) samt det sandsynlige anlæg til at modtage en del af strømmen fra Energiø Bornholm på Sjælland (den mindste stiplede kasse).

Energinet vurderer, at planarealet til etablering af højspændingsstation på den sydlige del af Bornholm forventes ved 3 GW at udgøre ca. 90 hektar. Det samlede pladskrav i terrænet kan variere, fordi landskabets karakter på det endelige sted betyder noget for arealkrav for afskærmning ved hjælp af beplantning mv. De mest markante bygninger i anlægget vil være ca. 25 meter høje. Det forventes, at landanlægget skal sende strøm til Danmark og Tyskland, hvor også flere lande i fremtiden kan modtage strøm fra Energiø Bornholm.

Anlægget på Sjælland kan nogenlunde sammenlignes i størrelse med det omformeranlæg, der er ved at blive bygget i Revsing i Vejen Kommune – dette anlæg vil komme til at fylde ca. 50 hektar inkl. beplantning, regnvandsbassiner mm.