Feltundersøgelser til Energiø Nordsøen går nu i gang

Som en del af forberedelserne til Energiø Nordsøen foretager Energinet miljøundersøgelser i Jylland. Breve er nu sendt til lodsejere i området.

Energiø Nordsøen er nu så langt, at Energinet inden længe går i gang med feltundersøgelser af plante- og dyrelivet i vandhuller, søer, åer, moser, enge, levende hegn, bevoksninger mv. Breve er derfor sendt ud for at fortælle lodsejere, at deres ejendom ligger indenfor undersøgelsesområdet, og at de indenfor kort tid kan få besøg af biologer, som skal registrere naturtilstanden på udvalgte matrikler.

Lodsejerne bor nemlig i et område, hvor der muligvis skal etableres jordkabler eller omformerstation.

Hensyn til natur og mennesker
Feltundersøgelserne laves for at tage størst muligt hensyn til natur, miljø og omkringboende, og kortlægningen vil også være en vigtig del af grundlaget til myndighedsgodkendelsen af landanlæg i forbindelse med Energiø Nordsøen.

I første omgang undersøger Energinet et større område, end der i sidste ende vil være brug for, og den endelige placering af kabler og højspændingsstation bliver fastlagt senere.

Feltundersøgelserne vil foregå i perioden fra 6. marts til medio september 2023.

Grøn strøm fra Nordsøen
Energiø Nordsøen skal indsamle energi fra omkringliggende havvindmøller, som kan anvendes i Danmark, eksporteres til udlandet og anvendes til PtX og anden innovation.

Øen i Nordsøen kommer til at bestå af en kunstig inddæmmet ø og platforme, som forbindes med søkabler til Jyllands vestkyst. I Jylland vil de nye anlæg komme til at bestå af nedgravede kabler fra Gammelgab i Varde Kommune og frem til det eksisterende 400 kV-net ved Revsing Station i Vejen Kommune samt en ny omformerstation ved Revsing, der kobler strømmen fra Energiø Nordsøen til højspændingsnettet i Jylland.  

Kommer vi forbi din ejendom?
På kortet herunder kan du se, om din ejendom er en del af undersøgelsesområdet.

Klik for at åbne et stort kort 

Kontakt os
Berørte lodsejere modtager et brev fra Energinet med mere information om feltundersøgelserne. Skulle du som lodsejer ikke modtage et brev fra Energinet i løbet af uge 7 - eller har du spørgsmål til feltundersøgelserne, er du velkommen til at kontakte os (kontakt til højre).

Læs mere om energiøerne: 

På Energinet om energiøerne  

På Energistyrelsen om energiøerne 

kontakt

Se også: Miljøvurdering af plan for Energiø Nordsøen (SMV)

På et online møde den 6. september 2022 fortalte Energistyrelsen og Energinet om den planlagte miljøvurdering af planen for Energiø Nordsøen og høringsmuligheder senere i processen - både for hav- og landanlæg. 

Se onlinemødet og læs mere på Energistyrelsen (ENS.dk)