Visualisering af omformerstationen på Bornholm.

Energiø Bornholm - Landanlæg på Bornholm

Energinet skal bygge en omformerstation på Bornholm, der skal opsamle strømmen fra havvindmøllerne, omforme den til jævnstrøm og sende den videre til Sjælland og Tyskland. Udover omformerstationen skal Energinet også etablere kablet mellem Bornholm og Sjælland.

Supplerende høring for Bornholm

Miljøstyrelsen afholdt i november og december 2022 den første offentlige høring om Energiø Bornholm. På baggrund af de høringssvar der er kommet, har Energinet foretaget en række ændringer i projektet. Derfor afholder Miljøstyrelsen en supplerende høring fra 8. til 25. juni 2023.

Her kan du se kort over kabelbælterne og stationsområdet på Bornholm. Du kan søge på din adresse i feltet øverst til venstre. Klik her for at åbne et stort kort

Østlig placering af omformerstation

Energinet arrangerede en række workshops fra december 2022 til marts 2023, hvor Bornholmerne kunne give deres input til udformning og indpasning af den kommende omformerstation. I den forbindelse præsenterede Energinet i marts et samlet areal på 107 hektar, som vi har søgt Bornholms Regionskommune om at udarbejde en lokalplan for. Det blev offentliggjort til et arrangement den 20. marts. Høringsmaterialet er nu indskrænket til at omfatte den østlige stationsplacering.

Bemærk at det område, der miljøvurderes, er større end lokalplanområdet på 107 hektar da områder til midlertidig arbejdsplads og evt. jorddepot også skal miljøvurderes. Der er dog ingen ændringer i Energinets placering af stationen eller lokalplanområdet. Du kan se et oplæg til placering af stationen og lokalplanområdet længere nede på siden.

Område til kabel indsnævres til fem kabelbælter

Fordi Energinet har indgået en aftale om at tilslutte Energiø Bornholm til Tyskland, er der kun behov for at miljøvurdere et kabelsystem. Kablet til Tyskland vil være omfattet af en separat miljøvurdering.

Samtidig indsnævres det store bruttoområde til kabelføring til fem kabelruter, der løber fra kysten og ind til det kommende stationsområde.

Samtidig inkluderes kabelanlæg på Bornholm til vindmølleparkerne i projektet, og antallet af landkabler øges derfor med op til samlet set ni kabler på land på de op til fem kabelbælter.

Energinet er i dialog med de lodsejere, der kan få et kabel gravet ned på deres jord.

Høring

Den supplerende høring holdes fra den 8. juni til og med den 25. juni 2023.

Du kan se hele høringsmaterialet, læse mere og sende dit høringssvar på Miljøstyrelsens hjemmeside

Kontakt

Landanlægget

Energinet skal bygge en omformerstation, der skal opsamle og omforme strømmen fra havvindmøllerne, så den kan sendes effektivt videre til Sjælland og Tyskland.

Udkast til layout og indpasning af omformerstationen på Bornholm.
billede: det tekniske areal på Bornholm.

Selve det tekniske areal bliver omkring 52 hektar stort. Det samlede anlæg inkl. beplantning, adgangsveje, regnvandssøer mm. bliver 107 hektar stort. Anlægget indeholder blandt andet:

  • Tilslutning af havvindmøllerne (vinder af udbuddet skal opføre og ejer det tekniske anlæg).
  • 400 kV-station – her samles alt strømmen fra vindmøllerne og transformeres op i spænding. Stationen opføres som et lukket gasisoleret anlæg.
  • Omformere – her omformes den vekselstrøm, som vindmøllerne laver til jævnstrøm, som kan sendes effektivt over store afstande.
  • DC brydere – bryderne sikrer, at energiøen hurtigt og fleksibelt kan sende strømmen derhen, hvor forbruget er. På sigt kan nye forbindelser til andre lande eller energiøer også tilsluttes.
  • Lager- og servicebygninger – der er brug for en række støttefunktioner i den daglige drift af stationen.

Det tekniske design af stationen er ikke endeligt fastlagt. Det fastlægges i forbindelse med, at Energinet udbyder opgaven og laver en aftale med en leverandør.

Udover selve stationen skal Energinet også installere jævnstrømskabler til Sjælland og til Tyskland. Ruten for kabelføring på land er ikke endeligt fastlagt. Den fastlægges i forbindelse med udarbejdelsen af miljøkonsekvensvurderingen af projektet.

Kontakt

Landskab og arkitektur

Visualisering af vådområdet mellem bygningerne i omformerstationen.

Den kommende omformerstation bliver et stort og markant byggeri på Bornholm. Det er vigtigt for Energinet, at stationen kommer til at genere naboerne mindst muligt og passer godt ind i landskabet.

Derfor har Energinet valgt at inddrage bornholmerne i arbejdet med at udforme og indpasse omformerstationen i landskabet. Sammen med vores arkitekter på opgaven, Arkitema, valgte vi at invitere alle interesserede til to workshops, hvor deltagerne har kunne høre mere om, hvordan en omformerstation er opbygget, samt hvilke rammer og begrænsninger der er, når man skal bygge et el-teknisk anlæg.

Deltagerne kunne også høre mere om landskabet syd for Aakirkeby. Arkitema har på de to workshops præsenteret en række inspirerende eksempler fra andre lignende byggerier, hvor der er arbejdet med blandt andet facader, indpasning i landskabet og beplantning. Borgerne har undervejs i processen kunne komme med deres input til ønsker og bekymringer, som er blevet samlet ind og indarbejdet. Det endelige oplæg til udformning af anlægget blev præsenteret den 20. marts 2023.

Planlægning

Før stationen på Bornholm kan opføres, skal Bornholms Regionskommune lave et tillæg til kommuneplanen og en lokalplan for området. Bornholms Regionskommune har indledt arbejdet med at udarbejde et kommuneplantillæg. Energinet har nu ansøgt Bornholms Regionskommune om at udarbejde en lokalplan for omformerstationen.
Læs mere om kommuneplanen på Bornholms Regionskommunes hjemmeside.

Tidsplan lokalplan og kommuneplan

   
Marts 2023 Ansøgning om lokalplan til Bornholms Regions Kommune
  Igangsættelse af lokalplan
  Udarbejdelse af planforslag og miljørapport
Forår 2024 Godkendelse af planforslag og miljørapport
Forår 2024  Offentlig høring
Juni 2024 Endelig vedtagelse af planer og offentliggørelse

Forventet tidsplan – kan blive ændret.

Miljøvurdering

Energiø Bornholm er et stort projekt, der omfatter både de elektriske anlæg og havvindmølleparkerne. Energiø Bornholm skal igennem flere miljøvurderinger, før projektet kan etableres.

Energistyrelsen er myndighed for miljøvurdering af den samlede plan for Energiø Bornholm. De er også myndighed for de senere miljøkonsekvensvurderinger (VVM) af havvindmølleparkerne, som opføres af vinderne af udbuddet af havvindmølleparkerne

Hvorimod Miljøstyrelsen er myndighed for miljøvurderingen (VVM) af Energinets del af projektet, der består af landanlæggene på Bornholm og Sjælland, samt kablerne der forbinder de to stationer.

Miljøstyrelsen indledte i november 2022 miljøvurderingen af Energi Bornholm. I den forbindelse afholdt de den første af to høringer, 1. offentlighedsfase, hvor alle interesserede kunne sende et høringssvar. Energinet forventer, at der holdes en supplerende høring i april 2023. Efter den indledende høring går Energinet i gang med at udarbejde en såkaldt miljøkonsekvensrapport, der belyser alle potentielle konsekvenser for miljøet. Her skal Energinet redegøre for, hvordan vi vil afværge mulige konsekvenser.

Når miljøkonsekvensrapporten er klar, sendes den i høring i 2. offentlighedsfase, sammen med et udkast til miljøtilladelsen. Herefter behandles høringssvar inden Miljøstyrelsen giver tilladelse til projektet (§25-tilladelse).

Tidsplan miljøvurdering

   
Nov-dec 2022 1. Offentlighedsfase
Forår 2023 Supplerende høring
Feb 2024 2. offentlighedsfase
Juli 2024 Miljøtilladelse

Forventet tidsplan – kan blive ændret

Kontakt

Tilslutning til det bornholmske elnet

Bornholms Regionskommune ønsker, at Energiø Bornholm tilsluttes elnettet på Bornholm, så øens beboere kan få en sikker forsyning af grøn strøm. Det er en kompliceret teknisk opgave at tilslutte en meget stor produktionskilde som energiøen med et relativt lille forbrugsområde, som Bornholm.

Det er faktisk ikke gjort noget andet sted i verden. Derfor har Energinet behov for at finde en teknisk løsning, der kan sikre Bornholm høj forsyningssikkerhed. Energinet er i gang med at lave en business case, der belyser de tekniske løsninger og de økonomiske konsekvenser heraf. Business casen forventes klar i 2024, hvor der kan træffes en beslutning om investeringen.

Læs mere om arbejdet med at tilkoble det bornholmske elnet her