Energiø Bornholm - landanlæg på Sjælland

Energiøens landanlæg på Sjælland vil bestå af nedgravede landkabler, evt. forstærkninger af det eksisterende elnet på 400 kV-niveau og en omformerstation med tilslutning til det eksisterende elnet på 400 kV-niveau.

Supplerende høring for Sjælland

Miljøstyrelsen afholdt i november og december 2022 den første offentlige høring om Energiø Bornholm. På baggrund af de høringssvar der er kommet, har Energinet foretaget en række ændringer i projektet. Miljøstyrelsen inviterede til en supplerende høring fra 8. juni til og med 25. juni 2023.

Her kan du se kort over kabelbælterne og stationsområdet på Bornholm. Du kan søge på din adresse i feltet øverst til venstre. Klik her for at åbne et stort kort

Ny placering af omformerstation

På baggrund af høringssvar og dialog med Høje Taastrup kommune ændrer Energinet placeringen af stationsområdet på Sjælland til en nordøstlig placering op ad jernbanen, ringvejen og transportcenteret. Stationen ligger optimalt placeret ved de eksisterende luftledninger, som skal tilsluttes omformerstationen. Det tekniske anlæg bliver på omkring 18 hektar og det samlede anlæg inkl. landskabelig indpasning bliver på omkring 50 hektar. Selve området, der er omfattet af miljøvurderingen, er på 103 hektar, da der også er afsat plads til overgangsmaster, der forbinder de eksisterende luftledninger med omformerstationen. Energinet er i kontakt med de lodsejere, der bliver påvirket af den nye placering, samt de nærmeste naboer.

Søkablerne føres i land ved Karlstrup Strand

Det oprindelige høringsmateriale omfattede to mulige punkter, hvor kablerne fra Energiøen kunne føres i land på Sjælland. Fordi Energinet har indgået en aftale om at tilslutte Energiø Bornholm til Tyskland, er der kun behov for at miljøvurdere et kabelsystem. Energinet har valgt Karlstrup Strand som det mest optimale punkt at føre kablerne i land. Vallø Strand og kabelruten herfra tages ud af projektet. Fordi der kun etableres et kabelsystem, reduceres bredden på kabelruten.

Høring

Den 8. juni til og med den 25. juni 2023 inviterede Miljøstyrelsen til supplerende høring.

Du kan se hele høringsmaterialet, læse mere og sende dit høringssvar på Miljøstyrelsens hjemmeside

Åbent Hus

I forbindelse med den supplerende høring inviterede Energinet til Åbent Hus, hvor alle interesserede var velkomne til at komme forbi og høre mere om projektet, miljøvurderingen og den supplerende høring. 

Åbent Hus blev afholdt mandag den 12. juni 2023 Kl. 15-19

Thon Partner Hotel Høje Taastrup, Carl Gustavs Gade 1, 2630 Taastrup

 

Kontakt

Landanlægget på Sjælland

Energinet skal opføre en omformerstation, der kan tager imod strømmen fra Energiø Bornholm og omforme den fra jævnstrøm til vekselstrøm, som kan sendes videre i det sjællandske elnet ud til forbrugerne.

Kort over områder, der er udpeget til stationen ved Solhøj.

Stationen placeres inden for det grønne areal, mens overgangsmaster placeres i det gule areal. 

Selve det tekniske areal bliver omkring 18 hektar stort. Det samlede anlæg inkl. beplantning, adgangsveje, regnvandssøer mm. bliver 50 hektar stort. Anlægget indeholder blandt andet:

  • Omformere – her omformes den jævnstrømmen fra Energiøen til vekselstrøm, som kan sendes videre i elnettet.
  • 400 kV gasisoleret station - tilslutter energiøen til det eksisterende elnet. 
  • Lager- og servicebygninger – der er brug for en række støttefunktioner i den daglige drift af stationen.
  • Overgangsmaster - Energiøen skal tilsluttes de eksisterende 400 kV-luftledninger. Det sker via overgangsmaster, som placeres i det områder, der er markeret med gult.

Det tekniske design af stationen er ikke endeligt fastlagt. Det fastlægges i forbindelse med, at Energinet udbyder opgaven og laver en aftale med en leverandør. Placeringen af stationen fastlægges i forbindelse med at der udarbejdes et landsplandirektiv for stationen, som bliver plangrundlaget.

Udover selve stationen skal Energinet også installere jævnstrømskabler fra Bornholm til Sjælland. Kabelsystemet består af fire kabler, som graves ned. Kablerne føres i land ved Karlstrup Strand og løber omkring 8 km til stationen ved Solhøj.

Kontakt

Miljøvurdering

Energiø Bornholm er et stort projekt, der omfatter både de elektriske anlæg og havvindmølleparkerne. Energiø Bornholm skal igennem flere miljøvurderinger, før projektet kan etableres.

Energistyrelsen er myndighed for miljøvurdering af den samlede plan for Energiø Bornholm. De er også myndighed for de senere miljøkonsekvensvurderinger (VVM) af havvindmølleparkerne, som opføres af vinderne af udbuddet af havvindmølleparkerne

Hvorimod Miljøstyrelsen er myndighed for miljøvurderingen (VVM) af Energinets del af projektet, der består af landanlæggene på Bornholm og Sjælland, samt kablerne der forbinder de to stationer.

Miljøstyrelsen indledte i november 2022 miljøvurderingen af Energi Bornholm. I den forbindelse afholdt de den første af to høringer, 1. offentlighedsfase, hvor alle interesserede kunne sende et høringssvar. Energinet forventer, at der holdes en supplerende høring i april 2023. Efter den indledende høring går Energinet i gang med at udarbejde en såkaldt miljøkonsekvensrapport, der belyser alle potentielle konsekvenser for miljøet. Her skal Energinet redegøre for, hvordan vi vil afværge mulige konsekvenser. I juni 2023 holdt Miljøstyrelsen en supplerende høring, fordi der var foretaget en række væsentlige ændringer. Læs mere om den supplerende høring her

Når miljøkonsekvensrapporten er klar, sendes den i høring i 2. offentlighedsfase, sammen med et udkast til miljøtilladelsen. Herefter behandles høringssvar inden Miljøstyrelsen giver tilladelse til projektet (§25-tilladelse).

Tidsplan miljøvurdering

   
Nov-dec 2022 1. Offentlighedsfase
Juni 2023 Supplerende høring
Feb 2024 2. offentlighedsfase
Juli 2024 Miljøtilladelse

Forventet tidsplan – kan blive ændret

Kontakt

Spørgsmål og svar

Energiø Bornholm er ved at blive planlagt. Energinet skal som bygherre finde frem til de bedst egnede placeringer af kabler og el-anlæg på land. Det vil ske i samarbejde med berørte kommuner og borgere. Her på siden kan du finde svar på spørgsmål om de specifikke el-anlæg, der skal etableres i forbindelse med Energiø Bornholm.

Få svar på dine spørgsmål her
Dialog og planlægning

Dialog og planlægning

Planlægning af anlægsprojekter og inddragelse af naboer og lodsejere.

Anlægsarbejde

Anlægsarbejde

Læs om vores generelle fremgangsmåde, når vi etablerer el- og gasanlæg.

Aftaler og erstatning

Aftaler og erstatning

Læs mere om erstatning, kompensation, ekspropriation, køb og salg af ejendomme

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar

om landanlæg for Energiø Bornholm