KABELLÆGNING AF 150 KV LUFTLEDNINGER MELLEM FRAUGDE OG ODENSE SYDØST

Energinet erstatter 150 kV luftledninger med kabler i jorden på en cirka syv kilometer lang strækning mellem transformerstationerne i Fraugde og Odense Sydøst

Kort over projektområdet

Klik på illustrationen for at se et detaljeret kort over det planlagte projektHVAD SKAL DER SKE?

Energinet har besluttet at erstatte 150 kV luftledninger med elkabler i jorden på en knap syv kilometer lang strækning mellem transformerstationerne i Fraugde og Odense Sydøst. Luftledningerne er fra 1973 og vil inden for få år være udtjente. Desuden er der behov for øget kapacitet på strækningen, da elforbruget i Odenses omegn forventes at stige de kommende år. Projektet er i tråd med den politiske aftale fra 2020, som skal sikre færre luftledninger og flere elkabler i jorden.

HVAD ER PLANEN?

Nye elkabler bliver lagt i jorden mellem Fraugde og Odense Sydøst.

Transformerstationerne i Fraugde og Odense Sydøst bliver opgraderet inden for de nuværende rammer, så de kan håndtere nyt kabel. Stationsanlægget Lindved Å er ikke længere i brug og fjernes derfor i samme ombæring.

Når det nye elkabel er i drift, fjernes luftledningerne, master og fundamenter mellem Fraugde og Odense Sydøst.

HVOR SKAL KABLERNE LIGGE?

Energinet er med stort fokus på miljøet og under hensyntagen til lodsejere og naboer i området i gang med at udarbejde et forslag til linjeføringen. Se kortet herover.

HVORDAN ER FORLØBET?

De berørte lodsejere har modtaget et brev med posten med en orientering om projektet og invitation til informationsmøde i december 2021. Efterfølgende har Energinet kontaktet alle lodsejere direkte med henblik på at aftale et møde, hvor forslaget til ledningstraceet kan blive gennemgået på den konkrete ejendom. På mødet har Energinet samlet bemærkninger og kommentarer til den foreslåede linjeføring. På sigt vil Energinet gerne indgå aftale med de berørte lodsejere om placering af jordkablet.

OVERORDNET TIDSPLAN FOR PROJEKTET

Energinet har afventet Miljøstyrelsens screeningsafgørelse, og projektet har derfor været i venteposition i en periode. Miljøstyrelsen har i januar 2023 afgjort, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Tidsplanen herunder er herefter opdateret.

TIDSPLAN 

November 2021 Lodsejere, der kan blive berørt af projektet, modtager brev fra Energinet.
1. december 2021 Informationsmøde for lodsejere.
December 2021 - januar 2022 Energinet afholder 1. lodsejermøde med de lodsejere, der berøres af linjeføringen for nyt jordkabelanlæg.
2. kvartal 2022-
1. kvartal 2023
Miljøstyrelsen sagsbehandler projektet.
9. januar 2023 Miljøstyrelsen har truffet afgørelse.
Februar - marts 2023

2. lodsejermøde og indgåelse af aftaler med lodsejere, der berøres af nyt jordkabelanlæg.

Marts - april 2023 Arkæologiske forundersøgelser.
September 2023 Underboringer og forberedelse til kabellægning.
Oktober - november 2023 Kabellægning.
December 2023 Idriftsættelse af kabel.
1. kvartal 2024 Luftledningerne tages ned.

 

LÆS MERE - SÆRLIGT FOR LODSEJERE

SÅDAN PLANLÆGGER VI EN LINJEFØRING

SÅDAN INDGÅR VI AFTALER OM ELKABLER PÅ PRIVAT EJENDOM

SÅDAN LÆGGER VI KABLER

SÅDAN HÅNDTERER VI DRÆN

 

Eksempel på master og ledninger, som skal fjernes

Har du luftledninger på din jord, som skal fjernes?

Har du master på din jord, som skal fjernes, vil en medarbejder fra Energinet aftale et møde på din ejendom for at informere dig nærmere om arbejdet og for at drøfte adgangsforhold med dig.

Masterne og fundamenterne forventes at blive fjernet i 2. halvår 2023.

Hvis arbejdet medfører afgrødetab eller giver skader på din jord, vil du modtage erstatning.

Projektinformation

Projekttype

Forskønnelser i transmissionsnettet

Projektstatus

?

Godkendt

Region

Fyn

Godkendende instans

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Kontakt