Kattegat II

Kattegat II er navnet på en potentiel havvindmøllepark, der er en del af regeringens ambition om at løsrive os fra fossil energi og derved sikre vores fremtidige grønne energiforsyning.

Foruden Kattegat II er også 2 andre havområder udpeget som egnede til havvindmøller : Nordsøen I og Kriegers Flak II. 

MereHavvind_Kattegat

Grøn strøm fra Kattegat

Havvindmøllerparken i Kattegat II skal placeres 15-30 km ud for Jyllands østkyst. Anlægget på havet udgøres bl.a. af havvindmøller, transformerplatforme og søkabler, mens anlægget på land, som gør det muligt at få den grønne strøm ud til forbruger og virksomheder, vil udgøres af nedgravede kabler, højspændingsstationer og eventuelle nødvendige netforstærkninger.

Energinet har fået til opgave at udføre forundersøgelserne af anlæggene til havs, samt at forberede etablering af nettilslutningspunkter på land for projektet, og det arbejde er allerede i gang. Hvem havvindmølleparkerne konkret skal opføres af, afgøres efter udbudsproces af Energistyrelsen.

Det er vigtigt at bemærke, at der endnu ikke er truffet nogen politisk beslutning vedr. placeringen og de nærmere udbudsrammer for havvindmølleparken.

Hensyn til natur og miljø

Inden der kan gives tilladelser til etableringen af havvindmølleparken i Kattegat, skal der gennemføres
en omfattende miljøvurderingsproces af selve planen, og efterfølgende af de konkrete projekter.

Der skal gennemføres en lang række forundersøgelser, dvs. havbundsundersøgelser, meteorologiske undersøgelser, undersøgelser for fugle, fisk, havpattedyr m.m. Miljøundersøgelserne skal sikre, at der kan opnås de rette tilladelser til, at anlæggene kan etableres jf. gældende love og regler.

På kortet herover kan du se det område, hvor vi foretager vores undersøgelser:

Resultaterne af undersøgelserne vil blive offentliggjort, så de selskaber, som vil byde på at etablere havvindmølleparkerne, er bekendt med forholdene og de mulige risici, og kan tage de nødvendige hensyn. Kortlægningen er også en vigtig del af grundlaget til myndighedsproces og godkendelse i forbindelse med etableringen.

Innovationsmuligheder

Planen for Kattegat II giver koncessionsvinderen mulighed for at installere Power-to-X (PtX) anlæg eller andre innovationsteknologier i forbindelse med havvindmølleparkerne.

Power-to-X gør det muligt at omdanne vedvarende energi fra sol og vind til grøn brint og andre klimarigtige brændstoffer. Med de store ressourcer Danmark har inden for havvind, kan Danmark opnå en nøglerolle indenfor fremtidens produktion-, lagring- og anvendelse af grønne brændstoffer, og det er derfor vigtigt allerede nu at begynde at indtænke, hvordan energiinfrastrukturen skal udvikles for at understøtte nye Power-to-X forsyningskæder.

Andre innovationsteknologi kan f.eks. være batterianlæg eller datacentre i forbindelse med havvindmølleparkerne. Det kan ske på havet og/eller på land.

Inddragelse

Energistyrelsen og Energinet ønsker at inddrage alle interessenter og øvrige interesserede så tidligt som muligt i processen. Derfor blev der gennemført en idéhøring, for at få forslag eller ideer til miljøvurderingen af planen for Kattegat II – særligt til de miljøforhold, der bør analyseres og belyses.

Idéhøringen løb over en periode på cirka fire uger – fra mandag d. 6 marts til 31. marts 2023.

Som en del af idéhøringsfasen afholdt Energistyrelsen og Energinet et drop-in møde.

Det gjorde vi den 21. marts 2023 på Kysthotellet i Grenå, Kystvej 26, 8500 Grenå fra kl. 15-18.30.

 

Kontakt