Nyt 400 kV elkabel mellem Landerupgård og Revsing

Energinet etablerer en ny elforbindelse mellem Kolding og Vejen som forstærker det østjyske elnet.

Linjeføring over Landerupgaard-Revsing

Klik på illustrationen for at se et detaljeret kort over linjeføringen.

Baggrund for projektet

Energinet skal bygge en ny 400 kV-kabelforbindelse mellem højspændingsstation Landerupgård nordøst for Kolding og højspændingsstation Revsing ved Vejen. Som et led i den grønne omstilling er det Energinets opgave løbende at renovere og udbygge det danske elnet. Det sker for at sikre, at grøn strøm kan transporteres fra vindmøller og solceller til forbrugerne.

En ny forbindelse mellem Landerupgård og Revsing vil sikre en bedre sammenhæng mellem den stigende produktion af vedvarende energi i Nordsøen og forbrugerne i Østjylland og på Fyn. Forbindelsen er med til at aflaste en flaskehals i det østjyske elnet. Den er samtidig nødvendig for forsyningssikkerheden, når Energinet i de kommende år skal vedligeholde højspændingsnettet mellem Århus og Åbenrå.

Projektbeskrivelse

Forbindelsen etableres som to nedgravede 400 kV-kabelsystemer hele vejen mellem de to stationer. Der vil derfor kun være få synlige tegn på forbindelsen, efter den er bygget.

Der skal i alt anlægges omkring 27 km kabel mellem de to stationer. Station Landerupgård er fuldt udbygget, og der er derfor behov for at udvide stationsarealet, hvor kablet skal forbindes til stationen. På stationen i Revsing er vi i gang med at undersøge om kablet kan tilsluttes på de eksisterende anlæg.

Vi har brug for at undersøge projektområdet

 

Energinet forsøger altid at vælge en linjeføring og placering og udvidelse af stationer i vores projekter, der tager størst muligt hensyn til natur og miljø, bebyggelse, by- og erhvervsudvikling, anden infrastruktur med mere. Samtidig skal vi tage anlægstekniske hensyn og minimere omkostningerne for forbrugerne.

Vi er i øjeblikket i gang med at fastlægge linjeføringen. Derfor har vi brug for at se nærmere på forskellige steder mellem de to stationer for at vurdere landskab, natur og andre forhold, der kan have indvirkning på linjeføringen. Derfor skriver vi ud til lodsejere på de områder vi gerne vil undersøge for at informere om besigtigelserne. Besigtigelserne foregår til fods og varer de fleste steder ikke mere end en times tid.

Du modtager du et brev fra os, hvis din ejendom bliver berørt af projektet.

Informationsmøde

Energinet har holdt et informationsmøde for lodsejere i maj måned. Her fortalte vi mere om baggrunden for projektet, hvordan vi planlægger linjeføringen, indgår aftaler med lodsejeren og hvordan anlægsarbejdet udføres. Læs mere om informationsmødet og se præsentationen fra mødet

Lodsejermøder

Hvis projektet berører din ejendom, vil Energinet lave en aftale med dig om placering af elkablet på din ejendom. Som lodsejer vil du modtage erstatning for den begrænsning, som et elkabel medfører på din jord. Desuden får du erstatning for afgrødetab, strukturskader på jorden og midlertidige ulemper i forbindelse med anlægsarbejdet.

Du vil som lodsejer blive kontaktet af vores lodsejerforhandler i august måned, som vil aftale et møde med dig. Her kan I sammen gennemgå planer på din ejendom, og lodsejerforhandleren kan få information om særlige forhold, der kan have indflydelse på projektet.

Miljøscreening

Kabelforbindelser på 400 kV-niveau miljøvurderes ved en såkaldt miljøscreening. Når Energinet har talt med de lodsejere, vi forventer bliver berørt af linjeføringen, sender vi en såkaldt screeningsansøgning til Miljøstyrelsen, der er myndighed på miljøvurderingen. Miljøstyrelsen tager stilling til, om projektet kan have en væsentlig påvirkning af miljøet.

Hvis det vurderes, at der ikke er en væsentlig påvirkning af miljøet, træffer Miljøstyrelsen afgørelse om, at det ansøgte projekt ikke er VVM-pligtigt.

Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside

Forventet tidsplan

Tidspunkt   Aktivitet 
 April 2022  Besigtigelse af projektområdet
 Maj 2022 Informationsmøde for lodsejere
 1.-2. kvartal 2023     Møder med lodsejere
December 2022- 4. kvartal 2023 Miljøscreening af projektet
 2.-3. kvartal 2023  Indgåelse af aftaler med lodsejerne
 3.-4. kvartal 2023   Anlægsarbejdet på højspændingsstation Landerupgård begynder
 2. kvartal 2024  Anlægsarbejdet på elkablet begynder
 3. kvartal 2024    Anlægsarbejdet på højspændingsstation Revsing begynder
 3. kvartal 2026  Anlægsarbejdet afsluttes og forbindelsen sættes i drift

Tidsplanen er foreløbig og kan blive ændret undervejs.

Projektinformation

Projekttype

400 kV Netudbygning og netforstærkning

Projektstatus

?

Godkendt

Region

Østjylland

Godkendende instans

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Forventes i drift

Kontakt