Nordsøen I

Nordsøen I er navnet på det område for potentielle havvindmølleprojekter,  der er en del af regeringens ambition om at løsrive os fra fossil energi og derved sikre vores fremtidige grønne energiforsyning. 

Foruden Nordsøen I er også 2 andre havområder udpeget som egnede til havvindmøller: Kattegat II og Kriegers Flak II. 

Grøn strøm fra Nordsøen

Havvindmølleparkerne i Nordsøen 1 skal bidrage til produktion af grøn energi til vores elforbrug. I første omgang skal der etableres tre parker som vil producere i omegnen af 3.000 MW, der tilsluttes elnettet, dvs. nok til at forsyne mere end 3 millioner husstande årligt.

Projekterne i Nordsøen 1 er derfor en vigtig komponent i den grønne omstilling af vores energisystem, og er med til at elektrificere ikke bare Danmarks men også Europas fremtid. En fremtid, hvor et markant øget strømforbrug skal være baseret på vedvarende energikilder.  

Havvindmøllerparkerne i Nordsøen 1 skal placeres 20-80 km ud for Jyllands vestkyst. Anlæggene på havet udgøres bl.a. af havvindmøller, transformerplatforme og søkabler, mens anlæggene på land, som gør det muligt at få den grønne strøm ud til forbruger og virksomheder, vil udgøres af nedgravede kabler, højspændingsstationer og eventuelle nødvendige netforstærkninger.

Energinet har fået til opgave at udføre forundersøgelserne af anlæggene til havs, samt at forberede etablering af nettilslutningspunkter på land for projektet, og det arbejde er allerede i gang. Hvem havvindmølleparkerne konkret skal opføres af, afgøres efter udbudsproces af Energistyrelsen.

Hensyn til natur og miljø

Forundersøgelserne herunder miljøvurdering laves for at tage størst muligt hensyn til den eksisterende natur, miljø og dyreliv i det udvalgte område, både til lands og til vands. Samtidig skal vi sikre opstillerne et godt indblik i, hvor det er hensigtsmæssigt at etablere de enkelte møller og kabler ift. f.eks. havbundsforhold.

Forundersøgelserne på havet omfatter derfor blandt andet undersøgelser af havbunden, men også analyser af vind-, bølge- og miljøforhold, som kan have betydning for mulighederne for at etablere havvind i området. Vi undersøger og kortlægger også forholdene for fugle, fisk, havpattedyr m.m. i området.

På kortet herover kan du se det område, hvor vi foretager vores undersøgelser:

Resultaterne af undersøgelserne vil blive offentliggjort, så de selskaber, som vil byde på at etablere havvindmølleparkerne, er bekendt med forholdene og de mulige risici, og kan tage de nødvendige hensyn. Kortlægningen er også en vigtig del af grundlaget til myndighedsproces og godkendelse i forbindelse med etableringen.

Innovationsmuligheder

I første fase af etableringen af Nordsøen 1 forventes der at etablerer anlæg til produktion af ’helt almindelig’ grøn strøm fra havvind op til 3.000 MW. Men i projektbeskrivelsen og i ambitionerne for det, er det også skrevet ind at man planlægger for muligheden for såkaldte innovationsanlæg – herunder Power-to-X (PtX) anlæg og andre innovationsanlæg.

Power-to-X gør det muligt at omdanne vedvarende energi fra sol og vind til grøn brint og andre klimarigtige brændstoffer. Med de store ressourcer Danmark har inden for havvind på Nordsøen, kan Danmark opnå en nøglerolle indenfor fremtidens produktion-, lagring- og anvendelse af grønne brændstoffer, og det er derfor vigtigt allerede nu at begynde at indtænke, hvordan energiinfrastrukturen skal udvikles for at understøtte nye Power-to-X forsyningskæder.

Planen for Nordsøen 1 giver desuden mulighed for, at koncessionsvinderen installerer anden innovationsteknologi (f.eks. batterianlæg eller datacentre) i forbindelse med havvindmølleparkerne. Det kan ske på havet og/eller på land.

Inddragelse af alle interesserede

Energistyrelsen og Energinet ønsker at inddrage alle interessenter og øvrige interesserede så tidligt som muligt i processen. Det er derfor besluttet at gennemføre en idéhøring, hvor vi meget gerne hører fra dig, hvis du har forslag eller ideer til miljøvurderingen af planen for Nordsøen 1 – særligt til de miljøforhold, der bør analyseres og belyses. Vi hører også meget gerne, hvis du har viden om lokale miljøforhold, der bør tages i betragtning.

Idéhøringen løb over en periode på cirka fire uger – fra mandag d. 6 marts til 31. marts 2023.

Som en del af idéhøringsfasen afholdt Energistyrelsen og Energinet et drop-in møde. Det gjorde vi 23. marts 2023 på Nymindegab Kro, Vesterhavsvej 327, 6830 Nørre Nebel.