KABELLÆGNING AF 132KV LUFTLEDNINGER PÅ SYDSJÆLLAND OG ETABLERING AF NY 132KV HØJSPÆNDINGSSTATION ØST FOR HASLEV

Energinet kabellægger hovedparten af 132 kV luftledningerne på en 22 kilometer lang strækning, og elnettet forstærkes

132kV luftledning set fra Rødebrovej mellem Fensmark og Haslev

132kV luftledning set fra Rødebrovej mellem Fensmark og Haslev – luftledningen demonteres, og masterne bliver taget ned.

HVAD SKAL DER SKE?

Energinet har besluttet at igangsætte et projekt på Sydsjælland. Vi udskifter både eksisterende anlæg og etablerer nye anlæg til el-transmission. Projektet omfatter:

  • Etablering af nyt dobbelt kabelsystem i jorden fra Haslev til Spanager (vest for Køge). Det erstatter 132kV luftledninger mellem Fensmark (ved Næstved), Haslev og Spanager.
  • Etablering af ny 132kV højspændingsstation øst for Haslev by som erstatning for eksisterende 132kV højspændingsstation i Haslev by.
  • Etablering af nyt kabelanlæg fra ny højspændingsstation øst for Haslev by til Vordingborg.
  • Demontering af 132kV luftledninger mellem Fensmark, Haslev og Spanager.
  • Demontering af Energinets del af 132kV højspændingsstation i Haslev by.

Kort Spanager-Haslev-Vordingborg
Klik på illustrationen for at se et detaljeret kort over linjeføringen for det nye kabel.


BAGGRUND FOR PROJEKTET

Projektet sættes i gang, fordi en række eksisterende anlæg er udtjente. Det gælder132kV luftledninger mellem Fensmark, Haslev og Spanager samt 132kV højspændingsstation i Haslev by. Derudover etableres et nyt kabel mellem Haslev og Vordingborg som et led i en samlet plan for udbygning af el-transmissionsnettet på Sydsjælland, Lolland og Falster. Projektet skal understøtte et øget behov for at transportere strøm fra vedvarende energikilder i nordgående retning på Sjælland. 

HVAD ER PLANEN?

Klima-, Energi og Forsyningsministeren har i september 2022 godkendt, at projektet sættes i gang. Herefter arbejder Energinet med projektering og miljøvurdering af anlæg samt med at indgå aftaler med lodsejere om placering af elkabler på privat ejendom. Anlægsarbejdet forventes at gå i gang i begyndelsen af 2025. De nye elkabler og den nye højspændingsstation øst for Haslev forventes i drift fra foråret 2026.

 

 TIDSPLAN
September 2022 Klima-, Energi og Forsyningsministeren godkender projektet (§4 godkendelse). 
Marts 2023

Informationsmøder for berørte lodsejere - 8. marts hos DGI Vordingborg og 9. marts på Dalby Hotel.
Individuelle møder med alle berørte lodsejere går i gang.

Andet kvartal 2023 Energinet sender ansøgning om VVM-tilladelse til Miljøstyrelsen.
Tredje kvartal 2023 Energinet kontakter berørte lodsejere for at træffe nærmere aftale om 1. lodsejermøde.
Tredje kvartal 2024

Energinet forventer at modtage afgørelse fra Miljøstyrelsen.

Fjerde kvartal 2024 Energinet har indgået aftaler med alle berørte lodsejere om placering af elkabler på deres ejendom.
Fjerde kvartal 2024  Lokale museer foretager arkæologiske undersøgelser for at afklare, om der er væsentlige fortidsminder i arbejdsområderne. 
Første kvartal 2025 Anlægsarbejdet går i gang.
April 2026 Nye elkabler og ny højspændingsstation øst for Haslev by går i drift.
Juni 2026  Energinet begynder at tage luftledninger ned og sløjfe sin del af højspændingsstationen i Haslev by.
Første kvartal 2027 Afslutning af projektet.HVOR SKAL KABLERNE LIGGE?

Energinet har med stort fokus på miljøet og under hensyntagen til lodsejere og naboer i området udarbejdet et forslag til linjeføringen. Detaljeret kort offentliggøres senere.

Masterne og ledningerne her (i den røde cirkel) ved Terslev uden for Haslev er blandt dem, der senere bliver fjernet. Master og ledninger til venstre i billedet bliver ikke fjernet.

HVORDAN ER FORLØBET?

Første opgave i projektet er at begynde de tekniske og miljømæssige undersøgelser af projektområdet. Det sker med henblik på fastlægge forslag til elkablernes linjeføring mellem Spanager, Haslev og Vordingborg.

Derefter vil Energinet invitere lodsejere og øvrige lokale interessenter til informationsmøde om projektet, hvor vi vil gennemgå forslag til linjeføring og projektets tidsplan. Vi gennemgår også processen for, hvordan vi indgår aftaler om placering af elkabler på privat ejendom. I løbet af første halvår 2023 vil alle berørte lodsejere få besøg af Energinet, med henblik på at indgå aftale om placering af elkabler på deres ejendom.

Parallelt med dette forbereder og indsender Energinet ansøgning om VVM-tilladelse til projektet til Miljøstyrelsen. Når Energinet har modtaget tilladelsen fra Miljøstyrelsen, og der er indgået aftaler med lodsejere, kan anlægsarbejdet sættes i gang.

Forventningen er, at anlægsarbejdet kan sættes i gang i løbet af første kvartal 2025. Nye elkabler og ny højspændingsstation øst for Haslev by forventes i drift fra foråret 2026. Når de nye anlæg er i drift, begynder vi at fjerne 132kV luftledningerne mellem Spanager, Haslev og Fensmark samt Energinets del af 132kV højspændingsstationen i Haslev by.

 

LÆS MERE - SÆRLIGT FOR LODSEJERE

SÅDAN PLANLÆGGER VI EN LINJEFØRING

SÅDAN INDGÅR VI AFTALER OM ELKABLER PÅ PRIVAT EJENDOM

SÅDAN LÆGGER VI KABLER

Projektinformation

Projekttype

132/150 kV kabelhandlingplan

Projektstatus

?

Godkendt

Region

Sydsjælland

Godkendende instans

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Forventes i drift

Kontakt