Kabellægning af 132 kV luftledninger i Nordsjælland

Energinet erstatter de to 132 kV luftledninger mellem Stasevang vest for Hørsholm og Teglstrupgård vest for Helsingør med kabler i jorden.

Status på projektet

Energinet har, med hjemmel i den lov der hedder paragraf 4 i lov om Energinet, opstartet projektet.

Som en naturlig del af vores projekt, har vi indsendt en miljøscreeningen til Miljøstyrelsen. Det betyder, at vi har forholdt os til, om projektet vil påvirke en række (af Miljøstyrelsen oplistede) miljøkriterier væsentligt, og hvilke forholdsregler vi i så fald vil tage – hvordan vil vi f.eks. bortskaffe jord eller passe på vandløbet i en bæk?

Vi indsendte miljøscreeningsrapporten medio 2021, men har endnu ikke modtaget en afgørelse. Vi kan ikke gå videre med projektet, før afgørelsen er truffet. Vi giver naturligvis besked, så snart afgørelsen foreligger, så vi kan informere om, hvordan og hvornår anlægsarbejdet  vil blive udført.

Kort over projektet

TRYK PÅ KORTET, HVIS DU VIL SE ET DETALJERET KORT MED PROJEKTOMRÅDET FOR KABLERNE.

 

Hvad skal der ske

Energinet har besluttet at erstatte de to 20 km lange 132 kV luftledninger mellem Stasevang og Teglstrupgård med kabler i jorden.

Baggrunden er, at luftledningerne, som er henholdsvis 65 og 56 år gamle, har opbrugt deres levetid.

Hvorfor kabler

Når Energinet lægger kabler i stedet for at sætte nye luftledninger op, er det fordi kabler på netop denne strækning bidrager med elektriske egenskaber, som er værdifulde, hvis et af 400 kV kablerne til Sverige er ude af drift. I denne situation er elforsyningen af Østdanmark særligt afhængig af 132 kV kablerne til Sverige, og det er en af de afgørende faktorer for valget af en kabelløsning.

Desuden står luftledningerne på dele af strækningen lige op og ned ad de 400 kV luftledninger, der skal erstattes med kabler som en del af forskønnelsesprojekt ”Kongernes Nordsjælland”. Dermed bidrager en kabelløsning både til forsyningssikkerheden og generel forskønnelse af området.

Hvornår fjernes luftledningerne

Når de to 132 kV kabelsystemer er etableret, vil Energinet fjerne de gamle 132 kV master og ledninger.

Hvor skal kablerne ligge

Efter dialog med lodsejerne har Energinet udarbejdet et endeligt forslag til linjeføring. Hvor kablerne krydser motorvejen er der endnu ikke taget endelig stilling til linjeføringen. Efter ønske fra lodsejerne er linjeføringen lagt i transportkorridoren, hvor det er muligt.

 

Overordnet tidsplan for projektet

   
December 2020        Energinet holdt indledende dialogmøde med lodsejere.
Forår 2021

 Energinet forhandlede aftaler med de lodsejere, der bliver berørt af linjeføringen for kablet.

 

 2021 -

Energinet har afsendt en miljøscreeningsanmeldelse til Miljøstyrelsen. Energinet afventer en afgørelse på anmeldelsen.

Hvordan og hvornår anlægsarbejdet kan udføres, vil blive planlagt så snart afgørelsen foreligger.

Har du en af de to 132 kilovolt luftledninger på din jord?

Har du master på din jord, som skal fjernes, vil en medarbejder fra Energinet i løbet af 2024 aftale et møde på din ejendom for at informere dig nærmere om arbejdet og for at drøfte adgangsforhold med dig.

Hvis arbejdet medfører afgrødetab eller giver skader på din jord, vil du modtage erstatning.

Projektinformation

Kontakt