Sådan bygger vi luftledninger

Filmen og teksten her på siden beskriver, hvordan vi bygger en 400 kV-luftledning, der er baseret på en såkaldt rørmast.

Filmen og teksten her på siden beskriver, hvordan vi bygger en luftledning, der er baseret på en såkaldt rørmast. Den nye 400 kV-ledning Endrup-Idomlund og Endrup-grænsen bliver baseret på en nyudviklet gittermast, som sættes på en anden type fundament end det, der vises i filmen. Se en visualisering af masten herunder.

Visualisering af 400 kV luftledning

FORBEREDELSE AF ANLÆGSARBEJDET

Før anlægsarbejdet går i gang, skal der laves jordbundsundersøgelser alle de steder, masterne skal placeres. Energinet hyrer et firma, der har det nødvendige udstyr til at foretage boringerne ned til ca. 20 meters dybde. Inden boringerne går i gang bliver den enkelte grundejer kontaktet for at træffe aftale om adgang. Jordbundsundersøgelserne skal bruges til at beregne størrelse og udformning af fundamenter for masterne.

I god tid før selve anlægsarbejdet går i gang, besøger en repræsentant fra Energinet hver enkelt grundejer. Her drøftes de særlige forhold, der gør sig gældende på ejendommen, så vi kan tage de nødvendige hensyn under anlægsarbejdet, aftale adgangsveje til tunge maskiner m.m.

ARKÆOLOGISKE FORUNDERSØGELSER

Inden Energinet graver i jorden, skal der udføres arkæologiske forundersøgelser i et omfang, som bestemmes af de lokale museer. Det er de lokale museer, som udfører undersøgelserne.
De arkæologiske forundersøgelser foregår ved, at muldlaget fjernes, hvor der for eksempel skal graves ud til et fundament. Herefter undersøger arkæologerne jorden.

FÆLDNING AF HEGN OG SKOV

Der må ikke være høje træer under højspændingsledninger, og derfor er det nødvendigt at fjerne enkelttræer og dele af skove og plantager, hvor luftledningen kommer til at gå. Træerne vil blive fjernet i et relativt bredt bælte, så risikoen for, at træer kan vælte ind i ledningen, minimeres.

Der kan være restriktioner fra myndighederne for, hvornår træer må fældes, fordi der skal tages hensyn til for eksempel ynglende fugle. Derfor kan der være behov for at fælde træer lang tid før, at anlægsarbejdet går i gang.

ETABLERING AF MIDLERTIDIGE KØREVEJE

De store kraner og lastbiler med tung last kræver, at der bliver lavet midlertidige køreveje til arbejdspladserne. De midlertidige veje etableres med stålplader (køreplader), som også mindsker strukturskader på jorden.

Det er især under arbejdet med fundamenter og montage af master, at der skal anvendes store og tunge maskiner, og hvor der er behov for brede veje. Under den senere montage af ledninger er der ikke behov for så mange køreplader.

Vi forsøger at minimere antallet af køreplader ved at tilrettelægge anlægsarbejdet mest hensigtsmæssigt. Det kan betyde, at de midlertidige veje vil blive fjernet - for nogle måneder senere at blive etableret igen.

FUNDAMENTER TIL MASTER

Fundamenter kan blive lavet på flere måder. Hvis der anvendes rørmaster, vil de fleste fundamenter blive lavet med monopæle, der er meget store rør, der bankes ca. 15 meter ned i jorden.

Ved store knækmaster eller ved brug af master med gitterstruktur vil der blive anvendt traditionelle betonfundamenter.

MONTAGE AF MASTER

Mastedelene køres på store lastbiler via de midlertidige køreveje ud til fundamenterne, hvor de samles. Masten rejses ved hjælp af en stor mobilkran.

Højspændingsmast rejses

MONTAGE AF LEDNINGER

Isolatorerne skaber en afstand mellem de strømførende ledninger og masten. Som navnet siger, skaber de en elektrisk isolation, så man kan røre masterne uden at få stød. Isolatorerne hænges på masterne enten i forbindelse med mastemontagen eller umiddelbart forud for montage af ledningerne.

For enden er hver isolator hænges 3 hjul, som de tre ledninger (eller ledere), der kommer til at hænge i hver isolator, kan trækkes hen over. Forud for denne operation trækkes der for-liner ud, som er placeret i en række spil. For-linerne trækkes ud ved hjælp af specialmaskiner, der kører på larvefødder, så de kan køre hen over markerne uden at lave dybe spor. For-linerne føres op over de monterede hjul i isolatorerne ved hver mast.

Når for-linerne er ført 5-6 km frem, bindes de til kraftige trækwirer, som trækkes med tilbage af spillene med for-linerne. Trækwirerne er kraftige stålwirer, der kan klare et stort træk. Når træk-wirerne er trukket ud, bindes disse til de ledninger, der skal fastgøres til isolatorerne i masterne, og som senere skal føre strømmen. Ledningerne består af aluminium. I nogle ledningstyper er den inderste kerne en stålwire.

Når ledningerne er på plads, bliver de reguleret til, så de hænger med det rigtige nedhæng. Derefter fjernes hjulene, og ledningerne bliver fastgjort til isolatorerne, hvorefter der bliver monteret afstandsholdere mellem de tre ledere ude i hvert enkelt spænd. Afstandsholderne bevirker, at ledningerne ikke slår sammen, men bliver holdt i en indbyrdes afstand på 40 cm.

Ledninger fastgøres fra en lift

Når ledningerne monteres, er det nødvendigt at komme ud til hver mast med en lift. Montørerne skal op til hver enkelt isolator for at montere klemmer og fastgøre ledningerne.
Når afstandsholdere mellem ledningerne monteres, anvendes normalt en specialdesignet platform, der kan køre på/hænge i ledningerne.

Få meter fra hver isolator monteres typisk nogle svingningsdæmpere. De skal dæmpe de vibrationer, der er i ledningerne, hvilket betyder, at ledningerne kan holde i væsentligt længere tid.

LEDNINGSSYSTEMER

400 kV luftledninger anlægges oftest med to ledningssystemer. Et ledningssystem kan be-tragtes som en hel højspændingsforbindelse. De to ledningssystemer er altså to selvstændige forbindelser, som er samlet på én masterække. Hvis det er nødvendigt at udføre reparationsarbejde på ét af ledningssystemerne, vil det andet ledningssystem normalt fortsat være i drift. Derfor skal de to systemer være sikkert adskilt fra hinanden.

 Normalt vil det ene ledningssystem udgøres af ledningerne på den ene side af masten, og det andet ledningssystem vil udgøres af ledningerne på den anden side af masten.

Luftledningssystem 

Hvert system har tre faser. I hver isolator hænger de ledninger, der hører til en bestemt fase i det aktuelle system. På 400 kV luftledninger er der 2 eller 3 ledninger i hver fase. Samlet set er der således 2 systemer med tre faser, og hver fase har 3 ledninger. Det giver i alt 2x3x3=18 ledninger. Dertil kommer de to øverste ledninger, som er direkte forbundet til masten. Disse to ledninger beskytter mod lynnedslag og vil under højspændingsfejl føre det meste af fejlstrømmen, så den ikke løber i jorden. I alt skal der således udtrækkes 20 ledninger.

NEDTAGNING AF LUFTLEDNINGER

Når luftledninger skal fjernes, kan det ske på forskellige måder, afhængigt af om ledningen går hen over marker eller er tæt på boliger og haver.
Ledningerne fires ned, klippes op i passende stykker og rulles op, hvorefter de køres bort for at kunne smeltes om og genanvendes.
Masterne væltes eller tages ned med kran, hvorefter de klippes i stykker, læsses på lastbil og køres bort til omsmeltning og genanvendelse.

ERSTATNING FOR TAB AF AFGRØDER

Under anlægsarbejdet noterer Energinet hvilke afgrøder, der er på markerne, og hvor stort et område med afgrøder, der bliver helt eller delvist ødelagt under arbejdet.
Når arbejdet er afsluttet, kontakter Energinet igen den enkelte grundejer for at opgøre og aftale erstatning for tab af afgrøder og eventuelle strukturskader på jorden forårsaget af anlægsarbejdet.

HVEM UDFØRER ARBEJDET?

 

Det er ikke medarbejdere fra Energinet, som udfører arbejdet, men derimod entreprenørfirmaer, som Energinet har valgt på baggrund af udbud af opgaverne.

OPLEVER DU PROBLEMER MED ANLÆGSARBEJDET?

Hvis du oplever, at entreprenørerne ikke lever op til de aftaler, du har indgået med Energinet, eller du på andre måder har bemærkninger til arbejdet på din ejendom, beder vi dig kontakte

Energinet på tlf. 70 10 22 44.

Vi vil herefter kontakte den aktuelle entreprenør og få belyst og opklaret sagen.

Kontakt