Sådan planlægger vi linjeføringen af kabler, luftledninger og gasrør

Placeringen af kabler, luftledninger og gasrør skal tage hensyn til mange så mange interesser som muligt.

Når Energinet planlægger et nyt højspændingskabel, en ny luftledning eller et gasrør, er der mange hensyn der skal tages. Linjeføringen skal optimeres ud fra et teknisk og økonomisk synspunkt, og hensynet til borgere i området vejer tungt. Samtidig er der en lang række andre hensyn, som indgår i planlægningen – blandt andet naturen, landskabet, kulturhistorie og anden planlægning, der kan kollidere med anlægget.

Projektområdet defineres

Energinet starter med at definere et projektområde, som er væsentligt bredere end det område, som et kabel eller en luftledning fylder.

Projektområdet definerer vi først og fremmest ved at kigge på kort over området. På kortene kan vi blandt andet se, hvor der er beboelsesejendomme, fredede områder og natur- og kulturhistoriske forhold, som vi skal tage hensyn til. Vi undersøger også, om de berørte kommuner har planer for områderne. Er vi i tvivl, fx om jordbunden er egnet til kabler, tager vi ud og kigger på forholdene. 

Energinet inviterer også borgerne i lokalområdet til at komme med informationer, der kan få indflydelse på kablets eller luftledningens placering. Det kan fx være oplysninger om hoveddræn, planer om nye staldbygninger eller viden om lokale interesser i forhold til natur, friluftsliv og lignende. Dialogen kan blandt andet finde sted på borgermøder, som Energinet inviterer til.

Miljøundersøgelser af projektområdet

Før vi kan lave et forslag til, hvor kablet, luftledningen eller gasrøret skal placeres inden for projektområdet, foretager vi en række grundige tekniske og miljømæssige undersøgelser af projektområdet.

Hvis Miljøstyrelsen har vurderet, at projektet skal miljøvurderes, indgår undersøgelserne i miljøkonsekvensvurderingen. Undersøgelsernes karakter afhænger af projektet og projektområdet. Fx kan der være beskyttede dyre- og plantearter, der skal undersøges og tages hensyn til.

I forbindelse med miljøvurderingen har borgerne to gange mulighed for at komme med forslag og indsigelser til projektet, nemlig i det der kaldes første og anden offentlighedsfase. 

Forslag til linjeføring

Når Energinet har gennemført undersøgelserne og har modtaget kommentarer fra borgerne, fastlægger vi i samarbejde med myndighederne det område, hvor kablet, luftledningen eller gasrøret skal placeres, der tager hensyn til så mange interesser som muligt.

Forslaget til linjeføring præsenteres for de grundejere, som får anlægget på deres jord.

Endelig linjeføring

Hvis grundejerne kommer med væsentlige oplysninger, der har betydning for kablets eller luftledningens placering, er det muligt at finjustere linjeføringen.

I særlige tilfælde kan det også ske, at linjeføringen må ændres senere hen, hvis de lokale museer støder på væsentlige arkæologiske fund. Før Energinet går i gang med anlægsarbejdet, undersøger arkæologer nemlig jorden for at sikre, at vigtige historiske levn ikke bliver ødelagt.

Kontakt

Miljøvurdering (VVM)

Læs om miljøvurderinger hos Miljøstyrelsen