Bornholms kyst ved et af de punkter, hvor kablerne fra vindmøller og forbindelserne til Sjælland og Tyskland muligvis kan føres i land.

Energiø Bornholm

Bornholm skal være en energiø, som opsamler store mængder grøn strøm fra havvindmøller i Østersøen. På øen skal strømmen omformes til jævnstrøm, som kan transporteres over lange afstande. I første omgang til Sjælland og Tyskland og på sigt til flere lande i Østersø-området. Energiø Bornholm kan dermed blive centrum for en meget stor udbygning af havvind i Østersøen i de kommende årtier.

Om Energiø Bornholm

Oversigt over Energiø Bornholm.

Folketinget har besluttet at etablere Energiø Bornholm. Energiø Bornholm er et pionerprojekt inden for den grønne omstilling. Energiøen giver mulighed for at udnytte det store potentiale for vindenergi i Østersøen. 

Med Energiø Bornholm opstilles 3 GW havvindmøller i Østersøen syd for Bornholm. Strømmen fra vindmøllerne opsamles og omformes til jævnstrøm i en omformerstation på Bornholm, som forbindes med elkabler til Sjælland og Tyskland.

Energinet er bygherre for de el-tekniske anlæg og kabler, som skal binde strømmen fra havvindmøllerne sammen med det danske elnet og sende strøm til Tyskland. Energinet arbejder med at udvikle og planlægge tekniske løsninger samt forberede indkøb af de omfattende kabelanlæg, el-tekniske komponenter med mere, inden arbejdet kan begynde.

Energinet samarbejder med Tysklands TSO, 50Hertz, om forberedelsen af en fælles elforbindelse mellem Danmark og Tyskland via Energiø Bornholm.

Det er Energistyrelsen, der afholder udbuddet af havvindmølleparken, som opføres af vinderen.

Det skal vi bygge:

  • En omformerstation på Bornholm syd for Aakirkeby. Den skal modtage strøm fra vindmøllerne og omforme den til jævnstrøm, som kan sendes over store afstande. I første omgang sendes strømmen til Sjælland og Tyskland, men stationen bliver forberedt til flere forbindelser.
  • En omformerstation ved Solhøj på Sjælland. Den skal modtage strøm fra Bornholm og omforme den til vekselstrøm, der kan sendes videre i elnettet på Sjælland.
  • 209 km søkabel og 31 km landkabel til Sjælland. Kablerne skal føre strømmen fra Energiø Bornholm til omformerstationen ved Solhøj.
  • 130 km søkabel til Tyskland. Kablerne etableres af Energinets tyske samarbejdspartner 50Hertz.
  • En omformerstation i Tyskland. Omformerstationen opføres af Energinets tyske samarbejdspartner 50Hertz.

Kontakt

Business case

Energinets business case for Energiø Bornholms elinfrastruktur giver beslutningstagere og andre interesserede et billede af den samfundsøkonomiske værdi af energiøens elinfrastruktur og hvilken konkret løsning, som er den foretrukne.

Læs business casen her

Se også: 50Hertz og Energinet samarbejder om en fælles elforbindelse

50Hertz og Energinet arbejder for en fælles hybrid elforbindelse mellem Danmark og Tyskland via Energiø Bornholm.

Læs om samarbejdet her

Bornholm

Energinet skal opføre en omformerstation på det sydlige Bornholm, der skal opsamle og omforme strømmen fra vindmøllerne, så den kan sendes videre til forbrugerne på Sjælland og i Tyskland.

Landanlæg Bornholm

Sjælland

På Sjælland skal Energinet bygge en ny omformerstation i Høje Taastrup, samt 31 km kabel på land. Den nye station omformer strømmen fra energiøen, så den kan sendes videre i det Sjællandske elnet.

Landanlæg Sjælland

Miljøvurdering

Inden Energinet kan få tilladelse til at bygge de el-anlæg, der er en vigtig del af Energiø Bornholm, skal konsekvenserne af projektet for miljøet vurderes – også kaldet en miljøvurdering.

En miljøvurdering skal belyse alle væsentlige påvirkninger af miljøet fra de el-anlæg, som er en del af Energiø Bornholm. Miljøvurderingen laves i flere dele. Der laves en miljøvurdering af hele planen for Energiø Bornholm - her er Energistyrelsen myndighed. Læs mere om miljøvurdering af planen for Energiø Bornholm

Udover den overordnede miljøvurdering laves der en miljøvurdering af de forskellige dele af projektet, herunder Energinets anlæg. Der laves også en vurdering kablet til Tyskland og en af vindmølleparkerne, når der er fundet en vinder af udbuddet.

Miljøstyrelsen er myndighed for miljøvurderingen af Energinets stationer ved Høje Taastrup og Bornholm, samt kablerne der forbinder dem.

En miljøvurdering starter med en såkaldt første offentlighedsfase. Her inviteres alle interesserede med at komme med deres idéer til, hvad en miljøvurdering skal belyse. Miljøstyrelsen har afholdt første offentlighedsfase om Energiø Bornholm i november og december 2022.

Efter første offentlighedsfase igangsættes arbejdet med at lave en såkaldt miljøkonsekvensrapport, der danner grundlag for Miljøstyrelsens vurdering af projektet. Det er Energinet og vores rådgivere, der udarbejder miljøkonsekvensrapporten.

I juni 2023 holdt Miljøstyrelsen en supplerende høring, fordi der var foretaget en række væsentlige ændringer, herunder placering af stationen ved Høje Taastrup på Sjælland og udpegning af kabelruter på Bornholm.

Arbejdet med rapporten forventes afsluttet i efterår 2024, hvorefter miljøkonsekvensrapporten og udkast til miljøtilladelse sendes i høring i 2. offentlighedsfase. Efter 8 ugers høring behandles høringssvarene, inden Miljøstyrelsen efter planen kan udstede en miljøtilladelse til projektet i slutningen af 2024.

Læs mere om miljøvurderingen af Energiø Bornholm på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Kontakt

Tidsplan

   
2022-2024 Miljøvurdering og tilladelser
2022-2025 Forundersøgelser og arkæologi
2023-2025 Udbud og aftaler
2025-2030 Anlægsarbejde stationer og kabler

*Forventet tidsplan – ændringer kan forekomme

Spørgsmål og svar

Energiø Bornholm er ved at blive planlagt. Energinet skal som bygherre finde frem til de bedst egnede placeringer af kabler og el-anlæg på land. Det vil ske i samarbejde med berørte kommuner og borgere. Her på siden kan du finde svar på spørgsmål om de specifikke el-anlæg, der skal etableres i forbindelse med Energiø Bornholm.

Få svar på dine spørgsmål her