Havplan og havstrategi skal sikre et godt havmiljø i Danmark

Havplanen er i høring indtil d. 30. september 2021. Sammen med mål og indsatser i den danske havstrategi skal havplanen blandt andet bidrage til, at Danmark kan høste grøn energi fra havvind og samtidigt ”passe godt på naturen og miljøet i havet”, som det hedder i Søfartsstyrelsens Havplanredegørelse fra marts 2021.

I havplanen udpeges bestemte områder til udvikling af vedvarende energi, natur- og miljøbeskyttelsesområder, råstofindvinding, søtransport, CO2-lagring, mv. 
Havplanen er den første helhedsorienterede planlægning for det samlede danske havareal, og den præsenteres og debatteres ved syv regionale møder i hele landet i juni 2021. 

Energiøer en væsentlig brik i havplanen
Forslaget til Danmarks havplan skal gennemføre et EU-direktiv om rammer for maritim fysisk planlægning i dansk lovgivning, og energiøerne er en væsentlig brik:  ”Med havplanen udlægges en væsentlig del af havarealet til vedvarende energi, så der er plads til etablering af de nye havvindmølleparker og verdens første energiøer”, hedder det i Havplanredegørelsen, som også slår fast, at Danmark hermed understøtter Europa-Kommissionens strategi for vedvarende energi på havet. 

VE_kort

Naturbeskyttede områder stiger til 30 % af Danmarks havareal 
Parallelt med høring af havplanen har den danske regering sendt 13 nye beskyttede områder på havet i høring samt en udpegning af nye fuglebeskyttelsesområder som følge af direktivforpligtelser.
”Med udpegningen af de nye naturbeskyttede områder stiger andelen af danske beskyttede havområder fra at udgøre ca. 19 pct. til at udgøre ca. 30 pct. af Danmarks havareal”, og det skal være med til at opnå en god miljøtilstand i de danske havområder (Havplanredegørelsen). 

VE_havmiljoe_kort

Havmiljøets tilstand i danske havområder 
Danmarks havstrategi II fra 2018 til 2024 er et overvågningsprogram og en lang række indsatser, der skal forbedre miljøtilstanden i danske havområder. Havstrategien bygger på EU’s havstrategidirektiv fra 2008, som er baseret på en økosystembaseret tilgang. ”Det betyder, at den samlede udnyttelse af havet skal være forenelig med en god miljøtilstand. Med andre ord at der er balance mellem beskyttelse og benyttelse af havet”, står der i havstrategien.

Det er ikke alle områder af havmiljøet, som er tilstrækkeligt godt undersøgt til, at miljøtilstanden kan vurderes præcist. Men i havstrategien vurderer Miljøstyrelsen ud fra de foreliggende data, at der ikke er opnået god miljøtilstand for de danske havområder.

God miljøtilstand måles med indikatorer inden for i alt 11 EU-fastsatte emner eller såkaldte deskriptorer, herunder biodiversitet, ikkehjemmehørende arter, havbundens integritet, forurenende stoffer, undervandsstøj mm. 

havmiljoe_infografik

Kontakt

Sameksistens eller samspilsramt?

For tiden udspiller sig en væsentlig offentlig debat om hensyn til energiproduktion og hensyn til natur, miljø og biodiversitet. Er grøn omstilling og miljø en samspilsramt familie, eller er sameksistens mulig?

• Et nyt og vigtigt fuglebeskyttelsesområde i Smålandshavet mellem Sjælland og Lolland-Falster har indtil videre sat en stopper for den kystnære havvindmøllepark Omø Syd, som ellers har været på tegnebrættet i 10 år.

• Den fossile æra lakker mod enden. Det diskuteres nu, om olieplatforme i stedet for at blive fjernet fra Nordsøen, delvist bør blive på havet som kunstige rev. Dette af hensyn til dyrelivet på havbunden, hvor naturlige stenrev mv. er forsvundet hen over årene især som følge af fiskeri med trawl. 

• Anlæggelsen af vindmøller på havet eller solceller på land påvirker miljøet, men kan også forbedre den lokale biodiversitet på stedet. Havvindmøller i form af kunstig rev-dannelse på bunden og solcelleparker gennem forskellige former for naturbeskyttende beplantning af de arealer, hvor solcellepanelerne står. 

• Interesseorganisationer på natur og miljøområdet og udviklere af produktionsanlæg til vedvarende energi har fokus på at få hensyn til grøn energi og hensyn til biodiversitet til at harmonere. Dansk Energi og Wind Denmark har for eksempel netop iværksat et nyt laboratorium, som gennem forskning og test af nye løsninger skal sikre sameksistens mellem natur og solcelle- eller vindmølleparker.