Energiøer tager hensyn til flora, fauna og flagermus

Inden der bygges energiøer og tilhørende havvindmølleparker i Nordsøen eller Østersøen, skal Energinet sikre, at det eksisterende miljø og naturen i områderne bliver påvirket mindst muligt. Derfor er Energinet i fuld gang med indledende forundersøgelser af flora, fauna, havbund og mange andre faktorer i de valgte områder.

Forundersøgelser af natur og miljø

Energinet er i gang med forundersøgelserne til de to danske energiøer.

”Vi er tidligt ude, for vi går grundigt til værks, så energiø-projekterne kan udføres så skånsomt som muligt og med størst mulige hensyn til natur og miljø,” siger Kirsten Qvist Isak, der er Energinets delprojektleder på forundersøgelsesområdet.

Energinet samler informationerne fra forundersøgelserne, som så danner grundlaget for det kommende arbejde med at designe og bygge energiøer, havvindmølleparker og infrastrukturen imellem konstruktionerne.

Natur og miljø skal beskrives
De natur- og miljømæssige faktorer, som skal undersøges ude på havet, har Energinet defineret sammen med Energistyrelsen.

”Vi skal eksempelvis have undersøgt arter på havbunden – det, vi kalder bentisk fauna og flora. Det kan for eksempel ske ved, at man tager undervandsfotos og samler stikprøver op flere steder og undersøger sandet for fremkomster af dyr og planter. Bestanden af havpattedyr skal også studeres, og fordi marsvin kommunikerer via kliklyde, kan de tælles ved hjælp af lydoptagelser fra en bøje på havet;” fortæller Kirsten Qvist Isak.

Flagermus og sæsonbestande
Udover de dyr og planter, vi kender fra havet (den bentiske fauna og flora, havpattedyr, fugle, fisk osv.), dækker undersøgelserne også flagermus. Flagermus lever ellers som bekendt i gamle træer og bygninger, men tidligere erfaringer fra projekter til havs har vist, at flagermus flyver langt ud til havs for at lede efter føde, og derfor kan findes i forbindelse med havvindmølleparker.

Udover flagermusen bevæger mange havdyr sig over store afstande i løbet af et år. De kan bruge et bestemt område til at yngle eller overvintre i eller til at trække igennem, når sæsonerne skifter. Derfor kommer forundersøgelserne til at løbe i lang tid hen over de kommende år, forklarer Kirsten Qvist Isak:

“Det er vigtigt at vi får undersøgt og beskrevet de sæsonmæssige forhold, der er i området. Beskrivelserne bliver vigtige i planlægningen, så der kan tages hensyn til arter på sårbare tidspunkter af deres årscyklus, og påvirkningen dermed bliver minimeret."

Udbudsmaterialerne til forundersøgelserne er sendt ud, og Energinet regner med, at der vælges en rådgivende virksomhed i løbet af sommeren. Til efteråret skal den valgte rådgivende virksomhed så i gang med forundersøgelserne, der vil løbe over de kommende 1-2 år. Det skal ende med en strategisk miljøvurdering (SMV) af planen for energiøerne, som danner grundlag for den efterfølgende miljøvurdering (VVM), der skal udarbejdes for det konkrete projekt med energiøer og havmølleparker.

Figur om miljoeundersoegelser

Kontakt

Modtag nyheder om energiøer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her

Fakta om de kommende miljøundersøgelser

  • De miljø- og naturmæssige undersøgelser startede i efteråret 2021. 

  • Der undersøges faktorer særskilt for både Nordsøen og Østersøen, fordi forholdene er forskellige. 
  • Netop nu finder en kortlægning af de geofysiske forhold i Nordsøen sted, hvor havbunden og jordlagene undersøges med henblik på at beskrive, hvordan fundamenter til eksempelvis vindmøllerne kan etableres med så lidt påvirkning på miljøet som muligt.

  • Læs mere om den geofysiske kortlægning her.