Visualisering af omformerstationen på Bornholm.

Energiø Bornholm - Landanlæg på Bornholm

Energinet skal bygge en omformerstation på Bornholm, der skal opsamle strømmen fra havvindmøllerne, omforme den til jævnstrøm og sende den videre til Sjælland og Tyskland. Udover omformerstationen skal Energinet også etablere kablet mellem Bornholm og Sjælland.

Landanlægget

Energinet skal bygge en omformerstation, der skal opsamle og omforme strømmen fra havvindmøllerne, så den kan sendes effektivt videre til Sjælland og Tyskland.

Udkast til layout og indpasning af omformerstationen på Bornholm.
Billede: Det tekniske areal på Bornholm.

Selve det tekniske areal bliver omkring 53 hektar stort. Det samlede anlæg inkl. beplantning, adgangsveje, regnvandssøer mm. bliver 111 hektar stort. Anlægget indeholder blandt andet:

  • Tilslutning af havvindmøllerne - vinder af udbuddet skal opføre og ejer det tekniske anlæg.
  • 400 kV-station - her samles alt strømmen fra vindmøllerne og transformeres op i spænding. Stationen opføres som et lukket gasisoleret anlæg.
  • Omformere - her omformes den vekselstrøm, som vindmøllerne laver til jævnstrøm, som kan sendes effektivt over store afstande.
  • DC brydere - bryderne sikrer, at energiøen hurtigt og fleksibelt kan sende strømmen derhen, hvor forbruget er. På sigt kan nye forbindelser til andre lande eller energiøer også tilsluttes.
  • Lager- og servicebygninger - der er brug for en række støttefunktioner i den daglige drift af stationen.

Det tekniske design af stationen er ikke endeligt fastlagt. Det fastlægges i forbindelse med, at Energinet udbyder opgaven og laver en aftale med en leverandør.

Udover selve stationen skal Energinet også installere jævnstrømskabler til Sjælland og til Tyskland. Ruten for kabelføring på land er ikke endeligt fastlagt. Den fastlægges i forbindelse med udarbejdelsen af miljøkonsekvensvurderingen af projektet.

Detaljeret kort over projektområde

Her kan du se kort over kabelbælterne og stationsområdet på Bornholm. Du kan søge på din adresse i feltet øverst til venstre. Området der miljøvurderes er markeret med rødt. Lokalplanområdet er markeret med en sort streg. Kabelkorridorerne der også er omfattet af miljøvurderingen er markeret med grønt.

Klik her for at åbne kortet

Kontakt

Landskab og arkitektur

Visualisering af vådområdet mellem bygningerne i omformerstationen.

Den kommende omformerstation bliver et stort og markant byggeri på Bornholm. Det er vigtigt for Energinet, at stationen kommer til at genere naboerne mindst muligt og passer godt ind i landskabet.

Derfor har Energinet valgt at inddrage bornholmerne i arbejdet med at udforme og indpasse omformerstationen i landskabet. Sammen med vores arkitekter på opgaven, Arkitema, valgte vi at invitere alle interesserede til to workshops, hvor deltagerne har kunne høre mere om, hvordan en omformerstation er opbygget, samt hvilke rammer og begrænsninger der er, når man skal bygge et el-teknisk anlæg.

Deltagerne kunne også høre mere om landskabet syd for Aakirkeby. Arkitema har på de to workshops præsenteret en række inspirerende eksempler fra andre lignende byggerier, hvor der er arbejdet med blandt andet facader, indpasning i landskabet og beplantning. Borgerne har undervejs i processen kunne komme med deres input til ønsker og bekymringer, som er blevet samlet ind og indarbejdet. Det endelige oplæg til udformning af anlægget blev præsenteret den 20. marts 2023.

Planlægning

Før stationen på Bornholm kan opføres, skal Bornholms Regionskommune lave et tillæg til kommuneplanen og en lokalplan for området. Energinet har ansøgt Bornholms Regionskommune om at udarbejde en lokalplan for omformerstationen.

Kommunalbestyrelsen besluttede 19. marts 2024 at sende forslag til kommuneplantillæg nr. 20, forslag til lokalplan nr. 152 og tilhørende miljørapport i offentlig høring i perioden 20. marts til 16. juni 2024. Borgermøde blev afholdt den 23. april på Snorrebakken 66 i Rønne. 

Se høringsmaterialet på Bornholm Regionskommunes hjemmeside. 

Tidsplan lokalplan og kommuneplan

   
Marts 2023 Ansøgning om lokalplan til Bornholms Regions Kommune
  Igangsættelse af lokalplan
  Udarbejdelse af planforslag og miljørapport
Forår 2024 Godkendelse af planforslag og miljørapport
Forår 2024  Offentlig høring
Juni 2024 Endelig vedtagelse af planer og offentliggørelse

Forventet tidsplan – kan blive ændret.

Miljøvurdering

Energiø Bornholm er et stort projekt, der omfatter både de elektriske anlæg og havvindmølleparkerne. Energiø Bornholm skal igennem flere miljøvurderinger, før projektet kan etableres.

Energistyrelsen er myndighed for miljøvurdering af den samlede plan for Energiø Bornholm. De er også myndighed for de senere miljøkonsekvensvurderinger (VVM) af havvindmølleparkerne, som opføres af vinderne af udbuddet af havvindmølleparkerne. 

Hvorimod Miljøstyrelsen er myndighed for miljøvurderingen (VVM) af Energinets del af projektet, der består af landanlæggene på Bornholm og Sjælland, samt kablerne der forbinder de to stationer.

Miljøstyrelsen indledte i november 2022 miljøvurderingen af Energi Bornholm. I den forbindelse afholdt de den første af to høringer, 1. offentlighedsfase, hvor alle interesserede kunne sende et høringssvar. Efter den indledende høring går Energinet i gang med at udarbejde en såkaldt miljøkonsekvensrapport, der belyser alle potentielle konsekvenser for miljøet. Her skal Energinet redegøre for, hvordan vi vil afværge mulige konsekvenser. I juni 2023 holdt Miljøstyrelsen en supplerende høring, fordi der var foretaget en række væsentlige ændringer. Læs mere om den supplerende høring her

Når miljøkonsekvensrapporten er klar, sendes den i høring i 2. offentlighedsfase, sammen med et udkast til miljøtilladelsen. Herefter behandles høringssvar, inden Miljøstyrelsen giver tilladelse til projektet (§25-tilladelse).

Tidsplan miljøvurdering

   
Nov-dec 2022 1. Offentlighedsfase
Juni 2023 Supplerende høring
Efterår 2024 2. offentlighedsfase
Ultimo 2024 Miljøtilladelse

Forventet tidsplan – kan blive ændret

Kontakt

Tilkobling til det bornholmske elnet

Bornholms Regionskommune ønsker, at Energiø Bornholm tilsluttes elnettet på Bornholm, så øens beboere kan få en sikker forsyning af grøn strøm. Det er en kompliceret teknisk opgave at tilslutte en meget stor produktionskilde som energiøen med et relativt lille forbrugsområde som Bornholm.

Det er faktisk ikke gjort noget andet sted i verden. Derfor er Energinet i gang med at udvikle en teknisk løsning, der kan sikre Bornholm høj forsyningssikkerhed. Energinet er i gang med at lave en business case, der belyser de tekniske løsninger og de økonomiske konsekvenser heraf. Business casen forventes klar i 2024, hvor der kan træffes en beslutning om investeringen.

Læs mere om arbejdet med at tilkoble det bornholmske elnet her