Energiø Bornholm - landanlæg på Sjælland

Energiøens landanlæg på Sjælland vil bestå af nedgravede landkabler, evt. forstærkninger af det eksisterende elnet på 400 kV-niveau og en omformerstation med tilslutning til det eksisterende elnet på 400 kV-niveau.

Landanlægget på Sjælland

Energinet skal opføre en omformerstation, der kan tager imod strømmen fra Energiø Bornholm og omforme den fra jævnstrøm til vekselstrøm, som kan sendes videre i det sjællandske elnet ud til forbrugerne.

Stationen placeres inden for den hvide markering. De stiplede linjer er veje og stier, der er planlagt i de eksisterende planer. 

Selve det tekniske areal bliver omkring 18 hektar stort. Det samlede anlæg inkl. beplantning, adgangsveje, regnvandssøer mm. bliver 50 hektar stort. Anlægget indeholder blandt andet:

  • Omformere – her omformes den jævnstrømmen fra Energiøen til vekselstrøm, som kan sendes videre i elnettet.
  • 400 kV gasisoleret station - tilslutter energiøen til det eksisterende elnet. 
  • Lager- og servicebygninger – der er brug for en række støttefunktioner i den daglige drift af stationen.
  • Overgangsmaster - Energiøen skal tilsluttes de eksisterende 400 kV-luftledninger. Det sker via overgangsmaster.

Det tekniske design af stationen er ikke endeligt fastlagt. Det fastlægges i forbindelse med, at Energinet udbyder opgaven og laver en aftale med en leverandør. Placeringen af stationen fastlægges endeligt i forbindelse med at der udarbejdes et landsplandirektiv for stationen, som bliver plangrundlaget.

Udover selve stationen skal Energinet også installere jævnstrømskabler fra Bornholm til Sjælland. Kabelsystemet består af fire kabler, som graves ned. Kablerne føres i land ved Karlstrup Strand og løber omkring 8 km til stationen i Høje Taastrup.

Kontakt

Miljøvurdering

Energiø Bornholm er et stort projekt, der omfatter både de elektriske anlæg og havvindmølleparkerne. Energiø Bornholm skal igennem flere miljøvurderinger, før projektet kan etableres.

Energistyrelsen er myndighed for miljøvurdering af den samlede plan for Energiø Bornholm. De er også myndighed for de senere miljøkonsekvensvurderinger (VVM) af havvindmølleparkerne, som opføres af vinderne af udbuddet af havvindmølleparkerne

Hvorimod Miljøstyrelsen er myndighed for miljøvurderingen (VVM) af Energinets del af projektet, der består af landanlæggene på Bornholm og Sjælland, samt kablerne der forbinder de to stationer.

Miljøstyrelsen indledte i november 2022 miljøvurderingen af Energi Bornholm. I den forbindelse afholdt de den første af to høringer, 1. offentlighedsfase, hvor alle interesserede kunne sende et høringssvar. Energinet forventer, at der holdes en supplerende høring i april 2023. Efter den indledende høring går Energinet i gang med at udarbejde en såkaldt miljøkonsekvensrapport, der belyser alle potentielle konsekvenser for miljøet. Her skal Energinet redegøre for, hvordan vi vil afværge mulige konsekvenser. I juni 2023 holdt Miljøstyrelsen en supplerende høring, fordi der var foretaget en række væsentlige ændringer. Læs mere om den supplerende høring her

Når miljøkonsekvensrapporten er klar, sendes den i høring i 2. offentlighedsfase, sammen med et udkast til miljøtilladelsen. Herefter behandles høringssvar inden Miljøstyrelsen giver tilladelse til projektet (§25-tilladelse).

Tidsplan miljøvurdering

   
Nov-dec 2022 1. Offentlighedsfase
Juni 2023 Supplerende høring
Efterår 2024 2. offentlighedsfase
Ultimo 2024 Miljøtilladelse

Forventet tidsplan – kan blive ændret

Kontakt

Planlægning

Før stationen på Sjælland kan opføres skal der laves en plan for området. Planlægningen er efter ønske fra kommunerne overgået til staten. Planlægningen for stationsområdet på Sjælland sker derfor ved et landsplandirektiv som udstedes af ministeren for byer og landdistrikter. Opgaven varetages af Plan- og Landdistriktsstyrelsen.

Landsplandirektivet vil omfatte arealudlæg til højspændingsstation i Høje-Taastrup Kommune og kabelovergangsmast i Ishøj Kommune. I alt udlægges et planområde på omkring 100 hektar inklusive areal til midlertidige aktiviteter.

Landsplandirektivet skal miljøvurderes på samme vis, som man miljøvurderer en lokalplan.

Tidsplan landsplandirektiv

   
Forår 2024 Landsplandirektiv udarbejdes
September 2024 Forslag til landsplandirektiv med miljørapport forelægges ministeren og udstedes

Spørgsmål og svar

Energiø Bornholm er ved at blive planlagt. Energinet skal som bygherre finde frem til de bedst egnede placeringer af kabler og el-anlæg på land. Det vil ske i samarbejde med berørte kommuner og borgere. Her på siden kan du finde svar på spørgsmål om de specifikke el-anlæg, der skal etableres i forbindelse med Energiø Bornholm.

Få svar på dine spørgsmål her
Dialog og planlægning

Dialog og planlægning

Planlægning af anlægsprojekter og inddragelse af naboer og lodsejere.

Anlægsarbejde

Anlægsarbejde

Læs om vores generelle fremgangsmåde, når vi etablerer el- og gasanlæg.

Aftaler og erstatning

Aftaler og erstatning

Læs mere om erstatning, kompensation, ekspropriation, køb og salg af ejendomme

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar

om landanlæg for Energiø Bornholm