Spørsgmål og svar om forsinkelse på Baltic Pipe

Her kan du finde svar på dine spørgsmål om hvad forsinkelsen på Baltic Pipe betyder for dig.

Baltic Pipe har genoptaget arbejdet på dele af projektet, efter at projektet holdt stille som følge af, at Miljø- og Fødevareklagenævnet 31. maj 2021 ophævede Miljøstyrelsens miljøtilladelse til Baltic Pipe-projektet


Kortet over Danmark viser, hvor arbejdet med Baltic Pipe er i gang, og hvor det først kan genoptages i 2022

Der må arbejdes på rørledning i Jylland fra ilandføringspunktet ved Houstrup Strand/Blåbjerg i Vestjylland til modtageterminal Nybro, på modtageterminalen i Nybro, på rørledning på Fyn fra Brylle til Nyborg, på rørledning på Sjælland fra Kongsmark til samlingspunktet med en rørledning over Østersøen til Polen, på ny kompressorstation ved Everdrup i Næstved Kommune og på ny transformerstation på kompressorstationen ved Everdrup.

Arbejdet på den sydøstjyske rørledning mellem station Egtved og Lillebælt og fra Lillebælt til Brylle vest for linjestation Bellinge samt elforsyningen gennem Næstved Storskov fra Haslev til Everdrup kompressorstation kan der ikke arbejdes på, før der er en ny miljøtilladelse.

Nedenfor kan du få svar på dine spørgsmål om, hvad forsinkelsen af projektet betyder for dig som lodsejer.

Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål nedenfor, så skriv til os på balticpipe@energinet.dk

Hvordan finder jeg ud af, hvad afgørelsen betyder for arbejdet på min jord?

Her på Energinets hjemmeside kan du se en oversigt over, hvor vi kan genoptage arbejdet nu, og i hvilke områder vi er nødt til at afvente en ny miljøtilladelse. Du vil blive kontaktet af din kontaktperson fra Baltic Pipe, som vil forklare nærmere om, hvordan arbejdet vil foregå på din jord.

Bliver I forsinket med arbejdet på min jord?

På hele projektet er der risiko for forsinkelser på grund af det midlertidige stop for anlægsarbejdet. De steder, hvor de truede dyrearter kan være, kan vi først arbejde, når der givet en ny miljøtilladelse – det forventes at tage 6-8 måneder. Det betyder, at vi langt de fleste steder først kan genoptage arbejdet igen til foråret 2022, da det tunge anlægsarbejde ikke kan foregå om vinteren på grund af vejret. Du vil blive kontaktet af din kontaktperson, som vil forklare nærmere om, hvordan arbejdet vil foregå på din jord, og holde dig løbende opdateret om tidsplanen.

Hvor lang tid går der, før I har en ny tilladelse?

Miljøstyrelsen forventer, at det kan tage 6-8 måneder, før der foreligger en ny miljøtilladelse. Det skyldes, at der skal udarbejdes en opdateret miljøkonsekvensrapport, som så skal sagsbehandles i Miljøstyrelsen, inden den kan sendes i høring og afvente, at klagefristen er udløbet.

Får jeg en større erstatning, når I bliver forsinket?

Du vil som hidtil få erstatning for tabte afgrøder og mistet hektar-støtte og for de gener, som anlægsarbejdet giver for driften. Det er vigtigt, at du fortsætter med at registrere eventuelle gener og dyrker dine afgrøder som aftalt med din kontaktperson.

Erstatning for rådighedsindskrænkelse i forbindelse med den servitut, der bliver tinglyst, efter at anlægsarbejdet er afsluttet, er blevet fastlagt i forbindelse med ekspropriationen. Har du valgt at anke til taksationskommissionen, forventer vi ikke, at den proces bliver påvirket af forsinkelsen.

Hvis I arbejder videre, hvordan kan I så tage hensyn til de truede dyrearter?

Anlægsarbejdet vil være stoppet i de områder, der er identificeret som mulige levesteder for birkemus, hasselmus og flagermus, og hvor anlægsarbejdet ikke allerede er i gang. I de områder, hvor arbejdet allerede var påbegyndt inden klageafgørelsen, fortsætter anlægsarbejdet for at sikre, at vi af hensyn til dyrene hurtigst muligt får reetableret området. Som en del af en ny tilladelse skal Energinet foretage yderligere undersøgelser og beskrive, hvordan arbejdet tager hensyn til de beskyttede dyrearter.

Respekterer Energinet klagenævnets afgørelse, når arbejdet kan fortsætte nogle steder?

Energinet respekterer og følger naturligvis klagenævnets afgørelse. Det er Miljøstyrelsen, der som myndighed vurderer afgørelsens konsekvens for anlægsarbejdet. De har meddelt Energinet, at anlægsarbejdet nogle steder skal sættes i bero, mens arbejdet kan fortsætte andre steder. Samtidig skal der udarbejdes en ny miljøkonsekvensrapport, som skal godkendes, inden arbejdet kan fortsætte på de sidste dele af projektet.

Hvor meget kommer denne forsinkelse til at koste for mig som forbruger?

Energinet er i gang med at danne sig et overblik over omkostninger for projektet. Det er endnu for tidligt at sige noget om omkostningers størrelse.

Har Energinet ikke lavet forarbejdet godt nok, når VVM-tilladelsen er blevet underkendt af Miljø- og Fødevareklagenævnet?

Energinet har lavet en meget grundig Miljøkonsekvensrapport, der undersøger projektets virkning på miljøet. Det er den rapport, der lå til grund for miljøtilladelsen, som Miljøstyrelsen gav til Baltic Pipe i sommeren 2019. Derfor er vi også meget overraskede over, at Miljø- og Fødevareklagenævnet har underkendt den. Miljøstyrelsen har nu bedt Energinet om at udarbejde en revideret miljøkonsekvensrapport, hvor de ting klagenævnet har påpeget skal udbedres, så projektet igen kan få en miljøtilladelse.

Læs mere om arbejdet i din landsdel

Du kan finde mere information om anlægsarbejdet i din landsdele og tilmelde dig nyhedsmail fra projektet.

Spørgsmål?

Har du yderligere spørgsmål til forsinkelsen på Baltic Pipe, er du velkommen til at skrive til balticpipe@energinet.dk