Miljøkonsekvensrapport sendes i høring til efteråret

I efteråret 2020 sender Erhvervsstyrelsen landsplandirektivet, og Miljøstyrelsen sender miljøkonsekvensrapporten for 400 kV-forbindelsen mellem Endrup og Idomlund i 8 ugers offentlig høring. Det betyder, at borgere, kommuner og andre interessenter igen får mulighed for at kommentere projektet, inden myndighederne afgør, om og på hvilke vilkår der kan gives miljø- og plantilladelse.  

- Oprindeligt var planen, at landsplandirektiv og miljøkonsekvensrapport skulle have været klar til at sendes i offentlig høring i forsommeren 2020. Imidlertid prioriterede Energinet at bruge den nødvendige tid på i dialog med berørte borgere at få fastlagt et forslag til linjeføring, som i så vid udstrækning som muligt tager hensyn til borgere og natur. Det har taget længere tid end forventet, fordi rigtigt mange borgere har indsendt bemærkninger og ændringsønsker til vores forslag til linjeføring. Men tiden har været godt givet ud, da vi tror, at vi har fået udarbejdet et forslag, som på mange strækninger er lettere at leve med for de omkringboende, siger projektleder Christian Jensen, Energinet. 

På baggrund af flere dialogrunder med borgerne ændrede Energinet forslaget til linjeføringen på ca. halvdelen af strækningen. Energinets forslag for strækningen Endrup-Idomlund blev offentliggjort den 16. december 2019 og er efterfølgende blevet sendt til Miljøstyrelsen. 

- Miljøstyrelsen er i deres behandling af miljøkonsekvensrapporten omhyggelige med at sikre, at projektets konsekvenser for mennesker, miljø og natur er grundigt belyst, og det kan medføre, at der kommer ændringer til linjeføringen. Energinet har fra Miljøstyrelsen modtaget en række bemærkninger til rapporten, som har krævet yderligere behandling, og det har taget længere tid for os end forventet, siger Christian Jensen, som beklager over for de berørte borgere:

- Vi er klar over, at mange borgere er trætte af, at det tager så lang tid, inden der er en endelig afklaring. Det er meget lang tid at vente, og det skal jeg beklage, siger Christian Jensen. 

I forbindelse med myndighedernes anden offentlige høring planlægger Energinet at invitere til borgermøder to steder på strækningen mellem Idomlund og Endrup. 

Energinet forventer at få miljø- og plantilladelse fra Miljøstyrelsen og Erhvervsstyrelsen i første kvartal 2021. Umiddelbart herefter indleder Energinet forhandlingerne om vilkår og erstatninger med de lodsejere, som får en del af luftledningen eller et kabel placeret på/i deres jord eller har en bolig i nærheden af luftledningen.

Se den overordnede tidsplan