Hatting-Ryttergård: Nyt elkabel mellem Horsens og Fredericia

En ny forbindelse mellem stationerne Hatting ved Horsens og Ryttergård ved Fredericia skal styrke forsyningssikkerheden, som et led i den grønne omstilling.

Linjeføring over Hatting-Ryttergaard

Klik på illustrationen for at se et detaljeret kort over linjeføringen.

Baggrund for projektet

Energinet har besluttet at anlægge en ny elforbindelse mellem vores højspændingsstation i Hatting ved Horsens og højspændingsstation Ryttergård ved Fredericia. Forbindelsen er nødvendig for at forstærke elnettet i Østjylland, i takt med at den grønne omstilling øger behovet for at transportere mere strøm fra vedvarende energikilder.

Af hensyn til forsyningssikkerheden i området er forbindelsen samtidig nødvendig, når vi i de kommende år skal vedligeholde højspændingsnettet mellem Århus og Aabenraa.

Projektbeskrivelse

Forbindelsen etableres som et nedgravet 150 kV-kabel hele vejen mellem de to stationer. Langt de fleste lodsejere vil derfor ikke kunne se synlige tegn på forbindelsen, efter den er bygget.
I alt skal der anlægges ca. 32 km kabel på land og et søkabel på ca. 4,4 km under Vejle Fjord. På station Hatting kan udbygningen med det nye tekniske anlæg foregå indenfor eksisterende stationsareal.

Station Ryttergården er fuldt udbygget, og der er ikke plads til de nødvendige tekniske anlæg til den nye elforbindelse. Station Ryttergård udvides derfor på et areal nord for den eksisterende station. Station Ryttergård gøres samtidig klar til fremtidig tilslutning af vedvarende energi.

Hvad betyder projektet for mig som lodsejer?

Energinet forsøger altid at vælge en linjeføring for vores projekter, der tager størst muligt hensyn til natur og miljø, bebyggelse, by- og erhvervsudvikling, anden infrastruktur med mere. Samtidig skal vi tage anlægstekniske hensyn og minimere omkostningerne for forbrugerne.

Ovenfor kan du se den linjeføring, vi har foreslået. Hvis projektet berører din ejendom, vil Energinet forsøge at lave en aftale med dig om placering af elkablet på din ejendom. Som lodsejer vil du modtage erstatning for den begrænsning, som et elkabel medfører på din jord. Desuden får du erstatning for afgrødetab, strukturskader på jorden og midlertidige ulemper i forbindelse med anlægsarbejdet.

Du vil som lodsejer blive kontaktet af vores lodsejerforhandler, som vil aftale et møde med dig. Her kan I sammen gennemgå planer på din ejendom, og lodsejerforhandleren kan få information om særlige forhold.

Du kan læse mere om, hvordan vi anlægger elkabler i jorden og se en video om, hvordan arbejdet foregår her

Og du kan læse mere om, hvordan vi indgår aftaler, og hvad du kan få i erstatning her

Miljøscreening

Kabelforbindelser på 150 kV-niveau miljøvurderes ved en såkaldt miljøscreening. Når Energinet har talt med de lodsejere, vi forventer bliver berørt af linjeføringen, sender vi en såkaldt screeningsansøgning til Miljøstyrelsen, der er myndighed på miljøvurderingen. Miljøstyrelsen tager stilling til, om projektet kan påvirke miljøet væsentligt.

Hvis det vurderes, at der ikke kan være en væsentlig påvirkning af miljøet, træffer Miljøstyrelsen afgørelse om, at det ansøgte projekt ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Hvis Miljøstyrelsen vurderer, at projektet påvirker miljøet væsentligt, skal projektet gennemgå en fuld miljøvurdering.
Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside

OBS: Da Energinet endnu ikke har modtaget en godkendt miljøscreening som forventet forår/sommer 2023, er anlægsarbejdet forsinket.
De berørte lodsejere er orienteret.
Nedenstående tidsplan er forventet proces: 

Forventet tidsplan

 Tidspunkt Aktivitet
Januar-marts 2022 Energinet kontakter lodsejere med henblik på information om projektet og dialog om linjeføringen.
April 2022 -oktober 2024 Miljøscreening af projektet
Oktober 2024 -august 2025 Forundersøgelser
Oktober 2022 – oktober 2024  Indgåelse af aftaler med lodsejerne om anlæg af kabelanlægget
Februar 2025 Anlægsarbejdet begynder
Juli 2026 Anlægsarbejdet afsluttes, og projektet sættes i drift

Projektinformation

Projektstatus

?

Godkendt

Region

Østjylland

Godkendende instans

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

KONTAKT

Se video fra informationsmøde

Den 25. januar 2022 holdt Energinet informationsmøde for lodsejerne - se video fra mødet her