Hesselø Havvindmøllepark

Energinet skal lave forundersøgelser og miljøvurdering samt slutte Hesselø Havvindmøllepark til elnettet.

Tryk + /- for at zoome i kortet.

 

Bemærk: I faktaboksen på denne side finder du information om anden offentlighedsfase og høring om udkast til plan for Hesselø Havvindmøllepark og den tilhørende miljørapport (SMV).

Der er med den seneste Klimaaftale 2022 besluttet, at Hesselø havvindmøllepark på 800 til 1.200 MW skal sende strøm ud på elmarkedet senest i 2029. Parken kan levere strøm til mellem 800.000 og 1.000.000 husstande. Parken skal ligge i Hesselø Bugt.

BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET

Med energiaftalen den 29. juni 2018 blev det besluttet, at der skal bygges tre nye havvindmølleparker som næste skridt mod at opnå 100 procent vedvarende energi i elsystemet i 2030.

Hesselø Havvindmøllepark er en af de tre. Havvindmølleparken skulle sende strøm ud i elnettet senest i 2027, men udbuddet for Havvindmølleparken blev sat på pause i juni 2021 efter Energinets forundersøgelser viste, at der var blød bund i store dele af området - se nyhed her. Det er derfor politisk besluttet, at Hesselø Havvindmøllepark omplaceres til et område syd for det oprindelige Hesselø-område, da havbunden vurderes at være bedre egnet til opstilling af parken. På den nye placering forventes Hesselø Havvindmøllepark at kunne begynde at levere strøm til danske husholdninger fra 2028 og stå helt færdig i 2029.

Landprojektet er uændret i forhold til det oprindelige projekt hvilket betyder, at Energinet fortsætter som hidtil planlagt for så vidt angår landdelen, men de nye forundersøgelser på havet vil dog betyde forsinkelse af landprojektet.

HVEM HAR ANSVAR FOR HVAD

Energistyrelsen står for at udbyde Hesselø Havvindmøllepark.

Vinderen af udbuddet skal bygge og drive havvindmølleparken samt de tekniske anlæg (transformere, kabler mm.), som kobler havmølleparken til elnettet på land. 
Før byggeriet af anlæggene på havet kan gå i gang, skal bygherren indhente miljøtilladelse. Det er Energistyrelsen, som udsteder miljøtilladelser til anlæg på havet.

Energinet har ansvar for, at der udarbejdes en strategisk miljøvurdering (SMV) for planen for det samlede havmølleprojekt Læs om baggrunden for SMV.

Som led i miljøvurderingen af projektet gennemfører Energinet forundersøgelser på havet og på land. Disse undersøgelser bidrager også til at mindske risiko og usikkerheder for den kommende bygherre.

Desuden skal Energinet sørge for, at der indhentes miljø- og plantilladelser til anlæggene på land. Miljøstyrelsen er myndighed for miljøtilladelsen. Bolig- og Planstyrelsen tilvejebringer plangrundlaget for projektet ved et landsplandirektiv.

Endelig skal Energinet slutte havmølleparken til transformerstation Hovegaard vest for Ballerup


 

Principskitse Hesselø Havvindmøllepark

Principskitse, de tekniske anlæg til Hesselø Havvindmøllepark

 

ANLÆG PÅ HAVET

  • Havvindmølleparken, som placeres inden for det område, Energistyrelsen har udpeget (se kort øverst på siden). Den kommende bygherre beslutter, hvor mange vindmøller, der skal sættes op, størrelsen på dem og opstillingsmønsteret.
  • Offshore transformerstation, som opsamler strømmen fra møllerne
  • Søkabler fra den offshore transformer til Gilbjerg Hoved.

ANLÆG PÅ LAND

 

  • Kystnær højspændingsstation, som forbinder sø- og landkabel. Hovedparten af de tekniske anlæg placeres i en bygning.   
  • Nedgravede kabler fra den kystnære station til Hovegaard transformerstation. 
  • Udbygning af Hovegaard transformerstation. Anlæggene opføres i det fri, ligesom de øvrige anlæg på stationen.

 

ENERGINETS FORUNDERSØGELSER PÅ HAVET

Energinet skal gennemføre undersøgelser i det 166 km2 store område syd for det oprindelige Hesselø site, som Energistyrelsen har udpeget til havvindmølleparken. Energinet har allerede gennemført geotekniske og geofysiske undersøgelser af havbunden for den kabelforbindelse mellem havvindmølleparken og land for den oprindelige placering af Hesselø Havvindmøllepark. Disse undersøgelser skal genbruges, idet kabelkorridoren forbliver den samme.

Undersøgelserne dækker disse emner:

  • Havbund: Geotekniske og geofysiske undersøgelser
  • Metocean: Undersøgelser af vindforhold, strømforhold og bølgehøjder.
  • Miljø: Miljøkonsekvenser af havmøller og anlæg til nettilslutning

INDDRAGELSE AF BERØRTE BORGERE OG FISKERE

De borgere, der kan blive berørt af havvindmølleprojektet, vil blive informeret og inviteret til borgermøde i forbindelse med offentliggørelsen af miljøvurderingen af projektet.

Desuden er Energinet løbende i dialog med de fiskere, der kan blive påvirket af projektet. 

FORVENTET TIDSPLAN FOR ANLÆG TIL LANDS:

   
1. kvartal 2021  Første offentlighedsfase i miljøvurderingsprocessen.

Før anlæggene på land kan bygges, skal der gennemføres en miljøvurdering (tidligere kaldet VVM). I den forbindelse vil Miljøstyrelsen skrive til lodsejerne i projektområdet, når projektet sendes i første offentlige høring. Miljøstyrelsen vil opfordre til at sende ideer, forslag og bemærkninger til projektet. Bemærkningerne vil indgå i Miljøstyrelsens fastlæggelse af, hvilket indhold og omfang miljøvurderingen skal have.

 2. kvartal 2021 Miljøstyrelsen behandler høringssvar.
 3. kvartal 2021 Energinet udarbejder forslag til linjeføring inden for projektområdet og igangsætter miljøundersøgelser.
 3. kvartal 2023

Energinet afslutter miljøundersøgelser og udarbejder miljøkonsekvensrapport.

 1. kvartal 2024 Miljøstyrelsen sender miljøkonsekvensrapporten i 8 ugers høring.
Miljøstyrelsen udsteder miljøtilladelse med 4 ugers klagefrist.
 2024

Der indgås aftaler med de grundejere, der bliver berørt af kabler og højspændingsstationer.

Museerne udfører arkæologiske forundersøgelser.

Anlægsarbejder forventes igangsat.

 2029 Anlæggene sættes i drift.

 

Projektinformation

Kontakt

Høring om udkast til plan for Hesselø Havvindmøllepark og den tilhørende miljørapport (SMV)

Energistyrelsen har igangsat anden offentlighedsfase vedr. planen for Hesselø Havvindmøllepark. Udkast til planen for Hesselø Havvindmøllepark og den tilhørende miljørapport er i høring fra den 5. februar frem til den 5. april 2024. Høringen giver offentligheden mulighed for at komme med kommentarer og spørgsmål til udkastet til plan for Hesselø Havvindmøllepark og den tilhørende miljørapport.

Energistyrelsen afholder et borgermøde i forbindelse med høringen. Borgermødet afholdes:

Tirsdag den 19. marts
fra kl. 16.00 - 19.00
i Kulturhavn Gilleleje
Peter Fjeldstrups vej 12, 3250 Gilleleje.

Der vil være oplæg kl. 17.00.