150 KV LUFTLEDNINGER MELLEM VARDE OG ESBJERG KABELLÆGGES

Energinet kabellægger hovedparten af 150 kV luftledningerne på en 22 kilometer lang strækning, og elnettet forstærkes

Kort der viser projektets linjeføring

KLIK for stort kort 


Hvad er baggrunden?

I december 2018 blev der indgået en politisk aftale om, at Energinet skal fjerne 150 kilovolt (kV) luftledningerne i de kommuner, som bliver berørt af de nye 400 kV luftledninger fra Idomlund ved Holstebro til den dansk-tyske grænse. Luftledningsforbindelsen på omkring 22 kilometer mellem højspændingsstationerne Karlsgårde nordøst for Varde og Lykkegård i den sydøstlige del af Esbjerg har desuden nået en alder, der betyder, at anlægget skal udskiftes.


Det er blandt andet disse master og luftledninger, som forsvinder.

Hvad skal der ske?

Hovedparten af 150 kV luftledningerne erstattes med kabler i jorden. De eksisterende transformerstationer Lykkegård og Karlsgårde bliver tilpasset, så de kan håndtere de nye jordkabler. Ændringerne vil ske inden for de eksisterende stationsarealer.
Når det nye kabelanlæg er sat i drift, bliver de udtjente master og luftledninger fjernet. 
Borgere i området kan også blive berørt af, at de eksisterende luftledninger mellem stationerne Lykkegaard og Bredmose efter planen skal tages ned. Det er dog ikke en del af dette projekt. 

Hvor skal kablerne ligge?

Energinet er i gang med at udarbejde et forslag til linjeføringen. Se kortet øverst på siden. Energinet planlægger linjeføringen øst for motorvejen og undgår dermed forhindringer tæt på bymidten. Energinets plan for linjeføring udføres med stort fokus på miljøet og under hensyntagen til lodsejere, erhvervsaktivitet og naboer i området.

Hvordan er forløbet?

De berørte lodsejere modtager i august 2022 et brev med posten med en orientering om projektet og invitation til et informationsmøde. Efterfølgende kontakter Energinet alle lodsejerne, som er berørt af kabeltraceet, med henblik på at aftale et møde, hvor ledningstraceet kan gennemgås på den konkrete ejendom. På mødet vil Energinet notere eventuelle bemærkninger og kommentarer til den planlagte linjeføring, hvorefter linjeføringen kan fastlægges endeligt. Den endelige linjeføring præsenteres på 2. lodsejermøde, hvor Energinet søger at indgå en frivillig aftale om ret til placering af jordkablet. Aftalen tager udgangspunkt i de takster og principper, der er fastlagt  i Landsaftalen, som kan findes her.

TIDSPLAN 
august 2022 LODSEJERE, DER KAN BLIVE BERØRT AF PROJEKTET, MODTAGER BREV FRA ENERGINET
SEP.-OKT. 2022  ENERGINET KONTAKTER BERØRTE LODSEJERE FOR AT TRÆFFE NÆRMERE AFTALE OM 1. LODSEJERMØDE
Nov.-dec. 2023 LODSEJERNE KONTAKTES MED HENBLIK PÅ 2. LODSEJERMØDE
Forår 2023 - vinter 2023 MILJØSTYRELSEN SAGSBEHANDLER PROJEKTET
Vinter 2023/2024  

KONTAKT AF ENERGINETS TILSYN INDEN GRAVEARBEJDER IGANGSÆTTES – INDSAMLING AF DRÆNKORT M.V.

ARKÆOLOGISKE FORUNDERSØGELSER

UNDERBORINGER SÆTTES I GANG

2024 ANLÆGSARBEJDET I FORBINDELSE MED JORDKABLER BEGYNDER
2025 DE EKSISTERENDE MASTER OG LUFTLEDNINGER FJERNES 


LÆS MERE - SÆRLIGT FOR LODSEJERE

SÅDAN PLANLÆGGER VI EN LINJEFØRING

SÅDAN INDGÅR VI AFTALER OM ELKABLER PÅ PRIVAT EJENDOM

SÅDAN LÆGGER VI KABLER

SÅDAN HÅNDTERER VI DRÆN

 

Projektinformation

Projekttype

132/150 kV kabelhandlingplan

Projektstatus

?

Godkendt

Region

Sydjylland

Forventes i drift

Kontakt